Az Oktatási és Nyelvi Központ Kft. nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a honlapjára látogató vendégek személyes adatait biztonságosan kezelje.

Jelen tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR rend.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

Tartalom:

1. Fogalom meghatározások

2. Az adatkezelés célja

3. Az adatkezelés jogalapja

4. Kezelt adatok köre

5. Az adatkezelés időtartama

6. Az adatkezelés elvei, módja

7. Sütik használata

8. Weboldal elemzés, marketing

9. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

10. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

1. Fogalom meghatározások

1.1. Adatkezelő: az, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végre hajtatja.

A jelen Tájékoztatóban tárgyalt esetben Adatkezelőnek minősül: Oktatási és Nyelvi Központ Kft.

székhely: 1052 Budapest, Váci utca 11/B Magyarország

Cégjegyzékszám: 01 09 353312

Telefon: +36 70 336 5473

E-mail: budapest3@berlitz.hu

Web: https://www.berlitz.com/hu-hu

a továbbiakban: Adatkezelő vagy Berlitz

Adatvédelmi megbízottunk:

Michal Nadzon, e-mail: michal.nadzon@berlitzpraha.cz

1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

1.3. Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. Ide értendő nemcsak a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, hanem az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés is.

1.4. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. E körben harmadik személynek minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem azonos a Felhasználóval, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

1.5. Adatfeldolgozó: szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban tárgyalt esetben Adatfeldolgozó:

A Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA gazdasági társaság

1.6. Felhasználó: az a természetes személy, aki megadja az Adatkezelőnek a személyes adatát.

1.7. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.berlitz.com/hu-hu alatt elérhető honlap.

2. Az adatkezelés célja

2.1. A Honlap látogatója weboldalunkat személyes adatai megadása nélkül használhatja.

2.2. A Honlap egyes részein igényelhető szolgáltatásokhoz (pl. „Nyelvi szintfelmérő tesztek” zóna) vagy kérés teljesítéséhez azonban szükség lehet arra, hogy a Felhasználó személyes adatait megadja.

2.3. A Felhasználók által megadott személyes adatok tekintetében az adatkezelés célja

a) online tartalomszolgáltatás;

b) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolat létesítése és kapcsolattartás;

c) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;

d) közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél stb.)

e) egyedi esetekben akciókról való tájékoztatás;

f) egyedi esetekben rendezvényről való tájékoztatás;

g) statisztikák, elemzések készítése;

h) az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

Amennyiben az Adatkezelő a fentiektől eltérő cél érdekében is fel kívánja használni az általa kezelt személyes adatokat, az eltérő célról és minden egyéb releváns kiegészítő információról az eltérő célú adatkezelés megkezdése előtt e-mail útján tájékoztatni fogja a Felhasználót.

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az Adatkezelő elsősorban az érintett személy önkéntes hozzájárulása alapján kezeli a személyes adatokat. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelésre a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat alapján a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Honlap használata során általa közölt személyes adatok, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

3.2. Adatkezelésre sor kerülhet az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítése során is, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett személy olyan érdekei vagy alapvető jogai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul.

3.3. Az Adatkezelő a személyes adatokat a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból csak akkor használja, ha az új cél/adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés azon eredeti céljával, amelyre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték.

3.4. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozó részére történő adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok ezen túlmenően harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Személyes adat külföldre való továbbításának feltétele, hogy ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult vagy ennek hiányában teljesül a személyes adatok jogszerű kezelése mellett a 3.országban biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

4. Kezelt adatok köre

Adatkezelési cél

Kezelt adatok

  • Hírlevél küldés
  • Akciós tájékoztató küldése
  • Reklámküldemény küldése
  • Rendezvények
  • Üzleti célú kapcsolattartás

Név

E-mail cím

Telefonszám

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelést meg kell szüntetni, ha megszűnik az adatkezelés 2.3.pontban meghatározott valamennyi célja.

