Alapvető szókincs a spanyol nyelvű állásinterjúhoz

Mielőtt még belevetjük magunkat a „Kérdezz-felelek” játékba, meg kell hogy ismerjen pár egyszerűbb kifejezést, amik felmerülhetnek az interjú során. A szavakhoz mellékeltünk egy kiejtési útmutatót is, hogy kellő magabiztossággal sétálhasson be az interjúszobába.

kézfogás egy spanyol állásinterjún

Magyar

Spanyol

IPA

Interjú

La entrevista

entɾeˈβista

Munka

El trabajo

tɾaˈβaxo

Pozíció, beosztás

El puesto

ˈpwesto

Cég

La empresa

emˈpɾesa

Vállalat

La compañía

kompaˈɲia

Kor

La edad

eˈðað

Tanulmányok

Los estudios

esˈtuðjos

Gyakorlat

La experiencia

ekspeˈɾjenθja

Jelölt

El candidato

kandiˈðato

Állást keresni

Buscar trabajo

busˈkaɾ tɾaˈβaxo

Jelentkezni egy állásra

Solicitar trabajo

soliθiˈtaɾ tɾaˈβaxo

Célkitűzések

Los objetivos

oβxeˈtiβos

Önéletrajz

El currículum

kuˈrikulum

Fizetés (alkalmazotti)

La nómina

ˈnomina

Szerződés

El contrato

konˈtɾato

Munkarend

El horario

oˈɾaɾjo

Bér

El sueldo

ˈsweldo

Bizonyítvány, igazolás, oklevél

El certificado

θeɾtifiˈkaðo

Képzettségek

Las cualificaciones

kalifikaˈθjones

Alapképzés

La licenciatura

liθenθjaˈtuɾa

Mesterképzés

La maestría

maesˈtɾia

Doktori fokozat / PhD

El doctorado

doktoˈɾaðo

Diploma

El diplomado

diploˈmaðo

Referenciák

Las referencias

refeˈɾenθjas

Szakmai gyakorlat

Las prácticas

ˈpɾaktikas

Hasznos spanyol melléknevek

Az alapvető szókincs mellett nem árt, ha megtanul néhány melléknevet is, amivel jellemezheti magát az interjú során. Hiszen nyilván kifejezésre szeretné juttatni, hogy mennyire lelkes, elkötelezett vagy ambiciózus! Alább 20 melléknév, amellyel tökéletesen bemutathatja ezeket a pozitív tulajdonságait.

spanyol értekezlet

Magyar

Spanyol

IPA

Lelkes

Entusiástico / Entusiástica

entuˈsjastiko / entuˈsjastika

Szenvedélyes

Apasionado / Apasionada

apasjoˈnaðo / apasjoˈnaða

Ambiciózus

Ambicioso / Ambiciosa

ambiˈθjoso / ambiˈθjosa

Fegyelmezett

Disciplinado / Disciplinada

disipliˈnaðo / disipliˈnaða

Türelmes

Paciente

paˈθjente

Kitartó, szívós

Tenaz

teˈnaθ

Független

Independiente

indepenˈdjente

Találékony

Ingenioso / Ingeniosa

inxeˈnjoso / inxeˈnjosa

Bátor

Valiente

baˈljente

Gyakorlatias

Práctico / Práctica

ˈpɾaktiko / ˈpɾaktika

Energikus

Energético / Energética

eneɾˈxetiko / eneɾˈxetika

Motivált

Motivado / Motivada

motiˈβaðo / motiˈβaða

Megbízható

Confiable

komˈfjaβle

Hűséges

Leal

leˈal

Optimista

Optimista

optiˈmista

Rugalmas

Flexible

flekˈsiβle

Őszinte

Honesto / Honesta

oˈnesto / oˈnesta

Eltökélt

Determinado / Determinada

deteɾmiˈnaðo / deteɾmiˈnaða

Kötelességtudó

Trabajador / Trabajadora

tɾaβaxaˈðoɾ / tɾaβaxaˈðoɾa

Úttörő

Visionario / Visionaria

bisjoˈnaɾjo / bisjoˈnaɾja

A leggyakoribb munkák és foglalkozások spanyolul

Biztosan szóba fognak kerülni az interjún az eddigi tapasztalatai és az előzőleg betöltött munkakörei is. Ahhoz, hogy magabiztosan mesélhessen róluk, tudnia kell, hogyan beszéljen ezekről spanyolul. A licenciado kifejezés teljesen szokásos megnevezés bárkire, akinek főiskolai diplomája van, de az állásinterjún ettől konkrétabban kell majd fogalmaznia.

spanyol nővér

Íme néhány a leggyakoribb foglalkozások közül:

Magyar

Spanyol

IPA

Ügyvéd

Abogado

aβoˈɣaðo

Építőmunkás

Albañil

alβaˈɲil

Légi utaskísérő

Sobrecargo

soβɾeˈkaɾɣo

Építészmérnök

Arquitecto

aɾkiˈtekto

Tűzoltó

Bombero

bomˈbeɾo

Pénztáros

Cajero

kaˈxeɾo

Felszolgáló

Mesero

meˈseɾo

Sofőr

Chofer

ʧoˈfeɾ

Orvos

Doctor

dokˈtoɾ

Tanácsadó

Consultor

konsulˈtoɾ

Építési vállalkozó

Constructor

konstɾukˈtoɾ

Könyvelő

Contador

kontaˈðoɾ

Fogorvos

Dentista

denˈtista

Mérnök

Ingeniero

inxeˈnjeɾo

Tanító

Maestro

maˈestɾo

Újságíró

Periodista

peɾjoˈðista

Festő

Pintor

pinˈtoɾ

Rendőr

Policía

poliˈθia

Professzor/Tanár

Profesor

pɾofeˈsoɾ

Programozó

Programador

pɾoɣɾamaˈðoɾ

Pszichológus

Psicólogo

siˈkoloɣo

Technikus

Técnico

ˈtekniko

A leggyakoribb munkakörök spanyolul

Ha még mindig csak kacsintgat egy új állás felé, nem árt beépítenie spanyol szókincsébe a leggyakoribb munkaköröket sem. Bár fontos ismerni a foglalkozásokat is, kicsi a valószínűsége annak, hogy egy álláshirdetésben egyszerűen csak ügyvédet, vagy mérnököt keresnek. Sokkal életszerűbb, hogy az adott pozíció kiírásában meghatározzák a feladatok körét is, hogy minél több szakember pályázzon az állásra.

spanyol munkakörök

Íme pár munkakör, amibe az álláskereső online portálokon és az egyetemi hirdetőtáblákon is összefuthat:

Magyar

Spanyol

IPA

Értékesítési ügynök

Agente de ventas

aˈxente ðe ˈβentas

Ingatlanügynök

Agente inmobiliario

aˈxente jmmoβiˈljaɾjo

Kiberbiztonsági elemző

Analista de ciberseguridad

anaˈlista ðe θiβeɾseɣuɾiˈðað

Cloud systems architect (Felhőrendszer-tervező)

Arquitecto de sistemas en la nube

aɾkiˈtekto ðe sisˈtemas en la ˈnuβe

Pénzügyi tanácsadó

Asesor financiero

aseˈsoɾ finanˈθjeɾo

Adatelemző

Científico de datos

θjenˈtifiko ðe ˈðatos

Community manager (Közösségi manager)

Community manager

kommuˈniti manaˈxeɾ

Fenntarthatósági tanácsadó

Consultor de sostenibilidad

konsulˈtoɾ ðe sosteniβiliˈðað

Tartalomgyártó

Creador de contenido

kɾeaˈðoɾ ðe konteˈniðo

Back-end fejlesztő

Desarrollador de back-end

desaroʎaˈðoɾ ðe βakˈkend

Szoftver fejlesztő

Desarrollador de software

desaroʎaˈðoɾ ðe sofˈtwaɾe

Web fejlesztő

Desarrollador web

desaroʎaˈðoɾ ˈweβ

Projektfejlesztő

Director de proyectos

diɾekˈtoɾ ðe pɾoˈʝektos

Product designer (Terméktervező)

Diseñador de producto

diseɲaˈðoɾ ðe pɾoˈðukto

Account executive (Ügyfélkapcsolati vezető)

Ejecutivo de cuentas

exekuˈtiβo ðe ˈkwentas

Client support specialist (Ügyfélszolgálati szakember)

Especialista de atención al cliente

espeθjaˈlista ðe atenˈθjon al ˈkljente

Marketing specialist (Marketing specialista)

