Köpvillkor webshop

Köpvillkor för Berlitz webshop - www.berlitz.com/sv-se

Berlitz International Sweden AB
Gamla Brogatan 23B
111 20 Stockholm
Phone: + 46 10 510 23 00
E-mail: info@berlitz.se
Org nr 556030-4122 (härefter "Berlitz")

1. Definitioner

2. Villkorens omfattning

3. Ingående av avtal

4. Ångerrätt

5. Produkter/tjänster som erbjuds

6. Produkter

7. Ändringar

8. Resultat

9. Avbokning

10. Återbetalning

11. Priser och betalningsvillkor

12. Kreditkort - säkerhet

13. Personuppgifter

14. Rättigheter

15. Överlåtelse av rättigheter

16. Avtalsbrott

17. Allmän domstol

18. Företagsuppgifter

1. Definitioner

1.1

De "produkter" / tjänster som erbjuds omfattar språkkurser och alla de produkter och tjänster som erbjuds till försäljning av Berlitz på www.berlitz.com/se-se.

1.2

Definitionen av "kund" gäller både fysiska och juridiska personer som köper eller har köpt Berlitz produkter på www.berlitz.com/se-se och övriga som använder dessa tjänster.

2. Villkorens omfattning

2.1

Dessa regler och villkor för verksamheten skall ligga till grund för köp av tjänster/produkter som erbjuds  om inget annat avtalats skriftligen mellan Berlitz och kunden.

2.2

Berlitz standardvillkor gäller inte i online-affärsrelationen mellan Berlitz och kunden.

3. Ingående av avtal

3.1

Kunden hittar de produkter/tjänster som erbjuds till försäljning på www.berlitz.com/se-se
3.2

Ur juridisk synpunkt är webbplatsen enbart en plattform för offerering.

3.3

Om en kund vill köpa en produkt/tjänst från Berlitz på www.berlitz.com/se-se genomför kunden beställnings- och betalningsförelägganden på hemsidan, därmed lämnas ett köpeanbud in.

3.4

Avtalet är endast giltigt endast när Berlitz har accepterat erbjudandet genom att skicka en bekräftelse via e-post. När det gäller privatundervisning kontaktar Berlitz kunden via telefon eller e-post för att besluta om när produkten/tjänsten ska levereras. Beträffande Öppna gruppkurser/Gruppundervisning kommer kunden att informeras om den grupp som avses.

4. Ångerrätt

4.1

Förutsatt att kunden är en konsument kan han/hon återkalla sitt avtalsenliga köp inom 14 dagar från det att kunden har mottagit en bekräftelse via e-post om köp av en produkt/tjänst från Berlitz.

Återkallandet skall skickas till: Berlitz International Sweden AB, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm, e-post shop-cancellation@berlitz.se

4.2

Om tjänsten påbörjas innan ångerrätten har löpt ut medger kunden, genom att acceptera dessa villkor, att 14 dagars ångerrätt inte skall tillämpas.

5. Produkter/tjänster som erbjuds

5.1

Privatundervisning (Privatlektioner Classic, Privatlektioner Compact, Total Immersion®, Privatlektioner Premium, Företagsgrupp Premium, Företagsgrupp Compact och Berlitz Blended).

5.1.1

Planeringen av lektioner, tidplaner och schemaläggning för produkten/tjänsten avtalas mellan kunden och Berlitz.

5.1.2

Varje lektion är 40 minuter lång, följt av en 5 minuters paus.

5.1.3

Kunden har rätt att ändra eller avboka schemalagda lektioner senast kl 12:00 arbetsdagen före. Om kunden avbokar för sent eller uteblir kommer kunden att debiteras för de schemalagda lektionerna.

5.1.4

Privatlektioner i Berlitz Blended planeras på förhand bestämda tider och får endast bokas om inom samma vecka.

5.2

Lärarledd undervisning över internet (Berlitz Virtual Classroom Privatlektioner och Berlitz Virtual Classroom Företagsgrupp).

