Mi teszi nehézzé az angol szavak kiejtését és helyesírását?

A tanulás alatt észrevehette, hogy bizonyos angol szavak kiejtése és helyesírása elég távol áll egymástól. Előfordul, hogy annak, ahogyan leírunk egy szót, semmiféle köze nincs ahhoz, ahogyan kiejtjük – és vice versa.

Nyelvi szempontból a grafémák (az írott szavak) és a fonémák (hangok) nem mindig vágnak egybe az angolban. Ennek a jelenségnek a legfőbb oka, hogy az angol sok olyan szót használ, amit a francia, latin, görög, vagy éppen a német nyelvből vett át.

A „vacuum” szó például a latin „vacuus” szóból származik, ami „üres”-et jelent. Ezért írják angolul is dupla „u”-val.

Csak hogy ne legyen egyszerű a dolgunk, egy adott betűhöz több hangot is társíthatunk, és ugyanaz a betűkombináció másképpen ejtendő a különböző szavakban. Ezt nagyon jól szemlélteti ez a vicces TikTok videó. Vagy ez

A 10 legnehezebben kiejthető szó angolul

Egyes angol szavak kiejtése még a legedzettebb ékesszólókat is zavarba tudja hozni. Íme a 10 legnehezebben kiejthető angol szó, amik még az anyanyelvi beszélők számára is fejtörést – pontosabban nyelvtörést okoznak. Tesztelje tudását – vajon Ön helyesen ejti ki ezeket a szavakat? Égünk a kíváncsiságtól!

1. Rural (vidéki) 

[ˈrʊrəl]

Ebbe a szóba biztosan belebotlik a nyelvünk! A kettős „r” hangot követő ellentmondásos „l” teszi az egyik legnehezebben kiejthető szóvá ezt a ránézésre ártalmatlannak tűnő betűhalmazt.

2. Mischievous (pajkos) 

[ˈmɪsʧəvəs]

Pajkosnak lenni annyit tesz, mint „hajlamot mutatni a csintalan bajkeverésre”. És valóban - ez a szó nem kevés galibát okoz, ha jól akarjuk kiejteni. A legtöbben „mis-chee-vee-us”-nak ejtik, hozzátoldva egy felesleges „i”-t, holott valójában „mis-chee-vus” a helyes megfejtés.

3. Colonel (ezredes) 

[ˈkɜrnəl]

Ez a látszólag egyszerű szó valójában az egyik leghibásabban kiejtett hangsor az angolban, még az anyanyelvi beszélők is gyakran eltévesztik. A legtöbben úgy ejtik, ahogyan írják („co-lo-nel”). De oszlassuk el az illúzióinkat: a helyes kiejtés „ker-nel”. (Tudjuk, mit gondol, és egyet értünk - ennek tényleg semmi értelme).

4. Epitome (maga, a megtestesült …) 

[ɪˈpɪtəmi]

Ne tévesszen meg minket a látszat – ez az ártatlannak tűnő szócska nagy bajkeverő ám! Szinte biztos, hogy Ön is „epi-tom”-nak olvasta. A helyes kiejtés viszont: „epi-toh-mee”. Bár jogos a feltételezés, a szó végén bizony az nem egy néma „e”.

5. Draught (tervezet) 

[dræft]

Valószínűleg ez a legellentmondásosabb angol szó – már ami a kiejtését illeti. Ugyanis nem „o”-val ejtik, mint a cseppet (drot), hanem úgy, mint a nevetést (laugh) – csak odabiggyesztenek még egy „t”-t a végére.

6. Hyperbole (hiperbola) 

[haɪˈpɜrbəˌli]

Ez a matematika óráról jól ismert kifejezés görög eredetű. És csakúgy, mint sok más görög eredetű szónál az angolban, a végén található „e” betű nem néma. Gyakran ejtik tévesen „hahy-pur-bohl”-nak, viszont ki kell mondani a szó végi magánhangzót is: „hahy-per-buh-lee”.

7. Nauseous (hányingerkeltő, visszataszító) 

[ˈnɔʃəs]

Ha ezt a szót „naw-zee-us”-nek ejti ki, akkor sajnos téved – még akkor is, ha ez tűnik természetesnek. Valójában „naw-shus”-nak ejtik. És teljes mértékben egyet értünk abban, hogy az angol helyesírás és a kiejtés néha köszönőviszonyban sincs egymással…

8. Sixth (hatodik) 

[sɪksθ]

Ez az alapvető szó az egyik legnehezebben kiejthető. Az „x” és „th” kombinációja miatt a legtöbben rosszul „siks”-ként ejti ki, és lespórolják a „th” hangzót a végéről.

9. Thorough (alapos) 

[ˈθɜroʊ]

A különbség „thorough” és „through” között minden angolul tanuló számára zavarba ejtő. Írásban nagyon hasonlóak, de a kiejtésük jelentősen eltér. A feltételezésekkel ellentétben a „thorough”-t nem úgy ejtik, mint a „threw”-t. A helyes kiejtés a „thuh-ruh”.