Especialista en marketing

espeθjaˈlista em maɾkeˈtinɡ

Human resources specialist (HR specialista)

Especialista en recursos humanos

espeθjaˈlista en reˈkuɾsos uˈmanos

Client support specialist (Ügyfélszolgálati szakember)

Especialista en soporte al cliente

espeθjaˈlista en soˈpoɾte al ˈkljente

Sales specialist (Értékesítési szakember)

Especialista en ventas

espeθjaˈlista em ˈbentas

Supply chain specialist (Ellátiási lánc specialista)

Especialista en cadena de suministro

eksˈpeɾto en kaˈðena ðe sumiˈnistɾo

Cybersecurity specialist (Kiberbiztonsági szakember)

Especialista en ciberseguridad

eksˈpeɾto en θiβeɾseɣuɾiˈðað

SEO specialist (Keresőmotor optimalizálási szakember)

Especialista en SEO

eksˈpeɾto en ˈseo

Logistics specialist (logisztikai szakember)

Especialista logístico

ekspeɾˈtoa loˈxistiko

Sales manager (Értékesítési menedzser)

Gerente de ventas

xeˈɾente ðe ˈβentas

E-commerce manager (E-kereskedelmi menedzser)

Gerente de e-commerce

xeˈɾente ðe ekomˈmeɾθe

Website reliability engineer (Webhely megbízhatósági mérnök)

Ingeniero de fiabilidad de sitio web

inxeˈnjeɾo ðe fjaβiliˈðað ðe ˈsitjo ˈweβ

IT infrastructure engineer (Számítástechnikai infrastruktúra mérnök)

Ingeniero de infraestructuras informáticas

inxeˈnjeɾo ðe jmfɾaestɾukˈtuɾas imfoɾˈmatikas

Platform engineer (Platform mérnök)

Ingeniero de plataforma

inxeˈnjeɾo ðe plataˈfoɾma

Software engineer (Szoftverfejlesztő mérnök)

Ingeniero de software

inxeˈnjeɾo ðe sofˈtwaɾe

Cybersecurity engineer (Kiberbiztonsági mérnök)

Ingeniero de ciberseguridad

inxenjeˈɾoa ðe θiβeɾseɣuɾiˈðað

Cloud systems engineer (Felhőrendszer-mérnök)

Ingeniero de sistemas en la nube

inxenjeˈɾoa ðe sisˈtemas en la ˈnuβe

Solutions engineer (Szoftverértékesítő mérnök)

Ingeniero de soluciones

inxenjeˈɾoa ðe soluˈθjones

User experience researcher (Felhasználói élmény kutató)

Investigador de experiencia de usuario

imbestiɣaˈðoɾ ðe ekspeˈɾjenθja ðe wˈswaɾjo

Supply chain manager (Ellátásilánc-menedzser)

Responsable de cadena de suministro

responˈsaβle ðe kaˈðena ðe sumiˈnistɾo

Clinical trials manager (Klinikai vizsgálat-vezető)

Responsable de ensayos clínicos

responˈsaβle ðe enˈsaʝos ˈklinikos

Elő-interjú kérdések spanyolul

Gyakran előfordul, hogy már magát az interjút megelőzően megkezdődik az interjúztatás. Hiszen már a beszélgetés időpontjának egyeztetésekor kialakul rólunk valamilyen kép reménybeli munkáltatónkban. Alább néhány kérdés és válasz, amivel az interjút megelőzően találkozhat.

spanyol interjú kérdések

Kérdés

Kérdés magyarul

Válasz

Válasz magyarul

¿Puedes presentarte en la oficina el próximo martes para una entrevista?

Be tudnál jönni jövő kedden az irodába egy interjúra?

Por supuesto, será un placer asistir a la entrevista y responder a todas sus preguntas.

Persze, öröm lesz részt venni az interjún és válaszolni minden kérdésére.

¿Cómo te enteraste de esta oportunidad de trabajo?

Honnan hallottál erről az álláslehetőségről?

Vi el anuncio publicado en la bolsa de trabajo de mi universidad.

Az egyetem állás-tábláján láttam meghirdetve.

¿Cuándo podrías iniciar a trabajar?

Mikor tudnál kezdeni?

Lo más pronto que estaría disponible para trabajar es el próximo lunes.

Leghamarabb jövő hétfőn tudok elkezdeni dolgozni (leszek elérhető, hogy megkezdjem a munkát).

¿Hay algo que deberíamos revisar antes de entrevistarte?

Van bármi, amit át kell néznünk (gondolnunk), mielőtt meginterjúztatunk?

En mi CV hay una liga a mi página de internet personal donde pueden encontrar un catálogo de mis proyectos destacados.

Az önéletrajzomban van egy link a weboldalamra, ahol a katalógusban találhat olyan projekteket, amiket érdemes átnézni.

Ugyanakkor Ön is megragadhatja a lehetőséget, hogy kérdéseket tegyen fel akár e-mailben, akár telefonon, még mielőtt sor kerülne a beszélgetésre. Lehet, hogy interneten találta az állást, és bővebben szeretne érdeklődni a pozícióról, vagy éppen az interjú időpontjáról és helyszínéről szeretne pontosabb információt kapni. Íme néhány kérdés, amit feltehet az interjúztatónak:

Kérdés

Kérdés magyarul

Válasz

Válasz magyarul

¿Me podría dar más información acerca de este puesto?

Tudna bővebb információt adni erről a pozícióról?

Claro. Este puesto es para un desarrollador web. Buscamos a alguien que nos pueda ayudar a crear páginas de internet para nuestros clientes.

Természetesen. Ez egy webfejlesztői állás. Olyan személyt keresünk, aki weboldalakat hoz létre ügyfeleink számára.

¿Qué es lo que buscan en el candidato ideal para este puesto?

Milyen az ideális jelölt erre a pozícióra?

Buscamos a alguien con más de cinco años de experiencia diseñando páginas web y con una visión que se alinee con la imagen de la empresa.

Olyasvalakit keresünk, aki legalább 5 év tapasztalattal rendelkezik weboldal-dizájn területen, és akinek a jövőképe összhangban áll a vállalat arculatával.

¿Cuáles son las responsabilidades principales de este puesto?

Mik a fő feladatok ebben a pozícióban?

Las responsabilidades principales de este puesto incluyen desarrollar páginas web desde cero y también editar las páginas web de clientes existentes, según se requiera.

Ennek a posztnak a fő feladatai közé tartoznak a weboldalak felépítése az alapoktól és a meglévő ügyfelek honlapjainak szükség szerinti szerkesztése.

¿El puesto es presencial o remoto?

Ez a munka személyes, vagy távolról is végezhető?

El puesto es principalmente presencial, pero también hay posibilidad de trabajo remoto de vez en cuando.

A pozíció elsősorban személyes jelenlétet kíván, de időnként lehetőség van a távmunkára is.

¿Cuál es el horario laboral de este puesto?

Hogy alakulnak a munkaórák ebben a pozícióban?

Este puesto tiene una jornada laboral regular de 40 horas a la semana de lunes a viernes, aunque los viernes por lo general dejamos de trabajar como a las tres de la tarde.

A pozíció 40 órás munkahéttel jár, hétfőtől péntekig, bár pénteken általában délután háromig elhagyjuk az irodát.

¿El sueldo se paga por hora o de manera mensual?

Ez egy órabéres vagy fix fizetéses pozíció?

Este es un puesto salarial, así que el sueldo es el mismo cada mes sin importar el número exacto de horas trabajadas.

Ez egy fix fizetéses pozíció, így a fizetés összege minden hónapban azonos, a munkaórák pontos számától függetlenül.

¿Cuánto tiempo durará la entrevista?

Mennyi ideig tart az interjú?

La entrevista durará aproximadamente 30 minutos.

Az interjú megközelítőleg 30 percig tart.

¿Dónde será la entrevista?

Hol kerül sor az interjúra?

En el piso 22 de la Torre Vasconselos.

A Vasconselos-torony 22. emeletén.

¿Quién me estará entrevistando?

Ki fog interjút készíteni velem?

Será la directora del departamento de márketing.

A marketingosztály vezetője.

¿Habrá alguna prueba o exámen para el que me debería de preparar?

Lesz olyan teszt, amire fel kell készülnöm?

No, cualquier prueba o exámen que necesitemos te lo haremos saber después de la entrevista.

Nem, az interjú után értesítjük, ha bármilyen tesztet kérünk Öntől.

¿Cuál es el código de vestimenta para la entrevista?

