Nyelvtan, ritmus és az agy

Drums and drum stick symbolic of grammar language learning and rhythm

Ha a zene és a nyelv ennyire hasonló, vajon az agy ugyanazon területeit fedik le? A válasz igen, és ez valószínűleg sok ezer éve így van. Valójában gyakran kerülünk tyúk-tojás helyzetbe, amikor zenéről és nyelvről beszélünk. Evolúciós szempontból melyik volt előbb?

„A zene fejlődésünk alapvető része” – mondja Jay Schulkin , a Georgetown Egyetem Idegtudományi Tanszékének tudósa. "Valószínűleg előbb énekeltünk, minthogy szerkezetileg irányított mondatokban beszéltünk volna." Ha ez igaz, az azt jelenti, hogy a zene és a ritmus valószínűleg hatással volt a nyelv kialakulására és a nyelvhasználatra.

Tehát az agyunk hasonló módon dolgozza fel a zenét és a nyelvet?

2015-ben a kutatók azt találták, hogy az agynak ugyanazt a részét – a bal halánték alatti Broca-mezőt – használhatjuk a zene és a nyelv feldolgozására. Ebben a felfedezésben volt egy nagyon fontos apróság is: kifejezetten a szöveg nélküli hangszeres zenét és a nyelvtant (nem a szavak jelentését) ugyanaz a terület dolgozza fel.

Ez azt jelenti, hogy a zene és a nyelv között valóban szoros kapcsolat áll fent, ennek alapja pedig a nyelvtan és a ritmus összefüggése.

Tanulmányuk kifejezetten cseles volt. Miután megkérték a résztvevőket, hogy olvassanak el egyszerű és összetett kifejezéseket egy rövid zenei klip hallgatása közben, a kutatók megkérték őket, hogy ítéljék meg a zene „lezárását” – más szóval, mennyire érzik az elhangzott művet teljesnek. Vajon végig lejátszották a hanganyagot, vagy elvágták még annak befejezése előtt? Amikor összetettebb kifejezéseket olvastak, a résztvevők úgy ítélték meg, hogy a zene kevésbé lezárt; amikor viszont egyszerűbb kifejezéseket olvastak, úgy ítélték meg, hogy a zene teljesebb.

Mit is jelent ez? A zene és a mondat szerkezetét ugyanaz a terület dolgozta fel az agyban, így a két információáram versengett egymással a résztvevők figyelméért." Ez az első közvetlen bizonyíték, amely arra utal, hogy a zene és a nyelv egyidejű szintaktikai feldolgozása hatással vannak egymásra a Broca-mezőn" - írják a kutatók.


Tanulás és a zene feldolgozása az agyban

Music_singing_vocabulary_memorization_techniques.jpg

A Helsinki Egyetem Neveléstudományi Kara, a Pekingi Normál Egyetem (BNU) és a Turkui Egyetem közös kutatócsoportja megállapította, hogy a zene és a nyelv egyaránt hatással van az auditív (hallott) jelek idegi feldolgozására .

Vizsgálatukban 8-11 éves kínai általános iskolásokat tanulmányoztak, akik zenei képzésen és angol nyelvórákon egyaránt részt vettek. A kínai beszélőkről köztudott, hogy „tonális nyelvbeszélők”, vagyis egy kifejezés értelme nagymértékben függ attól, hogy milyen hangmagasságban ejtik azt ki.

A zenei kurzusok a tanév során hetente kétszer egyórás foglalkozásokon énekgyakorlatot tartalmaztak. Az angol órákon szóbeli és írásbeli gyakorlatok is voltak. A kutatók a foglalkozások előtt és után is mérték a gyerekek agyi aktivitását a hallási ingerekre adott válaszaik során. Azt találták, hogy az angol órákon részt vevő diákok agya fokozottabban dolgozza fel a zenei ingereket, különös tekintettel a hangmagasságra.