5.2.1

För Berlitz Virtual Classroom Privatlektioner och Berlitz Virtual Classroom Företagsgrupp tillämpas samma villkor som för Privatlektioner, jfr 5.1 och 9.1.

5.3

Öppna grupper/Gruppundervisning (Semi Private, Intensive Club, Crash Course, Berlitz Class, Berlitz Virtual Class Open Groups och Berlitz Kids grupper).

5.3.1

Kunden och Berlitz kommer överens om vilken grupp som kunden ska delta i.

5.3.2

Varje lektion är 40 minuter lång, följt av en 5-minuters paus.

5.3.3

Av pedagogiska skäl har Berlitz rätt att flytta en kund från en grupp till en annan eller att ändra kursinnehållet.

5.3.4

Berlitz Öppna grupper/Gruppundervisning har ett på förhand bestämt antal deltagare. Om det inte finns tillräckligt många deltagare har Berlitz utan vidare rätt att minska antalet lektioner i en viss grupp i enlighet med riktlinjerna nedan:

5.3.4.1

Semi Private:

Antal lektioner med 2 deltagare: 42

Vid endast en person anmäld har kunden följande alternativ: 1) vara med i nästa lämpliga Semi Private-kurs, 2) beloppet omvandlas till privatlektioner motsvarande samma utbildningskostnad eller 3) köpeskillingen återbetalas.

5.3.4.2

Intensive Club:

Antal lektioner vid 3-5 deltagare: 48

Antal lektioner vid 2 deltagare: 36

Vid endast en person anmäld har kunden följande alternativ: 1) gå med i nästa lämpliga Intensive Club-kurs, 2) beloppet omvandlas till privatlektioner motsvarande samma utbildningskostnad eller 3) köpeskillingen återbetalas.

5.3.4.3

Crash Course:

Antal lektioner vid 3-5 deltagare: 48

Antal lektioner vid 2 deltagare: 36

Vid endast en person anmäld har kunden följande alternativ: 1) gå med nästa lämpliga Crash Course-kurs, 2) beloppet omvandlas till privatlektioner motsvarande samma utbildningskostnad eller 3) köpeskillingen återbetalas.

5.3.4.4

Berlitz Class:

Antal lektioner vid 6-10 deltagare: 72

Vid färre än 6 deltagare anmälda har kunden följande alternativ: 1) gå med en annan kurs, till exempel Intensive Club eller Semi Private-kurs för samma totalvärde, 2) beloppet omvandlas till privatlektioner motsvarande samma utbildningskostnad eller 3) köpeskillingen återbetalas.

5.3.5

Särskilda villkor avseende "Berlitz Kids grupper"

5.3.5.1

Berlitz har rätt att stänga av ett barn från deltagande i en Berlitz Kids-grupp om detta barn gör det omöjligt för övriga medlemmar i gruppen att ha en givande och stimulerande undervisning. I detta fall kommer Berlitz återbetala lektioner som betalats för men ej tagits.

5.4

Berlitz Test of Listening and Reading Skills and Berlitz Test of Speaking Skills

5.4.1

Bokning och planering av Berlitz Test of Listening and Reading Skills & Berlitz Test of Speaking Skills avtalas mellan kunden och Berlitz.

5.4.2

Berlitz Test of Listening and Reading Skills tar 60-90 minuter och Berlitz Test of Speaking Skills tar ca 20 minuter.

5.4.2.1

Kunden har rätt att boka om eller avboka en planerad Berlitz Test of Listening and Reading Skills & Berlitz Test of Speaking Skills senast två arbetsdagar före den planerade bokningen.

5.5

Berlitz Online - eBerlitz Self-Study och eBerlitz Tutoring

5.5.1

När betalningen är mottagen erhåller kunden login som ger tillgång till det interaktiva språkprogrammet i 12 månader. Denna login är personlig.

6. Produkter på www.berlitz.com/se-se

6.1

Berlitz förbehåller sig rätten att göra ändringar eller ta bort produkter/tjänster från utan förvarning. Detta gäller även Berlitz Online - eBerlitz Self-Study och eBerlitz undervisning. Kunden har inte rätt att göra anspråk beträffande dessa ändringar.