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az érintett személy önkéntes hozzájárulása

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja

Az Adatkezelő jogos érdeke

Az Adatkezelő által meghatározott ideig (feltéve, hogy az arányban áll az érintett személyes adataihoz fűződő jogoknak a korlátozásával)

6. Az adatkezelés elvei, módja

6.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jogszerűség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

6.2. Az Adatkezelő a célhozkötöttség és az adattakarékosság elve alapján az adatkezelési cél szempontjából megfelelő, elengedhetetlen és releváns adatokat kezeli, csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból és a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

6.3. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.4. A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem kezel.

6.5. A Felhasználó (mint érintett) adatait kizárólag az Adatkezelőnek (és az Adatfeldolgozónak) azon alkalmazottai ismerhetik meg, akiknek a munkavégzéséhez az szükséges. Az Adatkezelő ilyen alkalmazottai a személyes adatokat kereskedelmi, marketing, üzletszerzési szempontok szerint csoportosíthatják, belőlük azonosítható vagy anonim adatbázisokat hozhatnak létre.

6.6. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozón kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé tehetik az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait.

6.7. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akinek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.8. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.

7. Sütik használata

7.1. A Honlap látogatása során a Berlitz által használt szerverek rögzíthetnek bizonyos nem személyes jellegű, a látogató azonosítására nem alkalmas adatokat (pl. szolgáltatójának neve, a használt böngésző fajtája, IP címe stb.).

Speciális fájlban (naplóban) rögzítjük a weboldalainkon tett látogatásaival kapcsolatos információkat. Így dolgozzuk fel a következő személyes adatokat: az egyes megjelenített weboldalak neve, a hozzáférés dátuma és időpontja, az átadott adatok mennyiségét, a böngésző típusa és verziója, az Ön operációs rendszere, a hivatkozó URL (korábban meglátogatott weboldal), az Ön IP címe és a hozzáférést kérő szolgáltatót. Ezek az információk a weboldal biztonságának garantálásához szükségesek. Ezért az említett személyes adatok feldolgozását a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján végezzük. A naplófájl (log) hét nap elteltével törlődik, hacsak nem kerül kikérésre a megőrzési időszak alatt feltárt konkrét jogsértés pontosításaként vagy bizonyítékaként.

7.2. A Honlap látogatása során a Berlitz tárolhat bizonyos, a hétköznapi nyelvben „cookie”-ként vagy sütiként ismert információt. A „cookie” olyan adathalmaz, amely nem teszi lehetővé a látogató azonosítását, ugyanakkor információval szolgál a Honlap látogatottságáról (pl. hogy a honlap melyik részét és mikor tekintette meg) és az oldalon eltöltött időről.

7.3. A látogató által használt böngésző beállításai között van lehetőség a cookie-k megakadályozására. A cookie-k megakadályozása esetén is eljuthat a honlapra, de lehetséges, hogy az oldalak betöltése lassúbb lesz, vagy bizonyos funkciókat majd nem tud használni.

Az oldalon használt cookie-k listája:

Név

Leírás

Tárolási időtartam

OptanonConsent

Információkat tárol az oldal által használt cookie-kategóriákról, valamint arról, hogy a látogatók hozzájárultak-e vagy visszavonták-e engedélyüket az egyes kategóriák használatához. Ez lehetővé teszi a webhelytulajdonosok számára, hogy megakadályozzák az egyes kategóriákba tartozó cookie-k beállítását a felhasználói böngészőben, ha nem adják meg a hozzájárulást. Nem tartalmaz olyan információt, amely azonosítani tudná az oldal látogatóját.

1 év

OptanonAlertBoxClosed

Azután kerül beállításra, hogy a látogatók látták a cookie-ra vonatkozó tájékoztatót, és bizonyos esetekben csak akkor, amikor aktívan bezárják a figyelmeztetést. Lehetővé teszi, hogy a webhely ne jelenítse meg többször az üzenetet a felhasználónak. Nem kezel személyes adatokat

1 év

optimizelyRumLB

Funkcionális cookie

Munkamenet

AWSELB

Funkcionális cookie

Munkamenet

_gat_UA-36584533-1

Ez a Google Analytics által beállított minta típusú cookie, ahol a név mintaeleme tartalmazza a hozzá tartozó fiók vagy webhely egyedi azonosító számát. Ez a _gat cookie egy változata, amelyet arra használnak, hogy korlátozzák a Google által a nagy forgalmú webhelyeken rögzített adatok mennyiségét.

