Reglement

 1. Vanaf de inschrijving van de cursist zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van toepassing. Hiervan kan enkel afgeweken worden door een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst, ondertekend door beide partijen.
 2. De privé- en groepslessen zijn vooraf betaalbaar, vanaf de inschrijving. Voor wat de vennootschappen betreft, zal de factuur bij ontvangst van de bestelbon afgeleverd worden en is de factuur contant betaalbaar.
 3. Indien echter sommige bedragen onbetaald blijven na de aanvang van de lessen, zal BERLITZ gerechtigd zijn boven de hoofdsom nog een verwijlintrest van 12 % op jaarbasis, alsmede de toepassing van een schadebeding van 15 % op de verschuldigde sommen, te vorderen.
 4. Het bij de inschrijving toepasselijke tarief blijft gedurende drie maanden geldig. Na die periode kan de prijs van de resterende lessen aangepast worden wegens de verhoging van de kosten.
 5. Betreffende de face-to-face privé-lessen (met uitzondering van de telefoonlessen) hebben de cursisten de mogelijkheid sommige lessen af te zeggen of te laten uitstellen, mits zij het secretariaat van de school hiervan uitsluitend via email op de hoogte brengen op de laatste werkdag vóór de les, uiterlijk om 14 uur. De privé-lessen via Berlitz Virtual Classroom kunnen geannuleerd of uitgesteld worden via bvc@berlitzeu.com op de laatste werkdag voor de les ten laatste om 13 uur. Elke privé-les (face-to-face of Berlitz Virtual Classroom) die zonder opzegging gemist werd, kan niet ingehaald worden. Na twee opeenvolgende afwezigheden zonder opzegging kan het lesrooster, voorzien voor de face-to-face privé-lessen, geschorst worden in het belang van de cursist. Op verzoek van de cursist of van zijn vennootschap kan de waarde van de face-to-face privé-lessen die niet opgenomen werden, overgebracht worden naar iedere andere school van de BERLITZ groep, onder voorbehoud van de toepassing door de nieuwe school van een ander tarief. De waarde van de lessen die niet genomen werden, kan eveneens terugbetaald worden, voor zover dit binnen 6 maanden na de inschrijvingsdatum bij aangetekende brief aangevraagd werd en onder aftrek van forfaitaire administratiekosten van 40 Euro.
 6. De groepslessen (face-to-face of Berlitz Virtual Classroom) worden op de door BERLITZ vastgelegde dagen en uren gegeven en kunnen in geen geval uitgesteld of terugbetaald worden. BERLITZ kan in het belang van de cursisten sommige klassen afschaffen of samenvoegen, wanneer het aantal deelnemers ontoereikend is, of klassen splitsen, wanneer het aantal deelnemers te hoog is. BERLITZ kan eveneens een cursist overplaatsen naar een andere klas die beter bij diens niveau past.
 7. Teneinde de cursisten vertrouwd te maken met verschillende uitspraken kan er een afwisseling van leraren plaatsvinden, indien het lesrooster dit toelaat.
 8. Iedere face-to-face of Berlitz Virtual Classroom les zal 45 minuten duren, met inbegrip van een onderbreking van 5 minuten.
 9. Iedere telefoonles duurt 30 minuten. De telefoonles kan via Netplanning geannuleerd worden tot 6 uur voor aanvang.
 10. Iedere klacht betreffende het pedagogische materiaal zal op straffe van verval binnen 8 dagen na de levering ervan bij aangetekende brief aan BERLITZ gericht worden. Zolang het niet integraal betaald wordt, blijft het materiaal evenwel eigendom van BERLITZ.
 11. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd en is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 12. Reclame: Berlitz gebruikt en verwerkt de persoonsgegevens van iedere klant voor haar eigen promotiedoeleinden door klanten informatie te sturen over producten of diensten die vergelijkbaar zijn met wat de klant eerder heeft besteld of geboekt. Te allen tijde kan de klant zijn toestemming voor dit gebruik van zijn of haar gegevens intrekken door een e-mail te sturen naar info@berlitz.be met in het onderwerp "Gegevensbescherming". De gegevens van de klant zullen dan worden verwijderd.