7. Ändringar

7.1

Alla köp av språkutbildningsprodukter/tjänster är beroende av tillgängligheten på lämpliga lärare. Detta har Berlitz först möjlighet att bekräfta efter det att avtal har ingåtts. Dessutom kan det förekomma ändringar i undervisningsplanen på grund av sjukdom, personaländringar eller dylikt. Berlitz tar inget ansvar för utbildningar som inte kan genomföras på grund av force majeure.

7.2

Som en del av Berlitz pedagogik kommer kunden att få undervisning av ett team av instruktörer. Kunden har inte rätt att ställa krav på att få undervisning av en viss instruktör under hela utbildningen.

7.3

Berlitz kommer alltid sträva efter att hitta en annan instruktör om den önskade instruktören inte är tillgänglig. Detta är emellertid inte alltid möjligt.

7.4

Berlitz skall erbjuda ersättningslektioner för alla språklektioner eller program som måste avbokas av Berlitz.

7.5

Om Berlitz avbokar en del av undervisningen och inte erbjuder ersättningslektioner inom 4 veckor har kunden rätt att erhålla återbetalning för den återstående delen av köpesumman, dvs. kunden betalar bara för de lektioner som han/hon har tagit. Detta gäller även för språklektioner eller program som måste avbokas av Berlitz.

7.6

Kunden är inte berättigad till ersättningslektioner eller annan ersättning utöver vad som anges i 7.5.

8. Resultat

8.1

Berlitz tar inget ansvar för icke-uppfyllelse av specifika kursrelaterade språkliga mål. De riktlinjer som Berlitz har gällande hur många lektioner som krävs för att uppnå en viss nivå är baserade på många års erfarenhet men kan skilja sig från kund till kund beroende på individens bakgrund, motivation och egna insats.

9. Avbokning

9.1

Avbokning av Privatlektioner (Privatlektioner Classic, Privatlektioner Compact, Total Immersion®, Privatlektioner Premium, Företagsgrupp Premium, Företagsgrupp Compact) och lärarledd undervisning över internet (Berlitz Virtual Classroom Privatlektioner och Berlitz Virtual Classroom Företagsgrupp).

9.1.1

Kunden har rätt till återbetalning inom 6 månader efter det att ett kontrakt har bekräftats. Kunden betalar endast för tjänster som redan har använts, Berlitz återbetalar återstoden av kontraktsbeloppet.

9.1.2

En språkutbildning är giltig i 12 månader från den dag då avtalet slöts. Kunden får använda den återstående summan som betalning för andra Berlitz produkter/tjänster inom 12 månader från och med bekräftelsen av det ursprungliga avtalet.

9.1.3

Trots § 9.1.1 och 9.1.2 skall all undervisning gällande Privatlektioner Classic och Privatlektioner Compact avslutas inom avtalad tid. De överenskomna utbildningsperioderna är följande:

Privatlektioner Classic - 36 lektioner inom 9 veckor och

Privatlektioner Compact - 36 lektioner inom 2 veckor.

Oanvända lektioner kan inte tas efter den nämnda perioden. Under särskilda omständigheter kan Berlitz dock erbjuda kunden att förlänga giltighetstiden för utbildningen till 12 månader från och med bekräftelsen av det ursprungliga avtalet.

9.2

Avbokning av boende hos värdfamilj jfr "Berlitz Study Abroad".

9.2.1

Om en vistelse hos en värdfamilj avbokas minst två veckor före avtalad ankomst kommer Berlitz återbetala 75 % av köpesumman. Om avbokningen inkommer senare eller uteblir skall kunden betala för en veckas vistelse hos värdfamiljen.

9.3

Berlitz Test of Listening and Reading Skills & Berlitz Test of Speaking Skills.

9.3.1

Om Berlitz Test of Listening and Reading Skills & Berlitz Test of Speaking Skills avbokas senast två arbetsdagar före det planerade testet skall Berlitz återbetala köpeskillingen.

