Berlitz School of Languages B.V.
Adres: Weerdestein 205 A - 1083 GN Amsterdam
Telefoon: 0206221375
Website: www.berlitz.nl
KVK nr.: 33273303 0000

Als lid van de branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), zijn de Algemene Voorwaarden & Bepalingen van Berlitz Schools of Languages BV volledig in overeenstemming met die van de NRTO, die zij heeft uitgewerkt in overleg met de Consumentenbond.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Berlitz en haar klanten, die sinds 15 maart 2019 worden gesloten.

Daarnaast respecteert Berlitz de NRTO Gedragscode Consumenten en de NRTO Gedragscode Beroep & Bedrijf.

De hierboven genoemde documenten zijn beschikbaar onderaan deze pagina.

1 – Bepalingen

Afstandsleren

Een vorm van onderwijs waarbij de docent en u gelijktijdig in verbinding zijn, via de telefoon, het Berlitz Live Online platform of andere online software zoals bijvoorbeeld Microsoft Teams, Zoom, Skype, Webex etc. 

E-Learning

Zelfstudie in een elektronische omgeving.

Face-to-face-onderwijs

Een vorm van onderwijs met directe interactie tussen de docent en de student of de cursist.

Berlitz

Berlitz Schools of Languages BV, lid van de NRTO en leverancier van educatieve diensten.

U

De natuurlijke persoon of wettelijke entiteit die onderwijs- of trainingsdiensten van Berlitz heeft gekocht.

Cursist

De natuurlijke persoon die rechtstreeks profiteert van de educatieve diensten die Berlitz aanbiedt.


Artikel 2 – Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen u en Berlitz worden gesloten met betrekking tot het aanbieden van een educatieve dienst en/of het verstrekken van lesmateriaal (inclusief e-learning-licenties).

In uw voordeel, mag Berlitz altijd afwijken van de algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbod

Berlitz biedt haar aanbod schriftelijk aan via e-mail en door middel van plaatsing op haar website in een webshop.

De offerte bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de educatieve dienst en/of het lesmateriaal dat deel uitmaakt van de educatieve dienst. De offerte zal ook aangeven of het gebruik van het lesmateriaal verplicht is.

Elke aanbod moet zodanige informatie bevatten dat voor u duidelijk is wat uw rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst, wordt u uitdrukkelijk op de hoogte gebracht van de algemene voorwaarden, en deze vormen een integraal onderdeel van de algemene informatie die door Berlitz wordt verstrekt.

Artikel 4 – Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod/ aankoop via de Berlitz webshop. Nadat uw akkoord/online boeking door Berlitz is ontvangen, ontvangt u hiervan schriftelijk een elektronische bevestiging. 

Berlitz stemt er alleen mee in om die taken aan te nemen waarvoor zij gekwalificeerd is. De medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, moeten hun kennis, ervaring en persoonlijke kwaliteiten op een effectieve manier kunnen toepassen. Zowel klanten als Berlitz kunnen in overleg om andere werknemers vragen dan die aanvankelijk met de uitvoering van de opdracht zijn belast, zolang dit de kwaliteit en continuïteit niet aantast.

Berlitz moet omstandigheden scheppen waarin alle beoogde personen die werken aan de uitvoering van de opdracht duidelijk op de hoogte zijn van het betreffende werk.

Als zich tijdens de uitvoering van de opdracht nieuwe feiten of situaties voordoen die de oorspronkelijke overeenkomst (kunnen) schaden, zullen u en Berlitz de kwestie(s) binnen een redelijke termijn bespreken om de overeenkomst aan te passen aan de gewijzigde situatie.

Artikel 5 – Uitstel en transfer van lessen

Voor face-to-face-privécursussen (met uitzondering van telefoonlessen en Berlitz Live Online-lessen), kunnen studenten lessen uitstellen mits zij de Planning van Berlitz per e-mail customerservice@berlitzbenelux.com op de hoogte brengen, uiterlijk vier kalenderdagen vóór de daadwerkelijke lesdag vóór 14.00 uur; bijvoorbeeld, niet later dan maandag 14.00 uur voor een les die op vrijdag is ingepland. 

Berlitz Live Online-privélessen kunnen worden uitgesteld via online@berlitzlive.online vóór 13.00 uur op de laatste werkdag vóór de betreffende les. 