10. Worcestershire sauce (worcestershire szósz)

[ˈwʊstəʃər sɔs]

És íme a kiejthetetlen szavak koronás királya… a Worcestershire szósz. Komoly összegben fogadnánk rá, hogy – mint a legtöbben – Ön is „Wor-cest-er-shi-er”-nek ejti. A helyes kiejtés azonban a „Woo-ster-sher”. Nagyon egyszerű - csak felejtse el a „ces” szótagot, és máris könnyebben jön a nyelvére!

A legnehezebben leírható és kiejthető angol szavak listája

Ugye Ön sem gondolta, hogy megússza a 10 legbonyolultabb szóval? Nem, nem – a listánk még koránt sem ért véget! Álljon itt további 252 kibetűzhetetlen és kiejthetetlen kifejezés! Vágjunk is bele!

Angol szó

Kiejtés

IPA

Jelentése

Aberrant

uh-BER-uhnt

/ æˈberənt /

Aberrált – a normálistól, tipikustól eltérő

Accede

uhk-seed

/ əkˈsiːd /

Beleegyezés - hozzájárulni, jóváhagyást adni; engedni mások kívánságának.

Accessory

uhk-ses-uh-ree

/ əkˈsesəri /

Kiegészítő - a ruhákhoz viselt, stílusmeghatározó apróságok, ékszerek.

Adamant

AD-uh-muhnt

/ ˈædəmənt /

Hajthatatlan - határozottan elutasítja, hogy meggondolja magát.

Adumbrate

ad-UHM-breyt

/ ˈædəmbreɪt /

Felvázol – homályosan, nagy körvonalakban ír le valamit.

Agoraphobia

uh-gaw-ruh-foh-bee-uh

/ ˌæɡərəˈfəʊbiə /

Agorafóbia - félelem a nyílt terektől.

Albeit

all-BEE-it

/ ɒlˈbiːət /

Habár - annak ellenére, hogy.

Alias

ay-lee-uhs

/ ˈeɪliəs /

Álnév – bűnöző, vagy szökevény által átmenetileg felvett név.

Almond

AL-muhnd

/ ˈɑːmənd /

Mandula - kicsi, ovális.

Anathema

uh-nath-uh-muh

/ əˈnæθəmə /

Átok, kárhozat

Anemone

uh-nem-uh-nee

/ əˈneməni /

Kökörcsin

Anesthetist

uh-neth-uh-tist

/ əˈniːsθətɪst /

Aneszteziológus

Aneurysm

uh-nur-izm

/ ˈænjəˌrɪzəm /

Aneurizma - az artéria falának túlzott lokalizált duzzanata.

Antarctic

ant-aark-tik

/ ænˈtɑːktɪk /

Antarktisz

Anthropomorphism

an-thruh-puh-mawr-fiz-uhm

/ ˌænθrəʊpəʊˈmɔːfˌɪzəm /

Antropomorfizmus - emberi jellemzők tulajdonítása egy istenaégnek, állatnak vagy tárgynak.

Antidisestablishmentarianism

an-teye-dis-es-tab-lish-muhnt-air-ee-uh-niz-uhm

/ ˌæntidɪsəˌstæbləʃmənˈteriənɪzəm /

Az angol egyház felszámolás-ellenesség

Apocryphal

uh-PAHK-ruh-fuhl

/ əˈpɑːkrəfl̩ /

Apokrif - kétséges hitelességű.

Achetype

AHR-kih-t

/ ˈɑːrkəˌtaɪp /

Archetípus – kiváló példa egy bizonyos valamire, tipikusan jellemző.

Achipelago

AHR-kih-pel-uh-goh

/ ˌɑːrkəˈpeləˌɡoʊ /

Szigetvilág, szigetcsoport.

Ascetic

ass-et-ick

/ əˈsetɪk /

Aszkéta - extrém önfegyelmet gyakorló személy.

Asterisk

ay-stuh-risk

/ ˈæstərɪsk /

*: a csillag szimbóluma a billentyűzeten

Athlete

ATH-leet

/ ˈæθˌvilágít /

Atléta - sportban vagy más fizikai tevékenységben jártas személy.

Bacteriology

bak-teer-ee-awl-uh-jee

/ bækˌtɪəriˈɒlədʒi /

Bakteriológia - a baktériumok tanulmányozásának tudománya.

Beguile

bee-gyle

/ bɪˈɡaɪl /

Rászed - megtéveszteni vagy megcsalni valakit.

Blasphemy

blas-fuh-mee

/ ˈblæsfəmi /

Istenkáromlás - szentségtörően beszélni Istenről vagy szent dolgokról.

Bouquet

boo-KAY

/ buːˈkeɪ /

Egy csokor virág.

Bourbon

BER-buhn

/ ˈbɝːbən /

Elsősorban kukoricából készült whiskyfajta.

Brewery

BREW-uh-ree

/ ˈbruːəri /

Sörfőzde - egy hely, ahol sört gyártanak.

Broccoli

BROK-uh-lee

/ ˈbrɑːkəli /

Brokkoli – fa alakú zöldség

Buoy

boy

/ ˈbuːi /

Bója - helymegjelölésre vagy navigációs veszély jelzésére használt úszó eszköz.

Bureaucracy

byoo-rok-ruh-see

/ bjʊəˈrɒkrəsi /

Bürokrácia -adminisztratív eljárások.