9.3.2

Om avbokningen inkommer senare än vad som anges i 9.3.1 eller om Berlitz inte kan nå fram till kunden i samband med testet kommer köpeskillingen inte att återbetalas.

9.4

Gruppundervisning (Semi Private, Intensive Club, Crash Course, Berlitz Class och Berlitz Kids Grupper) samt Berlitz Blended kan inte avbokas.

10. Återbetalning

10.1

Om en kund inte kan fullfölja sin språkutbildning och avboknings- och schemaläggningsregler följts i enlighet med § 5.3.4, 9.1.1, 9.2.1 eller 9.3.1 och kunden begär en återbetalning skriftligen inom 6 månader från dagen för avtalet kan den outnyttjade delen återbetalas. Mottaget undervisningsmaterial samt registreringsavgifter återbetalas icke.

11. Priser och betalningsvillkor

11.1

Priserna som anges på www.berlitz.com/se-se inkluderar lagstadgad mervärdesskatt (moms).

11.2

Berlitz förbehåller sig rätten att ändra priser utan förvarning, detta har dock ingen inverkan på avtal som redan har ingåtts. Aktuella priser för produkter/tjänster är angivna

12. Kreditkort - säkerhet

12.1

Berlitz använder en extern betalningsleverantör, SaferpayTM för betalningstransaktioner med tredje part. Berlitz sparar inte kreditkorts- eller bankuppgifter. Betalningsleverantören sparar kreditkorts- och bankuppgifter i krypterad form. Betalning skall ske med kreditkort eller via direktbetalning genom SaferpayTM.

13. Personuppgifter

13.1

Berlitz använder cookies och loggar dina uppgifter. Kunduppgifter lagras för intern bearbetning och för Berlitz egna säljfrämjande ändamål i enlighet med svensk lagstiftning.

13.2

Enligt personuppgiftslagen har kunder rätt att få tillgång till och ta bort sina personuppgifter. Om användarna inte vill motta informationsmaterial från Berlitz meddelas Berlitz International Sweden AB, Gamla Brogatan 29, 111 20 Stockholm, fax +46-8-412 13 19, e-post: cancel@berlitz.se. Uppgifterna kommer sedan att blockeras.

13.3

Berlitz överför registrerade kunduppgifter till andra parter endast i enlighet med gällande lagar och förordningar.

14. Rättigheter

14.1

Berlitz äger de immateriella rättigheterna till allt material/produkter som står till förfogande för kunden och som erbjuds av Berlitz.

14.2

Inget av Berlitz material/produkter får användas externt utan Berlitz skriftliga medgivande.

15. Överlåtelse av rättigheter

15.1

Enligt avtalsförpliktelserna har varken Berlitz eller kunden rätt att överföra sina rättigheter eller skyldigheter, helt eller delvis, till tredje part.

15.2

Om utbildningen har betalats av ett företag kan en annan medarbetare från samma företag nyttja eventuell innestående balans, detta trots § 15.1.

16. Avtalsbrott

16.1

Om en av parterna inte uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter har den andra parten rätt att häva avtalet med 14 dagars varsel från den dag då parten som har fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet skriftligen har informerat den part som inte har fullgjort sina avtalsenliga skyldighet om att avtalet bör avslutas och avtalsbrottet inte har avslutats inom den nämnda fristen. Avtalet kan endast hävas i hänvisning till framtiden.

17. Allmän domstol

17.1

Detta avtal lyder under svensk lag.

17.2

Tvister rörande avtal som har ingåtts med Berlitz avgörs i allmän domstol, dvs. tingsrätten som första instans. Vid överklagan kan ärendet gå vidare til Hovrätten eller Högsta domstolen i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

18. Företagsuppgifter

18.1

Berlitz International Sweden AB
Gamla Brogatan 23B
111 20 Stockholm
Phone: + 46 10 510 23 00
E-mail: info@berlitz.se
Org nr 556030-4122