Pár másodperc

_hjTLDTest

Teljesítmény cookie

Munkamenet

_gid

Ez a cookie a Google Universal Analytics szolgáltatáshoz van társítva. Minden egyes meglátogatott oldalhoz egyedi értéket tárol és frissít.

Pár másodperc

optimizelyEndUserId

Az Optimizely webhelyoptimalizálási platform által beállított cookie. Ez a cookie egy egyedi felhasználói azonosító

Pár másodperc

fs_uid

Teljesítmény cookie

1 év

_ga

Ez a cookie név a Google Universal Analytics szolgáltatáshoz van társítva, amely a Google gyakrabban használt elemző szolgáltatásának jelentős frissítése. Ez a cookie az egyedi felhasználók megkülönböztetésére szolgál egy véletlenszerűen generált szám kliensazonosítóként történő hozzárendelésével. A webhely minden oldalkérelmében szerepel, és a látogatói, munkamenet- és kampányadatok kiszámításához használják a webhelyelemzési jelentésekhez.

2 év

fr

Marketing célú cookie. Böngésző és felhasználói egyedi azonosító kombinációt tartalmaz, amelyet célzott reklámozáshoz használnak.

Pár másodperc

GPS

Marketing célú cookie. A YouTube webhelyekbe ágyazott videókon keresztül gyűjt felhasználói adatokat, amelyeket más Google-szolgáltatásokból származó profiladatokkal összesít, hogy célzott hirdetéseket jelenítsen meg a weblátogatók számára saját és más webhelyeik széles körében.

Pár másodperc

YSC

Marketing célú cookie. A YouTube webhelyekbe ágyazott videókon keresztül gyűjt felhasználói adatokat, amelyeket más Google-szolgáltatásokból származó profiladatokkal összesít, hogy célzott hirdetéseket jelenítsen meg a weblátogatók számára saját és más webhelyeik széles körében.

Pár másodperc

VISITOR_INFO1_LIVE

Marketing célú cookie. Ezt a cookie-t egyedi azonosítóként használják a videók megtekintésének nyomon követésére

Pár másodperc

7.4. Webhosting szolgáltatásunk keretén belül tároljuk minden a jelen weboldal üzemeltetésével kapcsolatban kezelt személyes adatát. Ez a megőrzés elengedhetetlenül szükséges a weboldal működéséhez. Ezért az említett személyes adatok feldolgozását a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján végezzük. Olyan tárhely szolgáltatók szolgáltatásait vesszük igénybe, akiknek a fenti adatokat weboldalunk üzemeltetésével kapcsolatban továbbítjuk.

7.5 A hatékony ügyfélszolgálat biztosítása érdekében az Adatkezelő a Magyar Köztársaságban a Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str., 63, 80636 München, Németország („Salesforce“) gazdasági társaság által képviselt Salesforce ügyfélkezelő rendszert használja. A Salesforce rendszert a weboldalunkon feldolgozott űrlapadatok (elérhetőségek, ügyfélszámlák, megrendelési információk stb.) összegyűjtésére, összekapcsolására és kiértékelésére használjuk. Ezek az adatok a feldolgozás során feltöltésre kerülnek a Salesforce szerverekre. A feldolgozásra ebben az összefüggésben az ügyfélszolgálat javításának céljával a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében vett jogos érdekünk alapján történik. A Salesforce egy felhőszolgáltatás, azaz a szolgáltatások nyújtására világszerte található szerverek segítségével kerül sor. Ezért előfordulhat, hogy adatait az Európai Unió területén kívülre kerülnek továbbításra.

A Salesforce személyes adatok harmadik országokba történő továbbításakor kötelező erejű vállalati szabályok révén biztosítja a megfelelő szintű adatbiztonságot; az Egyesült Államokba történő átadás esetén ez a cél a Certification Under the EU-U.S. Privacy Shield Framework and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework szerint valósul meg.