Telefoonlessen kunnen tot 6 uur vóór de start van de les geannuleerd worden via het Netplanning-platform.

Een gemiste privéles die niet tijdig is afgemeld, kan niet opnieuw worden ingepland. Na 2 opeenvolgende afwezigheden zonder kennisgeving, kan uw privécursus in uw belang worden opgeschort.

Op uw verzoek kan de waarde van niet-opgenomen privélessen worden overgedragen aan een andere cursist of aan een andere Berlitz-school. Deze dienst brengt geen extra kosten met zich mee.

Berlitz Open Groepslessen en Kids&Teens Summer Camps vinden plaats conform een vastgesteld rooster en kunnen niet worden uitgesteld.

Artikel 6 – Annulering en (vroegtijdige) beëindiging van de overeenkomst

U kunt te allen tijde, schriftelijk of via elektronische weg, een overeenkomst betreffende een educatieve dienst annuleren of beëindigen, zowel voor face-to-face- als afstandslessen. Berlitz zal u hiervan een bevestiging geven. Wanneer het een overeenkomst voor face-to-face-lessen en afstandsleren en e-learning betreft, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

In geval van tijdige annulering van een overeenkomst, binnen 14 dagen na aanvaarding en meer dan 2 weken voorafgaand aan het begin van de uitvoering van de onderwijsdienst, hebt u recht op een volledige terugbetaling. Berlitz zal de terugbetaling zo snel mogelijk uitvoeren en in elk geval binnen 14 dagen na de beëindiging.

In geval van annulering of voortijdige beëindiging na 14 dagen na uw aanvaarding van de overeenkomst, maar minder dan 2 weken voorafgaand aan het begin van de uitvoering van de onderwijsdienst, dient u 50% van de overeengekomen prijs te betalen – minus het studiemateriaal, als dat nog niet ontvangen is.

Berlitz zal u een formulier ter beschikking stellen voor de beëindiging van de genoemde overeenkomst. U bent echter niet verplicht om dit formulier voor dit doel te gebruiken.

In geval van tijdige annulering van een overeenkomst, dient u al het lesmateriaal dat u van Berlitz hebt ontvangen zo snel mogelijk te retourneren. Berlitz heeft het recht om de directe kosten van deze teruggave aan u in rekening te brengen. De teruggave zal op uw risico plaatsvinden. Het lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager werd aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en dient volledig te worden betaald aan Berlitz.

Op uw uitdrukkelijke verzoek, kan de educatieve dienst starten binnen de 14 dagen volgend op de overeenkomst. Als u in een dergelijk geval de overeenkomst binnen 14 dagen na sluiting van die overeenkomst beëindigt, bent u een evenredig deel van de prijs van de educatieve dienst aan Berlitz verschuldigd. Voorgaande is niet van toepassing op Open Groepscursussen en Kids & Teens Summer Camps, waarbij de prijs van de educatieve dienst volledig verschuldigd is bij startdatum. 

Indien de educatieve dienst grotendeels wordt aangeboden in een e-learning-omgeving, vervalt uw recht op opzegging bij het ingaan van de educatieve dienst, op voorwaarde dat:

  1. U van tevoren uitdrukkelijk heeft afgesproken dat de uitvoering van de educatieve dienst kan starten vóór het einde van de bedenktijd, en u verklaart dat u afstand doet van uw opzegrecht; én
  2. Berlitz de verklaring onder a. aan u heeft bevestigd.

Artikel 7 – Levering

Cursisten kunnen hun privélessen boeken, als zij uiterlijk 1 week vóór de lesdag Berlitz hierover informeren.

Alle open groepslessen en Kids& Teens Summer Camps (zowel face-to-face, als via Berlitz Live Online) vinden plaats op vaste dagen en tijden die door Berlitz worden bepaald, en kunnen in geen geval worden uitgesteld of vergoed. Lessen die vallen op een feestdag, zullen worden verplaatst. Als het minimum aantal deelnemers voor een groepsles niet wordt bereikt, kan een alternatieve oplossing worden voorgesteld. In het belang van de cursisten, kan Berlitz sommige lessen schrappen of samenvoegen als het aantal deelnemers te laag is, of juist splitsen als de aantallen te hoog zijn. Berlitz kan een cursist ook overplaatsen naar een andere groep als deze meer overeenkomt met zijn of haar niveau. Om cursisten vertrouwd te laten raken met verschillende uitspraken, kunnen docenten worden afgewisseld.