Bury

BER-ee

/ˈberi/

Eltemet

Cacciatore

kuh-chuh-tawr-ee

/ katʃəˈtɔːi /

Cacciatore – gombás, fűszeres paradicsomszósz

Cache

kash

/ ˈkæʃ /

Rejtek – titkos hely, ahová dolgokat lehet eldugni

Cacophony

kuh-kof-uh-nee

/ kæˈkɒfəni /

Hangzavar - hangok kellemetlen keveréke.

Cajole

kuh-johl

/ kəˈdʒoʊl /

Hízelegve rábeszél - nagyon barátságosan rávesz valakit valamire.

Callous

kal-us

/ ˈkæləs /

Érzéketlen - nem mutat érzelmeket vagy együttérzést.

Camaraderie

kam-ruh-duh-ree

/ ˌkæməˈrɑːdəri /

Bajtársiasság- könnyed ismeretség és barátság, amely gyakran az idő múlásával épül fel. 

Candidate

KAND-uh-deyt

/ ˈkændədet /

Jelölt - olyan személy, aki hivatalt vagy pozíciót keres.

Caramel

kar-uh-mel

/ ˈkerəməl /

Karamella

Caricature

kuh-RIK-uh-cher

/ ˈkerəkətʃər /

Karikatúra - a jellegzetes vonásokat eltúlzó ábrázolás.

Cavalry

KAV-uhl-ree

/ ˈkævəlri /

Lovasság - a lóháton való harcra kiképzett katonák.

Chaos

KAY-ahs

/ ˈkeɪas /

Káosz - teljes zavar és zavartság.

Charcuterie

shahr-koo-tuh-REE

/ charcuterie /

Húskészítmény – a főzéshez már előkészített, bepácolt hús

Chauvinism

shoh-vuh-niz-uhm

/ ˈʃoʊvɪnɪzəm /

Sovinizmus - túlzott hazaszeretet, vagy a saját nem felsőbbrendűségébe vetett hit.

Chimpanzee

chimp-uhn-zee

/ ˌtʃɪmpænˈziː /

Csimpánz

Chipotle

chi-poat-lee

/tʃɪˈpɒtleɪ,tʃɪˈpɒtli,tʃɪˈpəʊtleɪ,tʃɪˈpəʊtli/

Füstölt és szárított chili paprika.

Choir

kwahy-er

/ ˈkwaɪər /

Kórus, énekkar.

Clothes

klohz

/kloʊðz /

Ruhák, öltözet

Cocoa

koh-KOH

/ ˈkokoʊ /

Kakaó

Colloquilasim

kuh-loh-kwee-uh-liz-uhm

/ kəˈləʊkwɪəlɪzəm /

Köznyelv - olyan szó, kifejezés vagy kifejezés, amely inkább társalgási, mint formális.

Colonel

ker-nuhl

/ ˈkɜːnl̩ /

Ezredes

Comfortable

kum-fuhr-tuh-buhl

/ ˈkʌmftəbl̩ /

Kényelmes

Connecticut

kon-uh-NEHK-ut

/ kəˈnetɪkət /

Cunnecticut - állam az Egyesült Államokban.

Connoisseur

kon-uh-ser

/ ˌkɒnəˈsɜː /

Műértő - valaki, aki sokat tud egy adott dologról.

Conscience

kon-shuhns

/ ˈkɒnʃəns /

Lelkiismeret - az ember erkölcsi érzéke a jóról vagy a rosszról.

Coup

koo

/ ˈkuː /

Puccs - váratlan hatalomátvétel egy kormánytól.

Cryptography

krip-taw-gree-fee

/ krɪpˈtɒɡrəfi /

Kriptográfia -kódok írása vagy megoldása.

Curmudgeon

kur-muhj-uhn

/ kɜːˈmʌdʒən /

Goromba fráter

Cyanosis

sy-uh-noh-sis

/ ˌsaɪəˈnəʊsɪs /

Cianózis - a bőr kékes elszíneződése a rossz keringés miatt.

Cytology

sy-taw-luh-jee

/ saɪˈtɒlədʒi /

Citológia - a növényi és állati sejtek szerkezetével és működésével foglalkozó tudomány.

Data

day-tuh

/ ˈdeɪtə /

Adat - számításokhoz felhasznált információk.

Debauch

di-bach

/ dɪˈbɔːtʃ /

Dorbézolás – amikor valaki kirúg a hámból

Debris

DEB-ree

/ dəˈbriː /

Törmelék, hulladék

Debut

dey-BYOO

/ ˈdeɪbjuː /

Bemutató - az első nyilvános előadás, vagy megjelenés.

Decrepit

dih-KREP-it

/ dəˈkrepət /

Elaggott – a kora miatt nagyon rossz állapotban van.

Defibrillator

dih-FIB-ri-ley-ter

/ diˈfɪbrəˌletər /

Olyan orvosi eszköz, amely áramütéssel újraindítja az ember szívét.

Demagogue

dem-uh-gog

/ ˈdeməɡɒɡ /

Demagóg - olyan politikai vezető, aki a racionális érvelés helyett a hétköznapi emberek vágyaira és előítéleteire hivatkozva keres támogatást.

Dengue

DEN-gyoo

/ ˈdenɡ /

Dengue-láz - szúnyogok által terjesztett vírusos betegség.