A Salesforce tanúsítvány a következő link alatt található:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active

https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Privacy/privacy-shield-notice.pdf

A személyes adatok védelmével kapcsolatosan további információért látogasson el a https://www.salesforce.com/company/privacy/ honlapra.

8. Weboldal elemzés, marketing

8.1. Bizonyos funkciók biztosításához a készülékébe telepített és más szolgáltatókkal cserélt kis méretű adatcsomagokat (sütiket) használunk. Az általunk használt süti fájlok egy része törlődik, amikor bezárja a böngészőjét ("ideiglenes süti fájlok"). Némely süti fájlok az eszközén maradnak, és lehetővé teszik a számunkra, hogy felismerjük a böngészőt a következő látogatás alkalmával ("állandó süti fájlok").

Az eszközén elmentett összes süti fájlt törölheti, és beállíthatja böngészőjét, hogy teljesen megakadályozza a süti fájlok telepítését.

Ebben az esetben azonban szükség lehet néhány beállítás elvégzésére minden alkalommal, amikor meglátogatja weboldalunkat. Weboldalaink egyes funkciói ilyen az esetben is korlátozottak lehetnek.

8.2. A süti fájlokat a következő funkciókkal kapcsolatban használjuk:

aa) Google Analytics

A Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA gazdasági társaság által biztosított Google Analytics szolgáltatást használjuk. Szolgáltatásai nyújtásához a Google-nak bizonyos süti fájlokra van szüksége. Információkat generálnak a weboldalon tett látogatásáról (beleértve az IP-címét is), amelyet aztán továbbításra kerülnek a Google USA területén található szerverére, amely tárolja őket. A tárolt információkat ezután weboldalaink használatának elemzésére, a weboldalon folytatott tevékenységről a weboldal üzemeltetői számára készített jelentésekhez, valamint egyéb, a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtására használjuk fel. Az így megszerzett személyes adatokat az Ön GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti beleegyezésével dolgozzuk fel. A Google semmilyen esetben sem kapcsolhatja össze az Ön IP-címét a Google által birtokolt egyéb adatokkal.

Ez a weboldal "anonymizeIp()" kiterjesztésű Google Analytics szolgáltatást használ. Ez azt jelenti, hogy az IP-címek az Egyesült Államokba továbbításuk előtt lerövidítésre kerülnek. Ezért általában nem lehet a tárolt személyes adatokat adott személyekhez társítani. Az IP-címek csak kivételes esetben kerülnek teljes egészükben továbbításra az Egyesült Államokban található szerverre, majd ott lerövidítésre.

A jövőben bármikor kifogást emelhet személyes adatai feldolgozásával szemben azzal, hogy böngészőjében a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen, vagy erre a hivatkozásra kattintva letiltja a Google Analytics bővítményt.

Felhívjuk szíves figyelmét a Google gazdasági társaság általi adatfelhasználással kapcsolatos információkra is, amelyek a Google Partner hálózatban a következő címeken érhetők el:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

Google tanúsítás:

A személyes adatok védelmével kapcsolatosan további információért látogasson el a https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de honlapra.

bb) Facebook Remarketing/Retargeting: Facebook Custom Audiences (Pixel/Cookies)

Weboldalainkon úgynevezett nyomkövető képpontot használunk, ami azt jelenti, hogy amikor meglátogatja a weboldalunkat, süti fájlt telepítünk az eszközére. Ez a fájl végleges jelleggel kerül feltöltésre a készülékére. E fájlok alapján ismereteket szerzünk arra vonatkozólag, hogy mely hirdetések vagy harmadik felek webhelyei irányították át a felhasználókat a weboldalunkra. Ezeket az információkat továbbá a fájl által szolgáltatott statisztikák elemzésével weboldalunk optimalizálására használjuk. A megszerzett adatok feldolgozását weboldalunk tartalmának marketing szempontú optimalizálását célzó, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján végezzük.

A sütik fájlok nem használhatók fel a felhasználók személyes beazonosítására. Az adatok névtelenek, és nem vonhatók le belőlük a felhasználók személyazonosságára vonatkozó következtetések. A jelen süti fájl által generált weboldalunk használatával kapcsolatos információkat (beleértve az IP-címét is) a Facebook (2021. októberétől Meta Platforms Inc.) gazdasági társaság szervere tárolja és dolgozza fel az Egyesült Államokban.