„Egy idegen nyelv tanulása képes az auditív és a zenei neurokogníciót egy zenei foglalkozáshoz hasonló módon előmozdítani; legalább a tonális nyelvet beszélőkben” – összegezték. "Eredményeink alátámasztják a zenei és nyelvi agyi funkciók szoros kapcsolatát a még fejlődő agyban is."

Erin Hannon , a Nevadai Egyetem pszichológiaprofesszora az alábbi megjegyzést fűzte ehhez a tanulmányhoz: „A közvéleményben tudatosítani kell, hogy mennyire szoros a kapcsolat a nyelv és a zene agyi feldolgozása között, különösen gyermekkorban. Ez mostanában egyre nagyobb figyelmet kap; az emberi kommunikáció két kulcsfontosságú módja, a zene és a nyelv, együtt fejlődnek.” Ez a felfedezés pedig nagyszerű lehetőségeket rejt a nyelvtanulás területén is.


Ritmus és nyelvtanulás

Young child with microphone learning language through music

Az év elején német kutatók egy csoportja azt találta, hogy az éneklés javította az általános iskolában idegen nyelvként angolt tanulók szókincsét és nyelvtani készségeit. Azokhoz a tanulókhoz képest, akik a szóhasználatot és a nyelvtant csak beszéddel tanulták meg, a dalszövegeket éneklő tanulók nagyobb előrelépést tettek a helyesírás, szóhasználat és nyelvtan terén. „Az eredmények azt mutatják, hogy az éneklés potenciális előnyt biztosít a nyelvtan elsajátításában.” – írták a kutatók [ teljes cikk ].

Eközben a nashville-i Vanderbilt Kennedy Központban egy másik kutatócsoport azt találta, hogy a jó ritmusérzékkel rendelkező gyerekek erős nyelvtani készségekkel is rendelkeznek [ teljes cikk ].

A tudósok huszonöt 6 éves gyermek zenei rátermettségét és nyelvtani készségeit vizsgálták dallamalapú számítógépes játékok és kérdőívek segítségével. Azok a gyerekek, akik jól teljesítettek a ritmusjátékokon, non-verbális IQ-juktól, társadalmi-gazdasági státuszuktól vagy a korábbi zenei tapasztalataiktól függetlenül magasabb pontszámot értek el a nyelvtani kérdőíven is.

„A nyelvtanban a gyerekek elméjének szavakba, kifejezésekbe és mondatokba kell rendeznie a hallott hangokat – ebben a beszédritmus segíti őket” – magyarázza Reyna Gordon, a tanulmány vezetője. „A zenében pedig a ritmikus szekvenciák adnak szerkezetet a zenei frázisoknak, amivel abban segítenek a hallgatónak, hogy kitalálja, hogyan mozogjon ütemre.”

2014-ben Ludke, Ferreira és Overy „ figyelj-majd-ismételj” szókincs-elsajátító technika három különböző verzióját vizsgálták magyart, mint idegen nyelvet tanulók körében:

  • énekelt kifejezések meghallgatása és ismétlése,
  • ritmusosan kimondott kifejezések meghallgatása és ismétlése,
  • és beszélt kifejezések meghallgatása és ismétlése.

Míg a tanulók teljesítménye az összes teszt esetében az énekelt kifejezések esetén volt a legjobb, a kutatók jelentős különbséget találtak az első két verzió (énekes és ritmikus) és a harmadik módszer (egyszerű beszéd) hatékonysága között.

Egy másik, magyarul tanulókkal foglalkozó tanulmány azt találta, hogy a „ritmikus alapozás” (egy ritmus lejátszása a szókincset mérő feladat előtt) segít a kisgyermekeknek a nyelvtan feldolgozásában. Egészen pontosan azt figyelték meg, hogy a gyerekek teljesítménye javult a nyelvtani feladatok során, de a szavakat visszaidéző és a nem-nyelvi feladatokban nem változott.