Deteriorate

dih-TEER-ee-uh-rayt

/ dəˈtɪriəˌret /

Romlik

Diaphanous

dy-uh-fuh-nuhs

/ daɪˈæfənəs /

Könnyű, finom és áttetsző.

Diaphragm

dy-uh-fram

/ ˈdaɪəfræm /

Rekeszizom - légzési szerv a mellkas és a has között.

Dilate

DY-layt

/ daɪˈleɪt /

Tágul

Drawer

draw-er

/ drɔː /

Fiókos szekrény

Elite

eh-LEET

/ əˈliːt /

Elit - magas státuszú emberek csoportja.

Emollient

i-mawl-yuhnt

/ iˈmɒliənt /

Bőrlágyító – simábbá, puhává teszi a bőrt.

Entrepreneur

on-truh-pruh-nur

/ ˌɒntrəprəˈnɜː /

Vállalkozó

Ephemeral

i-fem-uh-rul

/ ɪˈfemərəl /

Tiszavirág életú - rövid ideig tartó

Epistemology

ep-uh-stem-awl-uh-jee

/ ɪˌpɪstəˈmɒlədʒi /

A tudás elmélete.

Epitome

ep-uh-taw-mee

/ ɪˈpɪtəmi /

Valaminek a megtestesülése, „élő szobra” - olyan személy vagy dolog, amely egy adott minőség vagy típus tökéletes példája.

Equanimity

ee-kwuh-nim-uh-tee

/ ˌikwəˈnɪməti /

Egykedvűség

Equivocal

ih-KWIV-uh-kuhl

/ ɪˈkwɪvəkl̩ /

Kétértelmű

Erinaceous

eh-uh-nay-shuhs

/ˌɛrɪˈneɪʃəs/

Sünszerű, a sünök családjába tartozó

Espouse

i-spowz

/ ɪˈspaʊz /

Támogat egy ötletet.

Espresso

i-spres-oh

/ eˈspresəʊ /

Presszókávé

Etcetera

et-suh-TEHR-uh

/ etˈsetərə /

Satöbbi - a kifejezés valami felsorolására szolgál.

Eulogy

YOO-luh-jee

/ ˈjuːlədʒi /

Dicshimnusz - beszéd vagy írásos tisztelgés egy elhunyt tiszteletére.

Expatiate

iks-pay-shee-ayt

/ ɪkˈspeɪʃɪeɪt /

Nagyon részletesen, terjengősen beszélni vagy írni valamiről.

Fatuous

fach-oos

/ ˈfætʃʊəs /

Ostoba 

Faux pas

foh PAH

/ ˌfoʊ ˈpɑ: /

Indiszkréció - társadalmilag elfogadhatatlan hiba.

February

feb-roo-air-ee

/ ˈfebjʊəri /

Az év második hónapja.

Film

film

/ ˈfɪlm /

Egy film vagy egy sorozat.

Fiscal

FIS-kuhl

/ ˈfɪskl̩ /

Fiskális - az állami bevételekkel, különösen az adókkal kapcsolatos, pénzügyi dolog.

Floccinaucinihilipilification

flok-suh-naw-suh-ny-hil-uh-pil-uh-fi-kay-shun

/ˌflɒksɪnɔːsɪˌnɪhɪlɪˌpɪlɪfɪˈkeɪʃn/

Lebecsülni, értéktelennek tartani valamit

Foliage

FOH-lee-ij

/ ˈfoʊliɪdʒ /

Lombozat - egy növény levelei.

Foyer

FOY-yer

/ ˈfɔɪər /

Előszoba vagy előcsarnok.

Fuchsia

fyoo-shuh

/ ˈfjuːʃə /

Fukszia - élénk rózsaszín

Gauge

gayj

/ ˈɡeɪdʒ /

Nyomtáv

Genre

ZHAHN-ruh

/ ˈʒɑːnrə /

Műfaj - művészeti, zenei vagy irodalmi kompozíció kategóriája.

Gibberish

jib-uh-rish

/ ˈdʒɪbərɪʃ /

Halandzsa -értelmetlen beszéd.

GIF

jif

/ gif /

Animált kép.

Gourmet

goor-may

/ ˈɡʊəmeɪ /

Ínyenc - a jó ételek ismerője.

Grandiloquent

gran-dil-uh-kwuhnt

/ ɡrænˈdɪləkwənt /

Dagályos -extravagáns, magasztos vagy bombasztikus a stílusa, vagy a modora

Hegemony

hi-jem-uh-nee

/ hɪˈɡeməni /

Hegemónia - egy domináns társadalmi csoport tekintélye, vezetése vagy befolyása.

Heinous

HAY-nuhs

/ ˈheɪnəs /

Rendkívül gonosz vagy kegyetlen.

Heir

er

/ ˈer /

Örökös – elhúnyt után öröklő.

Herb

herb

/ˈɝːb /

Fűszernövény

Heresy

HEHR-uh-see

/ ˈherəsi /

Eretnekség - olyan hit, amely ellentétben áll a bevett vallási tanokkal.

Hernia

her-nee-uh

/ ˈhɜːnɪə /

Sérv

Hierarchy

HAHY-er-ahr-kee

/ ˈhaɪəˌrɑːrki /

Hierarchia - olyan rendszer, amelyben az emberek vagy a dolgok rang vagy fontosság szerint vannak elrendezve.