Facebook tanúsítás:

Személyes adatai védelmével kapcsolatosan további információkat itt talál: https://www.facebook.com/help/568137493302217

A linkre kattintva bármikor visszavonhatja a személyes adatok gyűjtésével és tárolásával kapcsolatos hozzájárulását.

dd) AB Tasty

A weboldalunkon elérhető online szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése érdekében vesszük igénybe az AB Tasty (Rosenstraße 2, 10178 Berlin, Germany) segítségét. Ez a cég úgynevezett sütik (cookies) használatával dolgozza fel statisztikailag az információkat az Ön által a weboldalunkon tett látogatásokról, az odairányító URL-ről, az Ön által használt eszközről és böngészőről, az Ön földrajzi elhelyezkedéséről, nyelvbeállításairól, kattintásai számáról és helyéről, valamint az Ön IP címéről.

Ezen adatkezelés jogi alapját az képezi, hogy Ön ehhez belegyezését adta a GDPR 6. cikkelye 1-es pontja a) bekezdésének megfelelően. Adatkezelési beleegyező nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a jövőre vonatkozóan a sütibeállítások személyreszabásával. Az AB Tasty adatkezelése során az Ön adatai más – a folymatban harmadik félként közreműködő – országokba is továbbításra kerülnek.

p) Harmadik fél által biztosított tartalmak beillesztése

Weboldalunk és az azon szereplő kínálatunk megjelenítésének optimalizására külső forrásból származó dinamikus tartalmakat (a továbbiakban egyszerűen tartalom) is használunk. Amikor valaki ellátogat weboldalunkra, egy alkalmazás-programozó illesztőegység automatikusan kérést továbbít a megfelelő tartalomszolgáltató szerevere számára, mely folyamat részeként bizonyos naplóadatok (pl. a felhasználó IP címe) továbbításra kerülnek. A dinamikus tartalom ezután kerül elküldésre és jelenik meg weboldalunkon.

Külső tartalmat a következő funkciókkal kapcsolatban használunk:

aa) YouTube videók beillesztése

Weboldalunkon megjelenítünk olyan videókat, amelyeket a YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, United States) szolgáltat. A YouTube a Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) irányítása alatt áll. Azonban amikor Ön a videókat lejátsza, a naplóadatok a YouTube egyesült államokbeli szervereire kerülnek továbbításra. Az adatkezelés ezen módja weboldalunk marketing célú tevékenységének optimalizációját szolgálja cégünk jogos üzleti éredekének érvényesítése jegyében, megfeleve a GDPR 6. cikkely 1-es paragrafus f) pontjában foglaltaknak. Az adatkezelést illetően az Európai Bizottság ezeddig nem hozott megfelelési határozatot az adatoknak az Egyesült Államokba való továbbítására vonatkozóan. Azonban a Google biztosítja az adatvédelem megfelelő szintjét az EU szabványos szerződésekre vonatkozó kitételeinek figyelembevételével. Kérésre szívesen megadjuk azokat a linkeket, amelyken elérhetőek az EU vonatkozó általános szerződési szabványossági rendelkezései. Amennyiben szeretné megkapni a szerződéseket szabályozó rendelkezéseket, keresse fel a következő címet: datenschutz@berlitz.de.