Mi a dresszkód az interjúra?

El código de vestimenta es informal de negocios.

A dresszkód business casual.

Interjúkérdések spanyolul

És most térjünk a lényegre! Megindokolni, hogy miért Ön a legalkalmasabb jelölt egy adott pozícióra nem csak stresszes, de olykor egyenesen félelmetes is lehet. De ne feledje! Kiváló önéletrajzával már nagyszerű első benyomást tett – hiszen ezért hívták be az interjúra!

Innen már nincs más dolga, csak részletesebben kifejteni az információt, ami már eleve szerepel az önéletrajzában. Ez így egyszerűnek hangzik, ugye? Ha mégis bizonytalan, tucatnyi spanyol interjúkérdés és részletes válasz áll rendelkezésére ebben a cikkben, amikhez segítségért fordulhat.

Hogyan beszéljen magáról egy interjún

Az egyik legfontosabb dolog egy állásinterjún, hogy az interjúztató megismerje az Ön személyiségét. Az iskolai és szakmai képzettségén túl igyekezzen bemutatni személyiségjegyeit és alapvető értékeit- hiszen nem egy robotot fognak alkalmazni! A munkáltató is biztos szeretne benne lenni, hogy az a személy, akit alkalmaz, és akivel a jövőben együtt fognak dolgozni, becsületes és derék ember.

hogyan beszéljünk magunkról spanyolul egy interjún

Íme néhány a népszerű interjúkérdések közül, és a megfelelő válaszok spanyolul:

Kérdés

Kérdés magyarul

Válasz

Válasz magyarul

¿Me puedes contar un poco más sobre ti y tu experiencia?

Tudnál mesélni magadról és a hátteredről?

Por supuesto. Hice mi licenciatura en ingeniería industrial y después completé un diplomado en desarrollo web. De ahí, comencé a trabajar en una agencia de marketing digital en Guadalajara, donde desarrollé más de 50 páginas de internet durante los seis años que trabajé ahí.

Hogyne! Ipari mérnök diplomát szereztem, azután webfejlesztésből szereztem bizonyítványt. Ezután Guadalajarában kezdtem dolgozni egy digitális marketing ügynökségnél, ahol több mint 50 weboldalt fejlesztettem a 6 év alatt, amíg ott dolgoztam.

¿Cuáles son tus estudios universitarios?

Milyen iskolai végzettséggel rendelkezel?

Tengo una licenciatura en ingeniería civil de la Universidad de los Andes y una maestría en ingeniería estructural de la Universidad Complutense de Madrid. También tengo un diplomado en sistemas estructurales de la Universidad Europea.

Az Andes Egyetemen szereztem építészmérnöki alapdiplomát, a madridi Complutense Egyetemen pedig építészmérnöki mesterdiplomát. Strukturális szerkezetekből is szereztem diplomát az Európai Egyetemen.

¿Cuáles son tus mayores cualidades?

Mik a legnagyobb erősségeid?

Mis mayores cualidades son la honestidad, ya que mi integridad como persona es muy importante para mí, y el compromiso con mis proyectos, ya que siempre tengo que terminar lo que comienzo.

A legnagyobb erősségeim az őszinteségem, mivel nagyon fontos számomra, hogy hiteles személy legyek, és a projektjeimmel szemben való elkötelezettség, mert szeretem befejezni azt, amit elkezdtem.

¿Cuál es tu mayor defecto?

Mi a legnagyobb gyengeséged?

Mi mayor defecto es distraerme con otros proyectos mientras trabajo en uno. Para mejorar en esto, he estado usando una aplicación que pausa todas las notificaciones en mis dispositivos por un tiempo predeterminado. Así, he podido enfocarme más en un solo proyecto sin distraerme con correos electrónicos y mensajes de mis colegas.

A legnagyobb hibám, hogy más projektek elterelik a figyelmem, amikor megpróbálok egy dologra összpontosítani. Azért, hogy javítsak ezen, egy applikációt használok, ami meghatározott ideig lenémítja az értesítéseket az okoseszközeimen. Így jobban tudok összpontosítani egy adott projektre, anélkül, hogy a figyelmem elterelődne a kollégáktól érkező e-mailek és üzenetek miatt.

¿Cuáles son tus mayores objetivos?

Mik a céljaid?

Mi mayor objetivo es seguir desarrollando mis habilidades para desarrollar páginas web para clientes en diferentes ámbitos, así entendiendo mejor cómo tomar la idea de un cliente y desarrollar una página que cumpla sus expectativas.

A legnagyobb célom, hogy folyamatosan fejlesszem azt a készségem, amivel különböző területekről érkező ügyfelek számára fejleszthetek honlapokat – ezáltal jobban megértsem, hogyan használhatom az ügyfél ötleteit és fejlesszek olyan weboldalt, ami megfelel az elvárásainak.

¿Cuáles son tus prioridades de carrera?

Mik a szakmai prioritásaid?

Mis prioridades de carrera son seguir creciendo en el ámbito de marketing digital y aprendiendo distintas habilidades para ofrecer más servicios.

Szakmai prioritásaim közé tartozik, hogy tovább fejlődjek a digitális marketing területén, és új készségeket tanulja, hogy több szolgáltatást nyújtsak.

¿Por qué quieres este puesto?

Miért szeretnéd ezt a pozíciót?

La imagen corporativa de la empresa se alinea perfectamente con mis proyectos, así que creo que podría tomar esta oportunidad para desarrollar mis habilidades mientras creo páginas de internet que complazcan a sus clientes.

A cég arculata tökéletesen illeszkedik a projektjeimhez. ez arra késztet, hogy megragadjam a lehetőséget képességeim fejlesztésére, miközben olyan weboldalakat készítek, amelyek ügyfeleik számára is kielégítőek.

¿Cuál es tu expectativa salarial?

Mik a fizetési elvárásaid?

Dada mi experiencia laboral y los sueldos del mercado, espero una compensación bruta mensual de entre 3,500 y 4,000 euros.

Tekintettel a munkatapasztalatomra és a piaci fizetésekre, havi bruttó 3.500 és 4.000 euró közötti kompenzációra számítok.

¿Estarías dispuesto/dispuesta a mudarte por este puesto?

Hajlandó lennél elköltözni is ezért a pozícióért?

Dependiendo de la competitividad de la oferta y el paquete de mudanza, estaría dispuesto a considerar mudarme a otra ciudad por este puesto.

Az ajánlat és az áthelyezést támogató csomag versenyképességétől függően hajlandó lennék megfontolni, hogy egy másik városba költözzek emiatt a pozíció miatt.

¿Por qué quieres trabajar en esta compañía?

Miért akarsz ennek a cégnek dolgozni?

He seguido muy de cerca la trayectoria de esta compañía en los últimos cinco años. Me ha impresionado mucho la manera en la que esta compañía se ha podido expandir internacionalmente sin sacrificar la calidad de sus trabajos, ofreciendo así más servicios a un mayor número de clientes. Por ende, sería un honor para mí poder formar parte del equipo de esta estupenda compañía.

Az elmúlt öt évben nagy figyelemmel követtem ennek a vállalatnak a pályáját. Lenyűgözött, hogy ez a cég hogyan növekedett nemzetközileg anélkül, hogy ez a munkája minőségének rovására ment volna és nyújtott még több szolgáltatást magasabb számú ügyfélnek. Megtiszteltetés lenne számomra, ha ennek az elképesztő cégnek a csapatába tartozhatnék.

¿Dónde aprendiste a hablar español?

Hol tanultál meg spanyolul beszélni?

Asistí una escuela primaria bilingüe donde nos enseñaron a hablar español. Durante la universidad, profundicé mi aprendizaje con clases particulares de español con Berlitz, lo que me ayudó a aprender a hablar español para negocios.

Kéttannyelvű általános iskolába jártam, ott tanítottak spanyolul beszélni. az egyetem alatt a Berlitz online spanyol óráival mélyítettem el tudásomat, ami segített megtanulni az üzleti spanyolt is.

¿Has tenido trabajo donde se requiera hablar español?

Volt már olyan állásod, ahol spanyolul kellett beszélned?

No estrictamente, pero en mi última compañía teníamos un par de clientes de Latinoamérica. Aunque nuestro contacto con ellos hablaba inglés, las páginas de internet que creamos para ellos estaban en español. Sabiendo eso, mis jefes me asignaron a mí al trabajo porque sabían que podía hablar español. Mis habilidades en español fueron muy útiles en este proyecto, y considero que fueron una razón importante por la cual este proyecto fue un éxito.