Hors d’oeuvres

or-durv

/ ˌɔ: ˈdɜ:v /

Előétel

Ignominious

ig-nuh-min-ee-uhs

/ ˌɪɡnəˈmɪnɪəs /

Nagyon kínos, megalázó.

Illinois

il-uh-noy

/ ˌɪlə,ˈnɔɪ /

Az USA egyik tagállama.

Inchoate

Kezdeti

in-koh-it

/ ɪnˈkəʊɪt /

Kezdetleges, részleges. ötlet szintű.

Infamous

in-FAM-uhs

/ ˈɪnfəməs /

Hírhedt - valamilyen rossz minőségről vagy tettről ismert.

Ingenuity

in-JEN-yoo-uh-tee

/ ˌɪndʒəˈnuːəti /

Találékonyság - új ötletek kigondolásának képessége.

Interpret

in-ter-PRIT

/ ˌɪnˈtɝːprət /

Értelmezni - megmagyarázni vagy megadni valaminek a jelentését.

Ischaemia

is-kee-mee-uh

/ ischaemia /

Isémia - egy szerv vagy testrész nem megfelelő vérellátása.

Island

AYL-land

/ ˈaɪlənd /

Sziget

Isthmus

IZ-muhs

/ ˈɪsməs /

Földszoros - két nagyobb földtömeget összekötő keskeny földsáv.

Itinerary

ahy-tuh-NAIR-ee

/ aɪˈtɪnəˌreri /

Útiterv

Jalapeño

ha-luh-peyn-yo

/haləˈpeɪn(j)əʊ,haləˈpiːnəʊ/

Kis zöld vagy piros erőspaprika.

Jaundice

jawn-dis

/ ˈdʒɔːndɪs /

Sárgaság - a bőr sárgulása, vagy keserűséget, haragot vagy cinizmust jelentő melléknév.

Jewelry

JOO-luh-ree

/ ˈdʒuːəlri /

Ékszer

Juror

JOOR-er

/ ˈdʒʊrər /

Esküdt – esküdtszékbe választott személy.

Kaleidoscopic

kuh-leye-duh-skawp-ik

/ kəˌlaɪdəˈskɒpɪk /

Kaleidoszkopikus – összetett képet mutató.

Knead

need

/ˈniːd /

Kézzel meggyúr, dagaszt.

Knee

knee

/ ˈniː /

Térd.

Knell

nell

/ ˈnel /

Ünnepélyes harangszó.

Lackadaisical

lak-uh-day-zee-kul

/ ˌlækəˈdeɪzɪkl̩ /

Tunya, lusta.

Leicester Square

les-tuhr skweir

/ ˈlestər ˈskwer /

Leicester tér - egy tér Londonban.

Liable

LY-uh-buhl

/ ˈlaɪəbl̩ /

Jogilag felelős.

Liaison

lee-AY-zawn

/ liˈeɪˌzɑːn /

Összeköttetés - emberek vagy szervezetek közötti kapcsolat.

Library

LAHY-brer-ee

/ ˈlaɪbreri /

Könyvtár

Licentious

lahy-SEN-chuhs

/ laɪˈsentʃəs /

Féktelen – hiányzik belőle az erkölcsi visszafogottság.

Lingerie

lan-zhuh-REE

/ ˈlɑːnʒəˌre /

Női fehérnemű.

Maelstrom

meyl-strahm

/ ˈmeɪlstrəm /

Erőteljes örvény a tengerben vagy folyóban.

Massachusetts

mas-uh-CHOOS-it

/ ˌmæsəˈtʃuːsəts /

Egy állam az Egyesült Államokban.

Mastectomy

mas-tek-tuh-mee

/ mæˈstektəmi /

Masztektómia – a női mell műtéti eltávolítása.

Mauve

mov

/moʊv/

Mályvaszín 

Medieval

mid-EE-vuhl

/ məˈdiːvl̩ /

Középkori

Meme

meem

/ én én /

Vicces kép az interneten.

Metamorphosis

meh-tuh-mawr-fuh-sis

/ ˌmetəˈmɔːrfəsəs /

Metamorfózis – egy élettelen dolog vagy személy átalakulása valami teljesen mássá.

Miniature

MIN-ee-cher

/ ˈmɪniəˌtʃʊr /

Miniatűr - kisméretű modell.

Mischievous

mis-chuh-vuhs

/ ˈmɪstʃəvəs /

Csintalan, bajkeverő

Misogynist

muh-saj-uh-nist

/ mysoginist /

Nőgyűlölő

Monk

monk

/ ˈməŋk /

Szerzetes - kolostorban élő személy.

Moot

moot

/ ˈmuːt /

Vitatható.

Muscle

mus-ul

/ ˈmʌsl̩ /

Izom

Mustache

Muh-STASH

/ ˈməˌstæʃ /

Bajusz

Nadir

nay-der

/ ˈneɪdər /

Mélypont - a legalacsonyabb pont.

Narcissistic

nahr-suh-SIS-tik

/ ˌnɑːrsəˈsɪstɪk /

Nárcisztikus, túlzottan érdekli saját maga.

Neophyte

nee-uh-fyt

/ ˈniːəˌfaɪt /

Kezdő, új résztvevő.

