זכויות יוצרים

המו”ל של אתר זה:
ברליץ בית ספר לשפות
משה הלוי 16 בית קנדי (קומה 3)
ראשל"צ, 3575658
טלפון 07-68889821
מנכ”ל: גרגור סרגון


© זכויות יוצרים של ברליץ – בתי ספר לשפות. כל הזכויות שמורות. כל טקסט, תמונה, גרפיקה, קול, אנימציה ווידיאו ואופן הסידור שלהם בדפי אתר האינטרנט של ברליץ כפופים להגנת זכויות יוצרים ולחוקים המגינים עליהם.‏
‏אין להעתיק, להפיץ, לשנות או להעביר לצד שלישי למטרות מסחריות את תכולת אתר אינטרנט זה. מן הראוי לציין כי כמה סימני לוגו בדפי אתר האינטרנט כפופים לזכויות יוצרים המוחזקות בידי גורמי צד שלישי.
‏סימנים מסחריים
אם לא נאמר אחרת, כל הסימנים המסחריים המופיעים בדפי אתר אלו רשומים כסימנים מסחריים של ברליץ – בתי ספר לשפות. האמור לעיל מתייחס בצורה מיוחדת לסימני מותג וסימני לוגו.
‏מקורות השמות של החומר המצולם‏
‏התכולה כוללת חומר צילומי מאתר האינטרנט Photocase www.photocase.com/de/
1210-601 Jervis Street, Vancouver V6E 2E2, Canada‏
‏הגבלת אחריות
דפי אתר האינטרנט נערכו במידת הזהירות האפשרית הגדולה ביותר. תכולת האתר האינטרנט מתעדכנת ומתרחבת באופן רצוף. אף על פי כן, לא ניתן להבטיח את הנכונות של המידע המצוי בתוכו ואת דיוקו . אנו פטורים מכל אחריות לנזקים שנובעים משימוש ישיר או עקיף בדפי אתר אינטרנט זה, אלא אם כן הפגיעה נובעת מכוונת זדון או רשלנות חמורה. מידע נוסף בנוגע לחברת ברליץ – בתי ספר לשפות ניתן למצוא ב-About Berlitz > Press > Company profile ‏ ‏
‏אנו מבדלים את עצמנו בצורה מפורשת מכול תוכן המסופק בדפי אתר אינטרנט זה המקושרים אלינו או מכול הקישורים המפורסמים בדפים אליהם אנו מחוברים ואיננו נושאים באחריות לגבי תוכנם. אנו נהיה אחראים אך ורק לדפי אתר האינטרנט בהם יש לנו את יכולת להשפיע על תוכנם של הדפים ועל עיצובם. במקרה וימצאו בדף כלשהו באתר האינטרנט הזה קישורים, תכנים או קבצים להורדה שאינם חוקיים, אנא הודיעו לנו על כך בצורה מיידית כך שנוכל להסיר את הקישור האמור מאתר האינטרנט שלנו.
‏מידע על טכניקות מסגרות
השימוש בטכניקות מסגרות להטמעת סימנים מסחריים, סימני לוגו או כל מידע המוגן על ידי זכויות יוצרים (כולל תמונות, טקסטים, סידור דפים או עיצובם) מכל סוג שהוא של ברליץ בדפי אתרים אחרים אסור אם לא ניתן לדבר אישור מפורש וכתוב מטעם ברליץ. ‏
‏הגבלות שימוש
שימוש או קישור לדפי אינטרנט אלו על מנת להפריע או לפגוע בתוכנם או בסידורי הבטחון שלהם, או להטריד או להכפיש את שמה של ברליץ, מוצריה או שירותיה, או את אלו המועסקים בה אסור בתכלית האיסור. אסור לשלוח דואר זבל אלקטרוני (SPAM mail) אל או באמצעות דפי אינטרנט אלו.
‏הרשאה
על ידי שימוש בדפי אתר אינטרנט אלו, המשתמש מקבל על עצמו את התנאים וההתניות הללו אשר שולטים על כל שימוש ותוצאותיו האפשריות.
‏שינויים
ברליץ שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים לדפי אתר האינטרנט ולתנאיהם והתניותיהם בכל עת ושינויים אלו ייכנסו לתוקף במועד פרסומם.