Nem kifejezetten, bár az utolsó munkahelyemnek volt pár ügyfele Latin Amerikából. Bár angolul tartottuk velük a kapcsolatot, a weboldalak, amiket nekik csináltunk, spanyolul voltak. Ezt tudva bíztak meg főnökeim a projekttel, mert tudták, hogy beszélek spanyolul. A spanyol tudásom nagyon hasznosnak bizonyult, úgy gondolom, hogy ez volt az egyik oka a megbízás sikerességének.

¿Por qué deberíamos de contratarte?

Miért alkalmazzunk téged?

A lo largo de mi carrera profesional, he demostrado un compromiso por crear páginas de internet de vanguardia, cuidando siempre la atención a detalles y la satisfacción de los clientes. He trabajado con compañías multinacionales como Berlitz y tengo excelentes referencias laborales. Esto me ha preparado para tomar proyectos aún más grandes y poder así seguir desarrollándome profesionalmente.

Egész karrierem során elkötelezett voltam az élvonalbeli weboldalak, a részletekre való odafigyelés és az ügyfelek elégedettségének biztosítása iránt. Dolgoztam olyan nagy multinacionális cégekkel, mint a Berlitz, és kiváló referenciáim vannak. Felkészültem arra, hogy még nagyobb megbízásokat vállaljak el és folytassam szakmai előmenetelemet.

¿Cuál es el mayor beneficio que le ofreces a esta compañía?

Mi a legnagyobb előnyöd, amit ennek a vállalatnak kínálsz?

Además de mis siete años de experiencia en esta industria, puedo hablar inglés, francés y español. Dado que la compañía tiene clientes en diferentes países y continúa creciendo internacionalmente, el dominio de estos idiomas podría ser de especial importancia para garantizar una buena relación con estos clientes.

7 éves tapasztalatomon felül, amit az iparágban szereztem, beszélek angolul, franciául és spanyolul. Tekintve, hogy a cégnek több országban vannak ügyfelei és folyamatosan terjeszkedik a nemzetközi piacon, ezeknek a nyelveknek a magabiztos ismerete különösen fontos az ügyfelekkel való jó kapcsolat garantálása érdekében. 

¿Cómo has manejado situaciones de alto estrés en tu carrera profesional?

Hogyan kezelted a stresszel járó helyzeteket karriered során?

A lo largo de mi carrera, me he dado cuenta de que la mejor manera de lidiar con el estrés en el trabajo es tomar una pluma y una hoja de papel y hacer una lista con todas las tareas que tengo pendientes. Después, me tomo unos minutos para organizar la lista por orden de urgencia, dejando atrás las tareas que no son urgentes. Una vez que sé cuáles son las tareas más urgentes, comienzo a trabajar de una en una para asegurarme de hacer las cosas más importantes. Esto me ayuda a priorizar mi trabajo y también a desestresarme, ya que puedo dejar de preocuparme por las tareas no urgentes.

Karrierem során rájöttem, hogy a legjobb módja a stresszkezelésnek, ha tollat és papírt ragadok és listát készítek az elvégzendő feladatokról. Miután ez kész, egy pár perc alatt fontossági sorrendbe szervezem a listát, legutoljára hagyva a kevésbé sürgős dolgokat. Mihelyst tudom, mik a legégetőbb feladatok, egyenként elkezdek dolgozni rajtuk, hogy a legfontosabb feladatok biztosan elkészüljenek. Ez segít rangsort felállítani a munkafolyamatomban és csökkenti a stresszt, mivel megszűnteti a kevésbé sürgős feladatok iránti aggódást.

¿Alguna vez has tenido algún puesto con responsabilidades de liderazgo?

Voltál valaha vezető pozícióban?

Sí, en mi último trabajo fui ascendido al puesto del desarrollador líder, por lo que estaba a cargo de todo el equipo de desarrolladores. Dentro del equipo, había seis desarrolladores bajo mi liderazgo. Además de asignarles proyectos, mis tareas incluían supervisar sus proyectos, desarrollar sus habilidades y coordinar proyectos en equipo.

Igen, legutóbbi munkahelyemen vezető fejlesztővé léptettek elő, így az egész fejlesztőcsapatért én feleltem. 6 fejlesztő állt a vezetésem alatt abban a csapatban. Azon túl, hogy projektekkel bíztam meg őket, feladataim közé tartozott a projektek ellenőrzése, a csapattagok készségeinek bővítése és a csapatprojektek koordinálása.

¿Cuál fue una situación en la que no estuviste de acuerdo con tu supervisor y cómo lo resolviste?

Volt olyan helyzet, amikor nem értettél egyet a feletteseddel? Hogyan oldottad meg?

Una vez, no estuve de acuerdo con mi supervisor acerca de cómo realizar un proyecto para unos clientes mientras teníamos una junta con ellos. En vez de interrumpir a mi supervisor y expresar mi desacuerdo en frente de nuestros clientes, decidí hablar con él en privado después de la junta. Mi supervisor entendió mi punto y me dio las gracias por compartir mi perspectiva.

Egy alkalommal nem értettem egyet a felettesemmel abban, hogyan kivitelezzünk egy projektet néhány ügyfelünk számára, miközben éppen velük volt megbeszélésünk. Ahelyett, hogy félbeszakítottam volna felettesemet, hogy hangot adjak egyet nem értésemnek az ügyfelek előtt, úgy határoztam, hogy a megbeszélés után, négyszemközt beszélek vele. A felettesem megértette a mondandóm és megköszönte, hogy megosztottam vele az álláspontomat.

¿Me puedes contar acerca de alguna vez que hayas cometido un error en el trabajo?

Tudnál mesélni egy olyan alkalomról, amikor hibáztál a munkahelyeden?

Cuando me convirtieron en el desarrollador líder de mi empresa antigua, estaba muy emocionado por hacer una buena impresión. Por ende, comencé a tomar muchos nuevos proyectos y a tratar de dar lo mejor de mí en cada uno de ellos. Sin embargo, me saturé muy rápidamente y llegué a un punto en el que estaba constantemente estresado y eventualmente cometí un error la página de un cliente. Afortunadamente, el cliente notó el error y lo pude corregir antes de lanzar la página. Sin embargo, me avergonzó mucho que el cliente notara mi error, así que aprendí a respetar mis límites y no tomar más proyectos de los que puedo manejar.

Amikor vezető fejlesztővé léptettek elő a régi cégemnél, nagyon izgatott voltam, hogy jó benyomást keltsek. Ezért sok új projektbe kezdtem, és mindegyikben megpróbáltam a legjobbat nyújtani. Azonban sajnos hamar túlterheltem magam, és eljutottam arra a pontra, amikor folyamatosan stresszeltem és végül elkövettem egy hibát egy ügyfél weboldalán. Szerencsére az ügyfél rámutatott a hibára, és még a weboldal elindítása előtt ki tudtam azt javítani. Nagyon szégyelltem azonban, hogy az ügyfél hibát talált – ezért megtanultam tiszteletben tartani a saját korlátaimat, és nem vállalok több projektet, mint amennyit kezelni tudok.

¿Me puedes contar acerca de alguna vez que hayas intentado algo y fracasado?

Tudnál mesélni egy olyan alkalomról, amikor kipróbáltál valamit, de nem sikerült?

Una vez, intenté delegar algunas de mis tareas más críticas. Aunque tener más tiempo para enfocarme en otras áreas de mis proyectos tuvo beneficios, al final terminé corrigiendo y editando muchas partes del trabajo delegado, lo que me tomó más tiempo que si lo hubiera hecho todo yo mismo. A partir de eso, aprendí que muchas partes de mi trabajo no pueden ser delegadas.

Egy alkalommal megpróbáltam delegálni a legkritikusabb feladataimat. És bár voltak előnyei annak, hogy a projekt más területeire összpontosíthattam, a végén sok mindent kellett kijavítanom és átszerkesztenem az átadott munkában, ami sokkal több ideig tartott, mintha én magam csináltam volna az egészet a kezdetektől. Onnantól kezdve világossá vált, hogy a munkám számos részét egyszerűen nem lehet másra osztani.

¿Por qué dejaste tu último trabajo?

Miért hagytad ott az előző munkahelyed?

Al ser desarrollador líder, ya no tenía mucho espacio para crecer en mi empresa pasada. Por ello, después de dos años como desarrollador líder, decidí buscar mejores oportunidades en empresas más grandes y con más potencial de crecimiento.