Niche

neesh

/ ˈnɪtʃ /

Piaci szegmens, egy speciális termék pozíciója.

Nihilism

nahy-uh-liz-uhm

/ ˈnaɪəˌlɪzəm /

Nihilizmus - az a meggyőződés, hogy a világon semmi sem valódi.

Noisome

noy-suhm

/ ˈnɔɪsəm /

Hányingerkeltő

Nuclear

nyoo-klee-er

/ ˈnuːkliər /

Nukleáris

Nupital

nup-shuhl

/ ˈnʌptʃl̩ /

Lakodalom

Obdurate

AHB-doo-rayt

/ ˈɒbdjʊərət /

Makacs, hajthatatlan. 

Occasion

uh-KAY-zhuhn

/ əˈkeɪʒn̩ /

Lehetőség. alkalom.

Often

OF-tuhn

/ ˈɔːfn̩ /

Sokszor; gyakran.

Oligarchy

aw-lij-aar-kee

/ ˈɑːləˌɡɑːrki /

Oligarchia - emberek csoportja, akik irányítanak egy országot vagy szervezetet.

Onomatopoeia

on-uh-mat-uh-pee-uh

/ ɑːnəˈmɑːtəpiə /

Onomatópia – hangutánzás, hangutánzó szó.

Ophthalmology

of-thal-mawl-uh-jee

/ ˌɑːpθəˈmɑːlədʒi /

Szemészet

Ordinance

or-dn-uhns

/ ˈɔːrdənəns /

Helyi önkormányzat által hozott törvény vagy rendelet.

Otorhinolaryngology

otor-hino-lar-ing-ol-uh-gee

ˌəʊtəʊˌrʌɪnəʊˌlarɪŋˈɡɒlədʒi/

Fül-orr-gégészet

Panacea

pan-uh-see-a

/ ˌpænəˈsiːə /

Csodaszer - gyógyszer minden betegségre vagy megoldás minden problémára.

Paradigm

PAR-uh-dahym

/ ˈperəˌdaɪm /

Paradigma - tipikus példa vagy minta.

Pauciloquy

paw-suh-loh-kwee

/ pauciloquy /

Szűkszavúság

Pejorative

pee-juh-rut-iv

/ pəˈdʒɔːrətɪv /

Becsmérlő - helytelenítő vagy lekicsinylő kifejezés.

Penguin

PEN-gwuhn

/ ˈpeŋɡwən /

Pingvin

Peremptory

per-em-tuh-ree

/ pəˈremptəri /

Ellentmondást nem tűrő.

Phenomenon

fuh-NAHM-uh-nawn

/ fəˈnɑːməˌnɑːn /

Jelenség - rendkívüli esemény vagy esemény.

Phegm

FLEM

/ fləm /

Váladék, slejm - a légzőrendszerben keletkező vastag nyák.

Phlegmatic

fleg-mat-ik

/ fləgˈmætɪk /

Közönyös, flegma

Picture

PIK-cher

/ ˈpɪktʃər /

Kép.

Pizza

PEE-tsuh

/ ˈpiːtsə /

Pizza

Plumber

PLUHM-er

/ ˈplʌmər /

Vízvezeték-szerelő

Pneumatology

new-muh-taw-luh-jee

/ˌnjuːməˈtɒlədʒi/

Pneumatológia - szellemek vagy szellemi lények tanulmányozása.

Pneumonia

nyoo-moh-nee-uh

/ nuˈmoʊniə /

Bakteriális vagy vírusos fertőzés által okozott tüdőgyulladás.

Prelude

PREL-yood

/ ˈpreɪˌluːd /

Zenei bevezetés.

Prerogative

pri-RAHG-uh-tiv

/ prɪˈrɑːɡətɪv /

Előjog - egy adott személy vagy osztály kizárólagos joga vagy kiváltsága.

Prescription

pri-skrip-shun

/ prəˈskrɪpʃn̩ /

Recept, orvosi vény.

Prevaricate

pri-VAIR-uh-kayt

/ prɪˈværɪkeɪt /

Kertel - kitérően beszél vagy cselekeszik.

Probably

PRAH-buh-blee

/ ˈprɑːbəbli /

Valószínűleg.

Pronunciation

pro-nun-see-ay-shun

/ proˌnənsiˈeɪʃn̩ /

Kiejtés – a szavak megformázása.

Prostrate

PRAHS-trayt

/ ˈprɑːstret /

Kiterült - arccal a földön fekvő.

Pseudonym

SOO-duh-nim

/ ˈsuːdəˌnɪm /

Álnév - kitalált név, különösen egy szerző által használt név.

Puerile

pyoor-ahyl

/ pjuːˈriːl /

Gyerekes - éretlen, ostoba.

Pulchritude

pul-kruh-tood

/ ˈpʌlkrɪtjuːd /

Fizikai szépség.

Qugmire

kwag-myr

/ ˈkwægˌmaɪər /

Lágy, mocsaras terület, ingovány.

Quay

key

/ ˈkiː /

Rakpart

Queue

kyoo

/ ˈkjuː /

Emberek vagy járművek sora, akik várnak valamire.

Quiche

keesh

/ ˈkiːʃ /

Sült flan vagy torta sós töltelékkel, tojással sűrítve.