bb) Google Maps

Weboldalunkon a Google által biztosított Google Maps szolgáltatást használjuk interaktív térképek közlésére. Amikor egy térkép megjelenik, adatok – beleértve az Ön IP címét és tartózkodási helyét – kerülnek továbbításra és tárolásra a Googol szervereihez. Az adatkezelés ezen módja weboldalunk marketing célú tevékenységének optimalizációját szolgálja cégünk jogos üzleti éredekének érvényesítése jegyében, megfeleve a GDPR 6. cikkely 1-es paragrafus f) pontjában foglaltaknak. A térképek (Maps) adatkezelője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (a továbbiakban “Google”). Nem zárható ki azonban, hogy az adatkezelés során egyes adatok a Google amerikai központjába (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States) kerülnek továbbításra. Az adatkezelést illetően az Európai Bizottság eddig nem adott ki megfelelési határozatot az adatoknak az Egyesült Államokba való továbbítására vonatkozóan. Azonban a Google biztosítja az adatvédelem megfelelő szintjét az EU szabványos szerződésekre vonatkozó kitételeinek figyelembevételével. Kérésre szívesen szolgáltatunk egy példányt, amely tartalmazza az EU vonatkozó szerződési szabványossági rendelkezéseit. Amennyiben szeretné megkapni a szerződéseket szabályozó rendelkezéseket, keresse fel a következő címet: datenschutz@berlitz.de.

9. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

9.1. Az Adatkezelő gondoskodott a birtokába kerülő személyes adatok biztonságáról, megtette továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR rend., az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

9.2. Személyes adatok automatizált adatkezelése, feldolgozása során az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a fentieken túl biztosítja

• a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását,

• az adatfeldolgozó rendszer jogosulatlan személyek általi használatának megakadályozását,

• az adattovábbítás ellenőrizhetőségét,

• az adatfeldolgozó rendszerbe bevitt adatok körét, az adatbevitel idejét, az adatot bevivő személyét (naplózás),

• üzemzavar esetén a helyreállíthatóságot (biztonsági másolat),

• hibák esetén arról jelentés készítését

9.3. Az Adatkezelő minden lehetséges intézkedést megtesz az adatvédelmi incidens (a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi) megelőzése érdekében, de amennyiben az mégis bekövetkezik, késedelem nélkül megkezdi az incidens következményeinek az elhárítását.

Az Adatkezelő feladatai adatvédelmi incidens előfordulása esetén:

• az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, lehetőség szerint legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál;

• ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről;

• nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

Az Adatfeldolgozó feladata adatvédelmi incidens előfordulása esetén: a nála bekövetkezett adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az Adatkezelőnek.

10. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

10.1. Az érintett jogosult kérelmezni az Adatkezelőnél, hogy az tájékoztassa személyes adatai kezeléséről, feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedésekről, ill. bekövetkezett incidens körülményeiről, hatásairól, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül az érintett számára írásban megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. Amennyiben az érintett a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatási kérelmet nyújt be az Adatkezelőhöz, az ismételt tájékoztatás kérés díja 10.000 Ft, melyet a tájékoztatás kérését megelőzően kell megfizetni és az adatkezelő 11600006-00000000-93634348 számú bankszámlájára. A díj megfizetése nélkül az Adatkezelő az ismételt tájékoztatás elkészítésére nem köteles.

10.2. Az érintett Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az Adatkezelő helyesbítés iránti kérelem esetén a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül az érintett adatát kijavítja és arról az érintettet írásban értesíti. Ha az Adatkezelő észleli, hogy a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő jogosult saját hatáskörben helyesbíteni. A helyesbítésről az Adatkezelő az érintettet írásban értesíti.

A személyes adatot törölni kell, ha az érintett Felhasználó kéri. A törlés megtagadható a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy b) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Törölni kell a személyes adatot továbbá akkor, ha kezelése jogellenes, ha az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy ha a törlést a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

10.3. Ha az Adatkezelő az érintett Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, ennek ténybeli és jogi indokát a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az érintettel, egyben tájékoztatja a hatósághoz fordulás és a bírósági jogorvoslat lehetőségéről.

10.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül a tiltakozást megvizsgálja, azzal kapcsolatban döntést hoz és arról az érintettet írásban értesíti. Ha a tiltakozás megalapozott, az Adatkezelő a személyes adatok kezelését megszünteti és az adatokat zárolja. Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az érintettet határidőben döntéséről nem értesítette, az érintett bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől, illetőleg a döntés közlésére rendelkezésre állt határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

10.5. Tájékoztatás, helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérés, illetőleg tiltakozás elküldhető:

• levélcím: 1052 Budapest, Váci utca 11/B

• email: budapest1@berlitz.hu

10.6. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

10.7. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.