Vezető fejlesztőként nem volt már lehetőségem a további fejlődésre az előző cégemnél. Éppen ezért, miután 2 évet töltöttem vezető fejlesztőként, úgy határoztam, hogy jobb lehetőségeket keresek nagyobb vállalatoknál, ahol nagyobb teret engednek a fejlődésnek.

¿Por qué decidiste cambiar de trayectoria profesional?

Miért döntöttél úgy, hogy más pályára lépsz?

Aunque estudié ingeniería civil, siempre me interesó el mundo de la programación y las ciencias de datos. Por eso, siempre tomé cursos en mis tardes y en mi tiempo libre para aprender sobre programación. Cuando me gradué, mi primer trabajo fue como desarrollador web, así que siempre he trabajado en esta industria.

Bár építészmérnöknek tanultam, mindig is érdekelt a programozás és az adatelemzés világa. Ezért esténként és a szabadidőmben tanórákon vettem részt, hogy a programozásról tanuljak. Amikor lediplomáztam, az első munkám webfejlesztő volt, szóval mindig ebben az iparágban dolgoztam.

¿Cuál era tu parte favorita de tu último trabajo?

Mi volt a kedvenc részed az előző munkádból?

Mi parte favorita de mi último trabajo era la libertad que tenía de poder trabajar en mis proyectos sin supervisión. Esto me ayudaba a tomar decisiones por mí mismo y pedir ayuda cuando la necesitaba.

Az előző munkámban az volt a kedvenc részem, hogy szabadon, közvetlen felügyelet nélkül dolgozhattam a megbízásokon. Ez mindig is segített abban, hogy önállóan hozzak döntéseket és segítséget kérjek, amikor szükséges.

¿Cuál era la parte que menos te gustaba de tu último trabajo?

Mi tetszett legkevésbé az előző munkádban?

Lo que menos me gustaba de mi viejo trabajo era la falta de apoyo que tenía en mis proyectos. Por ejemplo, pedir apoyo del departamento de diseño gráfico tomaba mucho tiempo, así que estas demoras frenaban mis proyectos y tomaba mucho más tiempo de lo necesario.

A régi munkámban az tetszett legkevésbé, hogy kevés támogatást kaptam a projektjeimre. Például mindig sokáig tartott, ha a grafikai osztálytól kértem valamit, ezek miatt a késések miatt állt a projekt, és sokkal tovább tartott, mint kellett volna.

¿Cuál es tu entorno laboral ideal?

Milyen számodra az ideális munkahelyi környezet?

Mi entorno laboral ideal es uno con una estructura poco rígida, donde cada miembro del equipo tiene sus propios proyectos, pero también puede pedir y brindar apoyo cuando sea necesario.

Számomra az ideális munkahelyi környezet nem merev szerkezetű, a csapat minden tagjának megvan a saját projektje, de szükség esetén másoktól is kérhet és másoknak is adhat támogatást.

¿Qué estilo de supervisión prefieres?

Mi a preferált vezetési stílusod?

Prefiero un estilo de supervisión manos libres, ya que esto me permite enfocarme en mis proyectos sin tener que pedir aprobaciones en cada paso.

Jobban szeretem a hands-off (kezeket fel) menedzsment stílust, mert ez lehetővé teszi számomra, hogy a megbízásaimra összpontosítsak anélkül, hogy minden egyes lépésnél jóváhagyást kellene kérnem.

¿Cómo te describirían tus jefes y colegas pasados?

Hogyan jellemeznének téged korábbi főnökeid és kollégáid?

Creo que me describirían como una persona muy comprometida y trabajadora. Sin embargo, tal vez también mencionarían que a veces puedo ser un poco distraído.

Úgy gondolom, hogy nagyon elkötelezett és szorgalmas embernek tartanak. De valószínű azt is megemlítenék, hogy egy kicsit könnyen elterelődik a figyelmem.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Mit szeretsz csinálni szabadidődben?

Una de mis más grandes pasiones es aprender, así que en mi tiempo libre me gusta hacer actividades que me ayuden a crecer como persona, como leer libros, tomar clases de cocina, ir a museos y explorar diferentes vecindarios de la ciudad.

A legnagyobb szenvedélyem a tanulás, ezért szeretem a szabadidőmet olyan tevékenységekkel tölteni, amik segítenek abban, hogy emberként fejlődjem – például szeretek könyveket olvasni, főzőtanfolyamokon részt venni, múzeumokba járni és felfedezni a város különböző környékeit.

¿Cómo te mantienes organizado/organizada?

Hogyan maradsz szervezett?

Utilizo varias aplicaciones de productividad para mantenerme organizado, como Notion, Google Calendar y Todoist.

Számos hatékonyságnövelő alkalmazást használok, hogy szervezett maradjak, például a Notiont, Google Calendart, és a Todoistot.

¿Qué consideras que es ser exitoso en la vida?

Mit jelent számodra sikeresnek lenni az életben?

Para mí, ser exitoso en la vida significa estar contento con tu vida personal y profesional. Eso no significa lograr una meta o cumplir un objetivo, sino que estar constantemente evolucionando y mejorando mientras estás satisfecho con lo que has logrado.

Sikeresnek lenni az életben számomra azt jelenti, hogy boldog vagyok a magán-, és a szakmai életemben is. Ez nem egyenlő azzal, mint teljesíteni egy célt, vagy elérni egy mérföldkövet, hanem inkább folyamatosan növekedni és fejlődni, miközben elégedett vagyok azzal, amit elértem.

¿Dónde te ves en cinco años?

Hol látod magad 5 év múlva?

En cinco años, espero contar con un puesto de liderazgo. Para ese entonces, ya habré trabajado como desarrollador web por 12 años, así que me gustaría poder ayudar a principiantes a iniciar su carrera profesional.

Öt év múlva reményeim szerint már vezető pozíciót töltök be. Addigra már 12 éves tapasztalatom lesz webfejlesztőként, tehát szeretnék majd segíteni a frissen végzetteknek karrierjük megkezdésében.

¿Cuál es el trabajo de tus sueños?

Mi álmaid munkája?

El trabajo de mis sueños es uno en el que puedo tener comunicación directa con mis clientes para hacer realidad su visión. Como un desarrollador web, mi meta es poder crear páginas que cumplan con las expectativas más altas de cualquier cliente.

Álmaim munkája során közvetlen kommunikálhatok az ügyfelekkel, hogy megvalósíthassam az elképzeléseiket. Webfejlesztőként legfőbb célom olyan honlapokat alkotni, amik megfelelnek a legigényesebb ügyfelek legmagasabb elvárásainak is.

¿Hay algo más que nos quisieras decir?

Van még valami, amit el szeretnél mondani nekünk?

Me gustaría recordarles una vez más que mi página de internet personal cuenta con un catálogo extensivo de proyectos donde podrán ver la calidad de mi trabajo.

Szeretném még egyszer emlékeztetni Önöket, hogy a személyes weboldalamon található egy átfogó katalógus, ahol megnézhetik a munkám minőségét.

Kérdések, amiket feltehet a vállalatról és a pozícióról

Sokan elfeledkeznek róla, hogy az állásinterjú valójában egy két-irányú utca. Ez a találkozó az ön számára is egy lehetőség, hogy feltegye kérdéseit a meghirdetett állásról és magával a céggel kapcsolatban. Elvégre az a jó, ha mindkét fél számára szerencsés az egymásra találás, és Önnek is meg kell győződnie, hogy valóban el akarja -e fogadni az állást, ha felajánlják.

vállalati találkozó spanyolul

Íme néhány mélyre tekintő és hasznos kérdés, amelyet feltehet az interjú végén:

Kérdés

Kérdés magyarul

Válasz

Válasz magyarul

¿Cómo es un día normal en su compañía?

Milyen egy átlagos nap ennél a cégnél?

Todos los días tenemos una llamada de equipo a las nueve de la mañana, así que iniciamos el día poniéndonos al tanto sobre los proyectos que tenemos y resolviendo cualquier duda. Después de eso, todos trabajamos independientemente. No tenemos hora de almuerzo, así que cada quien es libre de comer a la hora que guste. El horario de salida es bastante flexible, y la mayoría de los empleados se va de la oficina entre cuatro y seis de la tarde.

Minden nap reggel kilenckor van csapatmeeting, így mindig azzal kezdjük a napot, hogy ki éppen mivel foglalkozik, ha valakinek kétségei lennének róla. Ezután mindannyian egyénileg elkezdünk dolgozni. Nincs egységes ebédidő, így mindenki akkor ebédel, amikor szeretne. A munkanap végét elég rugalmasan kezeljük, a legtöbben négy és hat között hagyják el az irodát.