Quinoa

kee-noh-uh

/ˈkiːnwɑː/

Egy növény, amelynek a magját megesszük.

Quintessential

kwin-tuh-sen-shuhl

/ ˌkwɪntəˈsenʃəl /

Alapvető, a minimálisan szükséges.

Quirky

kur-kee

/ ˈkwɝːki /

Fura - sajátos vagy váratlan tulajdonságokkal rendelkezik.

Quixotic

kwik-sah-tik

/ kwɪkˈsɑːtɪk /

A fellegekben járó, ábrándos - rendkívül idealista.

Quotidian

kwoh-tid-ee-un

/ kwoʊˈtɪdɪən /

Naponta előforduló vagy visszatérő, mindennapos.

Racoon

rak-kun

/ ræˈkuːn /

Mosómedve

Raspberry

RAZ-ber-ee

/ˈræzˌberi/

Málna

Receipt

ree-see

/ rəˈsiːt /

Nyugta, átvételi dokumentum.

Regime

ruh-ZHEEM

/ rəˈʒiːm /

Rezsim - kormányzati vagy uralmi rendszer.

Remuneration

ri-myoo-nuh-RAY-shun

/ rəˌmjuːnəˈreɪʃn̩ /

Díjazás - fizetés vagy kompenzáció szolgáltatásért vagy munkáért.

Rendezvous

RON-duh-voo

/ ˈrɑːndɪˌvuː /

Randevú - találkozó, romantikus találka.

Restaurateur

res-tuh-rer-uh-tuhr

/ ˌrestərəˈtɝː /

Vendéglátós, a vendéglátásban dolgozó.

Rhythm

RITH-hm

/ ˈrɪðəm /

Ritmus

Salmon

sam-un

/ ˈsæmən /

Lazac

Sanguine

san-gwin

/ ˈsæŋˌɡwɪn /

Vidám, bizakodó.

Scapula

skap-yuh-luh

/ ˈskæpjələ /

Lapockacsont.

Schadenfreude

shah-dn-froid

/ˈʃɑːd(ə)nˌfrɔɪdə/

Kárörvendő

Schedule

SKED-yool

/ˈskedʒuːl /

Menetrend

Scissors

SI-zuhrz

/ ˈsɪzərz /

Olló

Sesquipedalian

ses-kwi-pi-day-lee-un

/ ˌseskwɪpɪˈdeɪlɪən /

Szószátyár – valaki, aki túl hosszú szavakat használ

Sherbet

sher-bit

/ ˈʃɝːbət /

Sörbet

Silicon

SIL-uh-kahn

/ ˈsɪləkən /

Szilikon

Specifiable

speh-SIHF-uh-buhl

/ ˌspesɪˈfaɪəbl̩ /

Meghatározható.

Specific

spuh-SIHF-ik

/ spəˈsɪfɪk /

Különleges vagy megkülönböztethető; nem általános.

Sphygmomanometer

sfig-muh-muh-nom-uh-mee-ter

/ˌsfɪɡməʊməˈnɒmɪtə/

Vérnyomásmérő műszer.

Squirrel

skwur-el

/ ˈskwɜːrəl /

Mókus

Status

STAY-tuhs

/ ˈstætəs /

Állapot, helyzet

Stultiloquence

stul-tuh-luh-kwens

/ stultiloquence /

Értelmetlen beszéd, zagyvaság.

Subtle

suht-l

/ ˈsʌtl̩ /

Nagyon pontos és nehezen elemezhető vagy leírható.

Suite

sweet

/ˈswiːt /

Lakosztály

Supercalifragilisticexpialidocious

soo-per-kal-uh-fraj-uh-lihs-tik-es-pee-shuh-li-doh-shuhs

/ ˌsuːpəˌkælɪˌfrædʒɪˌlɪstɪkekspiˌælɪˈdəʊʃəs /

Rendkívül jó – kitalált kifejezés a Mary Poppins c. musicalből.

Surfeit

sur-fit

/ ˈsɜːfɪt /

Túlzott mennyiségű.

Syllogism

sil-uh-jiz-uhm

/ ˈsɪlədʒɪzəm /

Deduktív érvelés.

Synecdoche

sin-ek-duh-kee

/ sɪˈnekdəkiː /

Szinekdoché – jelentésátvitelen alapuló szókép.

Synergy

sin-uhr-jee

/ ˈsɪnədʒi /

Szinergia - két vagy több ágens kölcsönhatása, amely nagyobb hatást vált ki, mint a különálló hatások összege.

Tautology

taw-tol-uh-jee

/ tɔːˈtɒlədʒi /

Ugyanannak a kimondása kétszer különböző szavakkal.

Temperature

TEM-pruh-cher

/ ˈtemprətʃər /

Hőmérséklet

Ticklish

TIK-lish

/ ˈtɪkəlɪʃ /

Csiklandós

Timbre

tahm-bur

/ ˈtæmbrə /

Hangszín, tónus

Triathlon

try-ATH-lon

/ ˌtrɑːˈjæθlən /

Triatlon - hosszú távú atlétikai esemény.

Triskaidekaphobia

tri-skay-dek-uh-foh-bee-uh

/ triskaidekaphobia /

Triskaidekafóbia - a tizenhármas számtól való félelem.