Alle lessen (behalve telefonische lessen) duren 45 minuten, inclusief een pauze van 5 minuten.

Alle privé-telefoonlessen duren 30 minuten. 

Berlitz levert het lesmateriaal, inclusief het tijdig verstrekken van de toegangslicentie tot het elektronische lesmateriaal.

Wanneer een evaluatie van een cursist wordt meegedeeld aan zijn of haar werkgever of leidinggevende, moet de cursist hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld; evenals elk andere evaluatie, inclusief de criteria waarop deze is gebaseerd. Er moet minstens 48 uur verstrijken tussen het moment waarop de werknemer op de hoogte wordt gesteld van het evaluatieresultaat en de rapportage aan zijn werkgever of leidinggevende, zodat de cursist kan vragen om het resultaat opnieuw te onderzoeken.

Berlitz zal de cursist en u – in gevallen waarin dit verschillende juridische entiteiten zijn – op de hoogte houden van de studievoortgang van de cursist. Op uw verzoek geeft Berlitz hiermee inzicht in de methoden die zij toepast in de diverse stadia van het opleidingsproces.

De uitvoering van de overeengekomen cursus en training kan willekeurig door Berlitz of door een onafhankelijk, extern instituut worden beoordeeld.

Artikel 8 – Copyright

Het aangeboden lesmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Alle door Berlitz geleverde artikelen, zoals boeken, oefentests, syllabi en software zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en worden beschermd door auteursrechten die berusten bij Berlitz of derden. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Berlitz, mogen deze artikelen tijdens de duur van de cursus en daarna niet worden gereproduceerd, vrijgegeven en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gesteld of aan derden worden verstrekt. Bovendien is het niet toegestaan om deze informatie openbaar te maken en/of om materialen in gewijzigde vorm of op eigen naam te gebruiken, zonder schriftelijke toestemming van Berlitz. De auteurs-/eigendomsrechten van de cursus berusten volledig bij Berlitz.

Artikel 9 – Prijswijzigingen

Indien een prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de onderwijsdienst, heeft dit geen invloed op de overeengekomen prijs.

Bovenstaande is niet van toepassing op prijswijzigingen die voortvloeien uit wetswijzigingen.

Artikel 10 – Conformiteit en niet-naleving van de overeenkomst

De educatieve dienst en het verstrekte lesmateriaal moeten aan uw redelijke verwachtingen voldoen. Indien één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst te behouden of te beëindigen, tenzij de tekortkoming vanwege haar geringe betekenis de te ondernemen actie niet rechtvaardigt.

Artikel 11 – Betaling

Betaling vindt plaats door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door Berlitz opgegeven bankrekening bij de aankoop of levering. Contante betaling is ook mogelijk in overleg. Facturen aan bedrijven zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, en worden uitgegeven na ontvangst van de overeenkomst.

Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient u - met inachtneming van het bepaalde in lid 3 - de betalingen in overeenstemming met de termijnen en de percentages te verrichten, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgelegd.

De betaling voor de educatieve dienst vindt plaats voorafgaand aan het begin van de cursus. Berlitz kan verlangen dat u het volledige bedrag uiterlijk 1 week voorafgaand aan de startdatum van de educatieve dienst heeft betaald.

Artikel 12 – Niet-tijdige betaling

Vanaf het verstrijken van de betalingsdatum bent u in gebreke. Op dat moment verstuurt Berlitz u een betalingsherinnering, waardoor u de mogelijkheid hebt om de betaling binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog uit te voeren. Als u na het verstrijken van deze periode nog niet hebt betaald, heeft Berlitz het recht om de wettelijke rente over het nog verschuldigde bedrag en de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over uitstaande bedragen tot €2.500 ; 10% over de volgende €2.500 ; en 5% over de volgende €5.000 met een minimum van €40. In uw voordeel, kan Berlitz afwijken van de bovengenoemde bedragen en percentages.

Artikel 13 - Opschorting

Berlitz schort het in rekening brengen van rente en incassokosten gedurende de periode waarin een klacht of een geschil wordt behandeld, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 16 en 17.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid van Berlitz

Berlitz is niet aansprakelijk voor het al dan niet behalen van de voorgestelde doelstellingen van de educatieve dienst door de cursist. Berlitz is alleen gehouden aan een inspanningsverplichting met betrekking tot het verzorgen van de dienst. De cursist draagt verantwoordelijkheid voor het punctueel bijwonen van de cursus en het maken van huiswerk.