¿Cuál es la tarea más importante que debería completar durante los primeros 90 días?

Mi a legfontosabb feladat, amit az első 90 napban kell megoldanom?

Por el memento, no tenemos ninguna tarea urgente pendiente. Solo queremos crecer el equipo, ya que cada vez tenemos más y más clientes. Por lo tanto, tu tarea más importante durante los primeros 90 días será familiarizarte con el equipo y con las políticas de la empresa para poder comenzar a tomar tus propios proyectos lo más pronto posible.

Jelenleg nincsen sürgős megoldásra váró feladat, csak szeretnénk bővíteni a csapatunkat, mert egyre több az ügyfelünk. Úgyhogy az első 90 nap alatt a legfontosabb feladatod az lesz, hogy megismerkedj a csapattal, és a vállalati előírásokkal, hogy minél előbb saját projekteket kaphass.

¿Cuánto tiempo lleva vacante este puesto?

Mióta betöltetlen ez a pozíció?

Este puesto en específico lo publicamos hace dos semanas. En realidad necesitamos desarrolladores web todo el tiempo, así que muy frecuentemente estamos contratando a más desarrolladores para crecer el equipo.

Ezt a konkrét álláshirdetést két héttel ezelőtt tettük közzé. Valójában mindig szükségünk van webfejlesztőkre, ezért elég gyakran veszünk fel új fejlesztőket, hogy bővítsük a csapatunkat.

¿Cómo consideraría usted que es el ambiente laboral en esta empresa?

Mit gondol, milyen a munkahelyi kultúra ennél a cégnél?

El ambiente laboral en esta compañía es muy bueno, ya que todos nuestros empleados tienen sus propios proyectos y están empoderados a tomar sus propias decisiones. Sin embargo, todos estamos felices de ayudarnos el uno al otro cuando tenemos algún tipo de problema o cuando necesitamos una segunda opinión en algo.

A munkahelyi kultúra ennél a vállalatnál nagyon jó, mivel minden alkalmazottunknak saját projektje van, és fel van rá hatalmazva, hogy saját döntéseket hozzon. Természetesen mindannyian örömmel segítünk egymásnak, ha problémába ütközünk, vagy szükségünk van egy másodvéleményre.

¿Me podría enseñar ejemplos de proyectos en los que estaría trabajando?

Tudna példákat mutatni arra, hogy milyen típusú projekteken dolgoznék?

Claro, en nuestra página de internet tenemos un catálogo de proyectos destacados. En él, podrás ver el tipo de páginas de internet que estarías construyendo si te ofrecemos el puesto.

Természetesen, a weboldalunkon talál erről egy figyelemreméltó katalógust. Itt láthatja, hogy milyen típusú weboldalakon dolgozna, ha ajánlatot teszünk Önnek.

¿Qué tipo de cualidades necesita el candidato ideal para ser exitoso en este puesto?

Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie az ideális jelöltnek ahhoz, hogy sikeres legyen ebben a szerepben?

El candidato ideal necesita ser independiente y estar dispuesto a aprender constantemente. Nuestros clientes son de todo tipo de industrias, así que el candidato ideal estará aprendiendo nuevas técnicas para diseñar diferentes tipos de páginas de internet constantemente.

Az ideális jelöltnek képesnek kell lennie az önálló munkavégzésre és hajlandónak a folyamatos tanulásra. Ügyfeleink a legkülönbözőbb iparágakból kerülnek ki, az ideális jelölt tehát mindig új készségeket és technikákat tanul, hogy létrehozhassa a különböző típusú weboldalakat.

¿Hay alguna probabilidad de que las responsabilidades y expectativas para este puesto cambien en el futuro próximo?

Van rá esély, hogy a szerepek és elvárások megváltoznak a jövőben?

Las expectativas para el puesto no se verán afectadas, aunque el tipo de proyectos podría ir cambiando dependiendo de las necesidades de nuestros clientes. Por ende, es necesario estar dispuesto a trabajar en diferentes tipos de proyectos constantemente y adaptarse al cambio.

A pozícióval kapcsolatos elvárások változatlanok maradnak, habár a megbízások típusa változhat az ügyfél igényei szerint. Ezért elengedhetetlen a hajlandóság, hogy folyamatosan különböző típusú projekteken dolgozzon, és hogy alkalmazkodni tudjon a változásokhoz.

¿Qué métricas o indicadores de rendimiento usarán para evaluar mi desempeño?

Milyen mérőszámokat vagy kulcsfontosságú teljesítménymutatókat fognak használni a teljesítményem értékelésére?

Nuestra métrica más importante es la satisfacción del cliente. Cada uno de nuestros desarrolladores web tiene cinco o seis proyectos diferentes al mismo tiempo, por lo que todos tienen una variedad de clientes. Al terminar puntos importantes en cada proyecto, el cliente puede llenar una encuesta evaluando tu desempeño. Estas encuestas son lo más importante para nosotros al momento de evaluarte como empleado.

A legfontosabb mérőszámunk az ügyfélelégedettség. Minden fejlesztőnk 5-6 projekten dolgozik egyidejűleg, ezért mindenkinek sokféle ügyfele van. Az ügyfél a projekt fontos mérföldkövei után kitölthet egy kérdőívet, hogy értékelje a fejlesztő teljesítményét. Ezek a felmérések a legfontosabbak számunkra, amikor munkáltatóként értékeljük teljesítményét.

¿Cuáles son los retos más grandes a los que me enfrentaría en este puesto?

Mik a legnagyobb kihívások, amelyekkel ebben a szerepben szembesülnék?

El reto más grande en cualquier puesto con contacto directo con clientes siempre es entender las necesidades del cliente y poder comunicar los procesos de la compañía eficientemente. Por eso, las habilidades de comunicación interpersonal también son esenciales, ya que necesitamos que nuestros desarrolladores puedan mantener una buena relación con sus clientes.

A legnagyobb kihívás minden ügyfél alapú munkánál az ügyfél igényeinek megértése és a vállalat irányelveinek hatékony kommunikálása. Emiatt elengedhetetlen a jó személyek közötti kommunikációs készség, hiszen azt szeretnénk, ha a fejlesztőink jó kapcsolatot ápolnának az ügyfeleikkel.

¿Cuánta comunicación directa con los clientes involucra este puesto?

Mennyi közvetlen ügyfélkommunikációval jár ez a beosztás?

El puesto tiene una cantidad considerable de comunicación directa con los clientes. Cada desarrollador debe tener por lo menos un par de llamadas iniciales con cada cliente para poder conocerse y entender exactamente qué es lo que quieren. Si comienzas a trabajar con nosotros, tendrás a un desarrollador líder contigo en todas tus llamadas con por lo menos tus primeros cinco clientes para que puedas familiarizarte con nuestros procesos y la manera en la que nos gusta manejar las llamadas con los clientes.

Ez a beosztás jelentős mennyiségű ügyfélkommunikációval jár. Minden fejlesztőnek le kell bonyolítania legalább egy pár kickoff (első körös) hívást minden ügyfelével, hogy megismerje őket, és megértse, hogy mit is keresnek igazán. Ha elkezd dolgozni velünk, legalább az első öt ügyfelével folytatott hívásnál jelen lesz egy vezető fejlesztő, így megismerkedhet a folyamatainkkal és hogy hogyan szeretjük lebonyolítani ezeket a hívásokat az ügyfeleinkkel.

¿Cuáles son las metas más grandes de la compañía?

Melyek a vállalat legnagyobb céljai?

La mayor meta actual de la compañía es poder crecer de una manera sostenible, enfocándonos en la felicidad de nuestros clientes y el bienestar de nuestros empleados. Sabemos que, con nuestra reputación y nuestros resultados, podríamos crecer desmesuradamente. Sin embargo, es muy importante para nosotros limitar el crecimiento para poder mantener el nivel de calidad al que nuestros clientes están acostumbrados.

A vállalat jelenlegi legnagyobb célja, hogy fenntartható módon növekedhessen ügyfeleink megelégedettségére és munkatársaink jólétére fókuszálva. Tudjuk, hogy hírnevünknek és eredményeinknek köszönhetően gyorsan növekedhetünk. Nagyon fontos azonban, hogy a terjeszkedés ne menjen a tőlünk megszokott magas minőség kárára.

¿Qué es lo que más le emociona del futuro de la compañía?

A vállalat jövőjében mi az, amivel kapcsolatban a leginkább izgatott?