Truculent

tru-kyuh-lent

/ ˈtrʌkjʊlənt /

Hirtelen haragú – gyorsan felkapja a vizet.

Ubiquitous

yoo-bik-wit-us

/ juːˈbɪkwətəs /

Általános, mindenütt jelen lévő, megtalálható.

Valet

vuh-LAY

/ ˈvælɪt /

Inas - egy férfi személyes kísérője.

Vehicle

VEE-uh-kuhl

/ ˈviːhɪkl̩ /

Jármű

Ventriloquist

ven-tril-uh-kwist

/ ventˈrɪləkwɪst /

Hasbeszélő

Vicissitude

vis-uh-si-tood

/ vɪˈsɪsɪtjuːd /

Viszontagság 

Visceral

viss-er-ul

/ ˈvɪsərəl /

Zsigeri - inkább a mély belső érzésekhez, mint az értelemhez kapcsolódó megérzés.

Wednesday

wed-nuhz-day

/ ˈwenzdeɪ /

Szerda

Whiplash

whip-lash

/ ˈwɪplæʃ /

Ostorszíj

Wintry

WIN-tree

/ ˈwɪntri /

Télies, a télhez kapcsolódó.

Wisteria

wis-teer-ee-uh

/ wɪˈstɪərɪə /

Lila akác

Worcestershire

wuss-tuhr-sheer

/wʊstə/

Egyfajta barna szósz.

Yolk

Tojássárgája

yohk

/joʊk /

Tojássárgája

Zephyr

zef-er

/ ˈzefə /

Lágy, enyhe szellő.

Zucchini

zoo-KEE-nee

/ zuːˈkiːni /

Cukkini

A legnehezebben leírható szavak, amelyekkel betűzőversenyt nyertek

Talán még Ön is emlékszik az iskolai tollbamondásokra – de ha igazán mesterfokra akarja emelni helyesírását, akkor nem elég csak így gyakorolnia.

A tengerentúlon külön hagyománya van a betűzésnek. A „Spelling Bee” nevű versenyre egészen általános iskolás kortól nevezhetnek a gyerekek. Íme a 10 legnehezebben kibetűzhető szó, ami valaha feladványként szerepelt ezen a versenyen.

Angol szó

Év

Kiejtés

Jelentése

Crustaceology

1955

crus-tay-shee-aw-lo-jee

A zoológia rákfélék kutatásával foglalkozó ága.

Smaragdine

1961

smuh-RAG-din

Smaragdból készült, vagy smaragdszerű.

Maculature

1979

mac-yoo-luh-chur

Makulatúra - hiba, folt vagy nyom valaminek a felületén.

Milieu

1985

meel-TE

A társadalmi vagy kulturális környezet.

Staphylococci

1987

staf-uh-loh-KAHK-sahy

Sztafilokokkusz - gömb alakú gram-pozitív baktérium, amely általában az emberek bőrén és orrjárataiban található.

Elegiacal

1988

el-i-jahy–uh-kuhl

Elégiához kapcsolódó vagy arra jellemző; gyászos vagy bánatos.

Euonym

1997

YOO-uh-nim

Tetszetős vagy megfelelő név.

Chiaroscurist

1998

kyahr-uh-SKYUR-ist

Művész vagy fotós, aki a chiaroscuro technikáját használja.

Succedaneum

2001

suk-suh-DAY-nee-um

Valaminek a helyettesítője vagy helyettesítője.

Pococurante

2003

poh-koh-koo–ran-tee

Közömbös, közönyös vagy csekély érdeklődést mutató.

Autochthonous

2004

ah-TAHK-thuh-nus

Egy adott helyen őshonos, és nem máshonnan származik.

Appoggiatura

2005

uh-poj-uh-túl-ruh

Jellemzően disszonáns előhang, amely a fő hang előtt szólal meg, és amely nem része az akkordnak.

Stromuhr

2010

szalma-muhr

A folyadékok áramlási sebességének mérésére szolgáló eszköz.

Cymotrichous

2011

sahy-MAH-truh-kus

Hullámos hajú személy.

Koinonia

2018

koy-no-nee-a

Keresztény közösségi élet, közösség vagy partnerség.

Kitörte már a nyelvét?

Fú! Ezekbe a szavakba tényleg beletörik az ember nyelve - még a legedzettebb helyesírás-bajnokoknak is kihívást jelentenek! Az olyan kivételesen trükkös angol szavak mellett, mint az „abeyance” (felfüggesztés), „accent” (akcentus) és az „exercise” (gyakorlat), a mindennapi nyelvhasználat során is felbukkannak olyan hétköznapi kifejezések, amiket nem csak leírni, de helyesen kiejteni is nehéz. Az olyan szavak, mint az „epitome” (maga a megtestesült…) és az „colonel” (ezredes), még a legjobbakat is összezavarják. 

Tanuljon akár személyes, akár szakmai okokból – még az anyanyelvűeket is lenyűgözi, ha megtanulja ezeknek a kihívásokkal teli szavaknak a helyes kiejtését és írásmódját – nem beszélve arról, hogy nyelvtudását is egy magasabb szintre emeli. Szóval csak így tovább!

Ha tetszett a cikk, és szívesen belevágna az angol tanulásba, itt feltérképezheti lehetőségeit.