Nyelvi fejlődési rendellenességgel küzdő gyerekeket is teszteltek, és ők is javulást mutattak a nyelvtani feladatban a ritmikus alapozást követően. "Az eredmények rávilágítanak a ritmus fontosságára a beszélt nyelv feldolgozásban, és új alternatívát kínálnak a nyelvi zavarok kezelésére is.” - írják a kutatók.


Nyelvtanulás zenével

Teaching_diversity_in_classrooms.jpg

Annak ellenére, hogy a zenével és az idegennyelv-tanulással kapcsolatos kutatások még csak a kezdeti szakaszban járnak, van néhány dolog, amit már most megtehetünk, hogy fejlesszük készségeinket. Pauline Degrave , a belgiumi UCLouvain kutatója három módszert is javasol a zene bevezetésére a tanulás során:

1. Hangok és háttérzene

A zene szimplán jó aláfestése a nyelvtanulásnak. Egy 2006-os tanulmányra hivatkozva, amely a háttérzene szókincs-felidézésre gyakorolt ​​hatásáról szól egyetemi hallgatóknál, Degrave azt állítja, hogy ez a fajta memória pusztán a megfelelő háttérzene lejátszásával is fejleszthető.

„A tanulók fele csendben tanulta a szópárokat, a másik fele pedig úgy, hogy közben egy Bach concerto szólt a háttérben” – mondja Degrave. "A zenét hallgató tanulók könnyebben tudták visszaidézni a szópárokat, mint azok a társaik, akik csöndben memorizáltak.”

2. Dalok

Degrave megjegyzi, hogy az 1950-es évektől az 1970-es évekig időként az audiolinguális módszerhez is használtak dalokat. Ez egy „gyakorlati megközelítése az idegennyelv-tanításnak, ahol a tanuló megismételte vagy adaptálta azokat a példamondatokat, amiket az oktató szóban elmondott, vagy lejátszott.”

Az azóta eltelt idő alatt számos módszer született, amely dalok segítségével tanít idegen nyelvet, úgy is mint az Anton kortárs zenei megközelítés (1990) és Mora dallami megközelítése (2000) .

3. Ritmikus tevékenységek

1993-ban Carolyn Graham angoltanár kidolgozott egy tanítási módszert azoknak, akik második nyelvként tanulják az angolt. A hagyományos amerikai jazz ritmusait alkalmazta amerikai angol tanítására. Ezeket a leckéket „Jazz-énekeknek” nevezte.

Az énekek a zene és a nyelv közötti kapcsolat tükrei egy adott kultúrán belül. Az idegennyelv-oktatók világszerte ehhez hasonló módszereket fejlesztettek ki, mint például a holland Taalriedels és a francia Ritmimot.

Az idegtudományból és az idegen nyelvű irodalomból származó meggyőző bizonyítékok ellenére azonban a tanárok valamiért még mindig ódzkodnak a zenei alapú módszerek használatától. A „Zene tanórákba való beépítéséről a brüsszeli francia nyelvű középiskolákban” szóló felmérés során Jamoulle (2017) azt találta, hogy a zene ritkán volt csak több, mint a szórakozás egy eszköze.

„Úgy tűnik, hogy a tanárok pozitívan viszonyulnak a zene, mint idegen nyelvi taneszköz használatához, de a beépítés meglehetősen alkalminak tűnik” – mondja Degrave. "Az erőforrások és az elméleti megalapozottság hiánya magyarázhatja ezt az eltérést."

Manapság sokan önállóan vágnak bele nyelvi készségeik fejlesztésébe; akár egy alkalmazás segítségével, vagy úgy, hogy több időt töltenek tanulással a tanórákon kívül. A tanulás muzikálisabbá tétele szórakoztató kihívás az önállóan tanulók számára.

A célnyelven írt dalok szövegének memorizálása, vagy egyszerűen csak külföldi dalok hallgatása a mindennapi tevékenységek aláfestéseként

jó módja annak, hogy kísérletezzen képességei fejlesztésével.