Continuar con nuestro crecimiento internacional es una de las cosas que más me emociona sobre el futuro de la compañía. Por ende, nos interesan mucho candidatos como tú que hablan varios idiomas y nos pueden ayudar a mejorar nuestra comunicación con nuestros clientes extranjeros.

Nemzetközi terjeszkedésünk folytatása az egyik dolog, ami a legjobban izgat a vállalat jövőjét illetően. Ezért is érdekesek számunkra az Önhöz hasonló jelöltek, akik több nyelvet beszélnek, és segíthetnek nekünk a külföldi ügyfeleinkkel való folyamatos kapcsolattartás javításában.

¿Cuál es el potencial de crecimiento en este puesto?

Milyen növekedési potenciál van ebben a pozícióban?

Hay bastante potencial de crecimiento. Por ahora, tenemos un equipo de aproximadamente 40 desarrolladores web, por lo que tendrías mucho espacio para ascender de rango y poder tomar proyectos más avanzados. Además, contamos con un equipo pequeño de desarrolladores líderes, quienes son responsables de ofrecer ayuda a los desarrolladores que se atoren en algún proyecto. El sueldo base de un desarrollador líder es un 40 % más alto que el sueldo base de un desarrollador regular.

Rengeteg a lehetőség a fejlődésre. A csapatunk jelenleg körülbelül 40 webfejlesztőből áll, így bőven van lehetőség feljebb lépni a ranglétrán és összetettebb megbízásokat vállalni. Ezen kívül van egy kisebb csapatunk is vezető fejlesztőkből, akik a saját projektükben elakadt vagy bármilyen problémába ütköző fejlesztőknek nyújtanak támogatást. A vezető fejlesztők alapfizetése 40%-kal magasabb, mint egy alapszintű fejlesztőé.

¿Hay algo más que le pudiera proporcionar que le sería útil?

Van még szükség valamire az én oldalamról, ami hasznos lehet?

Ya tenemos dos referencias profesionales tuyas, pero siempre es bueno tener más. Te agradecería si pueda proporcionarnos más referencias laborales. De lo contrario, nos estaríamos poniendo en contacto las dos referencias que ya nos proporcionaste para obtener una segunda opinión.

Már két szakmai referenciánk is van Öntől, de mindig hasznos, ha több van. Nagyra értékelném, ha további munkareferenciákkal szolgálna. Ha ez nem lehetséges, akkor a megadott referenciákkal fogunk kapcsolatba lépni, hogy másodvéleményt kapjunk.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Mik a következő lépések?

Vamos a continuar con el resto de las entrevistas y evaluar cada candidato. Después de eso, podremos o no pedirles a los candidatos que vengan a una segunda entrevista laboral, donde podríamos pedirles que hagan algunas tareas de programación para evaluar su trabajo. Después de so, extenderemos ofertas laborales a los mejores candidatos.

Folytatjuk az interjúkat és kiértékeljük az egyes jelölteket. Ezt követően felkérhetjük a jelölteket egy második állásinterjúra, ahol programozási feladatok elvégzésére kérhetjük őket, hogy értékelni tudjuk a munkájukat. Ezt követően ajánlatot teszünk a legjobb jelölteknek.

Az interjút követő kérdések spanyolul

Az állásinterjú végeztével szembe kell néznie a két lehetséges kimenetel egyikével: vagy tovább léptetik a folyamatban, vagy sem. A folyamat azonban itt még nem áll meg. Előfordulhat, hogy további információkat kell majd megadnia, vagy egy újabb interjún részt vennie, ha az elsőn szimpatikusnak találták.

Az elképzelhető legjobb eset, ha azonnal állásajánlatot is kap – de ekkor is lehetnek még felmerülő kérdések, vagy szükséges lehet további egyeztetés a fizetésről vagy a juttatásokról. Ne feledje, hogy egy ajánlat, az csak egy ajánlat – nem árt feltérképezni, hogy van -e valamennyi mozgástér a fizetést vagy a juttatásokat illetően!

talákozás egy spanyol értekezlet előtt

Íme néhány kérdés, amit érdemes feltenni, ha tovább léptetik a felvételi folyamatban:

Kérdés

Kérdés magyarul

Válasz

Válasz magyarul

¿Hay flexibilidad para negociar el sueldo?

Van bármilyen rugalmasság a fizetés megtárgyalásában?

Desafortunadamente, el sueldo bruto está fijado estrictamente por recursos humanos y no hay flexibilidad. Esto es para que haya transparencia salarial entre nuestros desarrolladores web y fomentar el compañerismo. Sin embargo, podemos negociar otros aspectos de la compensación, como el número de días de vacaciones o la política de trabajo híbrido.

Sajnos a bruttó fizetést szigorúan a HR határozza meg, ebben nincs rugalmasság. Ez azért van, hogy átlátható legyen a webfejlesztők keresete és erősítsük köztük a bajtársiasságot. A teljes kompenzációs csomag más aspektusait viszont megvizsgálhatjuk – például a fizetett szabadnapok számát, vagy a hibrid munkavégzés szabályait.

¿Hay oportunidades para incrementar mi sueldo con bonos o comisiones?

Van lehetőség arra, hogy bónuszokkal vagy jutalékkal növeljem a fizetésem?

Sí, nuestros desarrolladores web trabajan en un mínimo de cinco proyectos por mes. Eso cubre el sueldo base. Sin embargo, una vez terminados los cinco proyectos, están libres de tomar proyectos y tareas adicionales, los cuales se pagarán extra dependiendo del tamaño.

Igen, a fejlesztőink havonta legalább öt projekten dolgoznak. Ez van benne az alapfizetésben. Viszont ha készen van ez az öt megbízás, akkor lehetőségük van további projekteket és feladatokat vállalni, amiért külön díjazást kapnak annak mértékétől függően.

¿Cómo manejan los aumentos de sueldo?

Hogyan kezelik a fizetésemeléseket?

Los aumentos de sueldo ocurren anualmente a un 5 % para contrarrestar la inflación. Además de esto, la compañía incrementa los salarios de todos los desarrolladores de vez en cuando para continuar ofreciendo sueldos competitivos en el mercado.

Az infláció ellensúlyozására minden évben van egy 5%-os emelés. Ezen felül a vállalat időről időre emeli a fejlesztők fizetését, hogy továbbra is versenyképes díjazást kínáljon.

¿Qué ofrecen en su paquete de compensación total?

Mit kínálnak a teljes kompenzációs csomagban?

Además del sueldo bruto, nuestro paquete total de compensación incluye seguro de gastos médicos, incluyendo seguro dental, contribuciones al fondo de ahorro y una generosa oferta de días vacacionales.

A bruttó fizetésen felül a teljes csomag része az orvosi és fogászati biztosítás, a nyugdíjalaphoz való hozzájárulás és a nagyvonalú fizetett szabadnapok száma.

¿Ofrecen contribuciones al plan de retiro y al fondo de ahorro?

Hozzájárulnak a nyugdíjalaphoz és egyéb megtakarítási tervekhez?

Sí, ofrecemos contribuciones iguales de hasta el 4 % de tu sueldo mensual al fondo de ahorros de la compañía.

Igen, a havi fizetésének legfeljebb 4%-ával megfelelő összegű hozzájárulást kínálunk a vállalat által támogatott nyugdíjalapba.

¿Podemos negociar prestaciones como los días de vacaciones?

Tárgyalhatunk olyan juttatásokról, mint a fizetett szabadság?

Sí, los beneficios como el número de días de vacaciones y el trabajo remoto pueden ser negociados.

Igen, az olyan juttatások, mint a fizetett szabadnapok száma és a távmunka megbeszélhetők.

¿Me podría dar esta oferta laboral por escrito?

Elküldené nekem az ajánlat írásos változatát?

Por supuesto, el departamento de recursos humanos le estará enviando una versión escrita de la oferta laboral a más tardar mañana por la tarde.

Természetesen, a HR legkésőbb holnap délután elküldi Önnek az ajánlat írásos változatát.

¿Me podría dar un par de días para pensarlo?

Adna nekem pár napot, hogy átgondoljam?

Por supuesto, puedes tomarte tu tiempo para pensarlo. Necesitamos una respuesta a más tardar el viernes de la próxima semana.

Természetesen, gondolkodjon rajta nyugodtan! Legkésőbb jövő hét péntekig várjuk a válaszát.