Voor zover Berlitz toerekenbaar tekort schiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Berlitz voor schade, die niet het gevolg is van letsel, overlijden of zaakschade, beperkt tot de betaling van directe schade. De aansprakelijkheid van Berlitz voor letsel, overlijden of schade aan eigendommen is niet uitgesloten of beperkt. De aansprakelijkheid is van toepassing op personen die in dienst zijn bij Berlitz, of op personen die door Berlitz zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst.

Berlitz wijst elke aansprakelijkheid af voor de niet- of gebrekkige toegankelijkheid van haar website. De website www.berlitz.nl kan verwijzen naar websites van derden. Berlitz kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites en de nauwkeurigheid van de informatie die ze bevatten. 

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid

De informatie die u verstrekt aan Berlitz, haar personeel en/of personen die voor haar werken, wordt vertrouwelijk behandeld. Berlitz voldoet aan de van kracht zijnde privacywetgeving.

Artikel 16 – Vragen en klachten

Berlitz is telefonisch en per e-mail (customerservice@berlitzbenelux.com) te bereiken voor het afhandelen van vragen of klachten van administratieve aard, met betrekking tot de inhoud van de cursus of met betrekking tot studiemateriaal. Deze vragen of klachten worden door Berlitz binnen tien werkdagen beantwoord, te rekenen vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door Berlitz beantwoord per e-mail met ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten. Alle klachten worden op een vertrouwelijke manier behandeld. Elke klacht en de manier waarop deze werd afgehandeld, worden geregistreerd en voor een duur van 1 jaar bewaard. Elke klacht moet tijdig aan Berlitz worden voorgelegd en volledig en duidelijk omschreven. Klachten die niet binnen 2 maanden nadat zij zijn ontstaan worden ingediend, worden niet behandeld. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er een geschil ontstaan dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 17.

Artikel 17 – Regels voor geschillenbeslechting

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende wettelijke bepalingen het recht van een ander land van toepassing is.

Geschillen tussen u en Berlitz betreffende de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de door Berlitz geleverde of te leveren diensten en producten, kunnen zowel door u als door Berlitz worden ingediend bij de Geschillencommissie voor particuliere onderwijsinstellingen; meer informatie is te vinden op: www.degeschillencommissie.nl.

De Geschillencommissie aanvaardt alleen een geschil als u een klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 aan Berlitz heeft voorgelegd en dit niet heeft geresulteerd in een voor beide partijen bevredigende oplossing.

Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht te worden voorgelegd aan de Geschillencommissie in overeenstemming met het bepaalde in artikel 16.

Er is een betaling verschuldigd voor het afhandelen van een geschil.

Als u een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is Berlitz aan deze keuze gebonden.

Als Berlitz een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet Berlitz u schriftelijk verzoeken om binnen 5 weken te verklaren of u hiermee akkoord gaat. Berlitz moet daarbij meedelen dat zij zichzelf na het verstrijken van de bovengenoemde periode vrij beschouwd om het geschil voor te leggen aan de gewone rechtbank.

De Geschillencommissie neemt een beslissing met inachtneming van de bepalingen van het daarop toepasselijke reglement. De beslissing van de Geschillencommissie vindt plaats door middel van bindend advies.

In het geval van een geschil, en als dit gunstiger voor u is, prevaleren de algemene voorwaarden voor consumenten voor privéonderwijs (NRTO) boven de algemene voorwaarden van Berlitz Schools of Languages BV. Zie www.nrto.nl voor meer informatie.

Artikel 18 – Reclame

Berlitz gebruikt en verwerkt uw persoonlijke gegevens voor zijn eigen promotionele doeleinden door u informatie te sturen over producten of diensten die vergelijkbaar zijn met dat wat al hebt besteld of geboekt. U kunt op elk moment uw toestemming voor dit gebruik van uw gegevens intrekken, door een e-mail te sturen met als onderwerp "Gegevensbescherming" naar customerservice@berlitzbenelux.com. Uw gegevens worden dan verwijderd.

Download: NRTO Algemene Voorwaarden  

Download: NRTO Gedragscode consumenten en bedrijven 

Download: NRTO Algemene Voorwaarden B2B