A visszautasítás mindig kiábrándító, de egyben remek alkalom arra is, hogy értékes meglátásokat kapjon az állásinterjún való szerepléséről. Nem minden interjúztató ad szívesen visszajelzést, de ne szalassza el az esélyt, hogy megtudja az elutasítás okát. Ismerje meg saját hibáit, hogy a jövőben elkerülhesse őket!

Íme néhány kérdés, amelyeket feltehet, ha nem léptetik tovább a felvételi folyamatban:

Kérdés

Kérdés magyarul

Válasz

Válasz magyarul

¿Me podría dar retroalimentación de cómo mejorar en futuras entrevistas laborales?

Tudna visszajelzést adni arról, hogyan javíthatok a jövőbeli állásinterjúimon?

Claro. Nos gustó mucho tu perfil y tu experiencia, pero las respuestas de tu entrevista nos hizo parecer que no estarías comprometido a la empresa a largo plazo. Aunque es bueno ser una persona ambiciosa, también es importante ser leal a una compañía y no brincar de puesto cada par de años solo para conseguir un mejor sueldo. En un futuro, sería buena idea dejar más en claro cuáles son tus intenciones con la empresa para que puedan tomar una decisión más informada sobre tu solicitud.

Természetesen! Nagyon tetszett a profilja és a tapasztalata, de az interjú során adott válaszai alapján úgy gondoljuk, hogy hosszútávon nem elég elkötelezett a vállalat irányába. Értékeljük az ambícióját, de a vállalat iránti hűség is fontos; hogy ne ugráljon a cégek között minden második évben a jobb fizetés reményében. A jövőben jó ötlet lehet tisztázni, hogy mik a szándékai a vállalaton belül, hogy még megfontoltabb döntés születhessen arról, hogy tovább engedik -e a jelentkezését.

¿Me podría dar retroalimentación de cómo mejorar en futuras entrevistas laborales?

Tudna visszajelzést adni arról, hogyan javíthatok a jövőbeli állásinterjúimon?

Desafortunadamente, recibimos un muy alto volumen de solicitudes y no podemos ofrecer retroalimentación a cada uno de nuestros solicitantes. Sin embargo, queremos que sepas que nos tomamos el proceso de contratación muy seriamente y hemos tomado la difícil decisión de no continuar con tu solicitud. Te deseamos lo mejor.

Sajnos rengeteg jelentkezés érkezik, így nem tudunk visszajelzést adni minden egyes jelentkezőnek. Azonban szeretnénk, ha tudná, hogy komolyan vesszük a felvételi eljárást, így azt a döntést is nehéz volt meghoznunk, hogy Önt nem léptetjük benne tovább. A legjobbakat kívánjuk Önnek! 

¿Hay algo en específico de mi currículum o experiencia que le prohíbe avanzar con el proceso de contratación?

Van valami konkrét az önéletrajzomban vagy a hátteremben, ami megakadályozta, hogy tovább léptessék a jelentkezésemet?

Creemos que te hace falta un programa educativo más completo. Aunque un diplomado en desarrollo web puede ser útil para principiantes y personas que buscan hacer un poco de edición de páginas de internet en su trabajo, nosotros necesitamos a desarrolladores que cuenten con todas las bases de la programación. Por eso, solo podeos considerar a candidatos con licenciatura o maestría en desarrollo web o ámbito relacionado.

Úgy gondoljuk, hogy hiányzik az összetett programozói képzési háttere. A webfejlesztői tanúsítvány hasznos lehet kezdőknek, vagy azoknak, akik kisebb szerkesztési feladatokat szeretnének elvégezni a jelenlegi munkakörükben, de nekünk olyan fejlesztőkre van szükségünk, akik teljes programozási háttérrel rendelkeznek. Ezért nem tudunk olyan jelölteket foglalkoztatni, akik nem rendelkeznek alap-, vagy mesterfokú webfejlesztői, vagy egyéb kapcsolódó területen szerzett képesítéssel.

¿Alguna de mis respuestas en la entrevista laboral no le pareció adecuada?

Volt olyan válaszom az interjú során, amely elfogadhatatlan?

No, ninguna respuesta en específico fue insatisfactoria. Sin embargo, las respuestas en general no fueron muy fuertes. Le recomendaría leer más artículos en internet sobre entrevistas laborales para tener una mejor idea de cómo hacer un gran trabajo en su siguiente entrevista laboral.

Nem, egyetlen válasza sem tűnt elfogadhatatlannak. A válaszok azonban nem voltak túl erősek. Azt javasoljuk, hogy olvasson több cikket online, hogyan lehet magabiztosabb egy állásinterjún, így jobb képet kap arról, hogyan végezhet jó munkát a következő interjún.

¿Hay algo que podría hacer para mejorar mi perfil?

Van valami, amivel javíthatom a profilomat?

Si lo que en verdad le interesa es ser desarrollador web, entonces tener una maestría en ello es indispensable. Hoy en día es muy fácil hacer una maestría en programación por internet, donde la puedes hacer a tu propio tiempo y sin gastar mucho.

Ha valóban érdekelt abban, hogy webfejlesztő legyen, akkor elengedhetetlen a webfejlesztői mesterképzés. Manapság nagyon egyszerű a szabadidejében online is megszerezni a mesterfokot, és nem is kell túl sok pénzt költeni rá.

¿Me hace falta algún certificado o habilidad para este puesto?

Hiányoznak a megfelelő bizonyítványaim vagy készségeim ehhez a pozícióhoz?

Un certificado en desarrollo web responsivo sería muy útil, ya que todas nuestras páginas tienen que ser responsivas. Esta habilidad es esencial en cualquier compañía, puesto que la mayoría de los usuarios utiliza su teléfono celular para navegar el internet.

Egy reszponzív webfejlesztésről szóló tanúsítvány nagyon hasznos lenne, mivel minden weboldalunknak reszponzívnak kell lennie. Ez a készség minden vállalatnál elengedhetetlen, mivel a legtöbb felhasználó a telefonját használja arra, hogy az interneten böngésszen.

¿Hay alguna otra vacante en la empresa para la que me podrían considerar?

Van más betöltetlen pozíció a cégen belül, amelyet fontolóra vehetnék?

Por el momento, no tenemos ninguna vacante disponible. Sin embargo, publicamos nuevas ofertas laborales muy frecuentemente, así que te recomendamos revisar nuestra sección de ofertas laborales frecuentemente.

Jelenleg nincsenek szabad állásaink. Viszont gyakran teszünk közzé új állásajánlatokat, ezért azt javasoljuk, hogy gyakran ellenőrizze a weboldalunk állásajánlat oldalát.

Spanyol interjú etikett

Akkor sincs mitől félnie, ha soha nem vett még részt spanyol állásinterjún, hiszen nagyon sokban hasonlítanak az angol nyelvűekhez – így valószínűleg már akkor is van tapasztalata, ha még nem is tud róla.

spanyolul telefonáló férfi

Nem árt azonban tudnia, hogy van néhány speciális etikett szabály, amit figyelembe kell vennie, ha spanyol nyelvterületen folytat üzleti tevékenységet. Íme néhány tipp, hogy mit tartson szem előtt a spanyol interjú során:

1. Magázódjon az interjúztatóval

Ha tisztában volt vele, hogy spanyolban is létezik tegezés és magázás, akkor erre a szabályra lélekben már biztosan fel volt készülve. Az interjúztatót mindig magázzuk, függetlenül attól, hogy ő tegez minket. Ha ezt elmulasztjuk, az nagyfokú tiszteletlenségre vall, és ez bizony a reménybeli állásba is kerülhet! Az egyetlen elfogadható eset, amikor tegezhetjük a másik felet, ha kifejezetten erre kér minket. Egyébiránt maradjunk a magázódásnál.

2. Legyen pontos, de számítson késésre

Mindig érkezzen időben az állásinterjúra – bár azt ne várja el, hogy maga az interjú pontosan kezdődik. Nem ritka, hogy az interjúztatók korábbra ütemezik a jelölteket, viszont ők maguk később jelennek meg. Ne lepődjön meg, ha a kérdező késik, és csak az eredeti időponttól később tudnak csak találkozni.

3. A személyes kapcsolatok nagyon fontosak

Teljesen elfogadott, ha megemlíti, hogy ismer valakit a vállalatnál, vagy hogy valaki a figyelmébe ajánlotta ezt a céget – ezzel is kimutatja, hogy már most „közel áll” a vállalathoz. Ha nem ismer senkit, akkor is szóba hozhat egy hírt, amit nemrégiben hallott a vállalatról, csak hogy lássák tájékozottságát és érdeklődését. Jó ötlet felhozni egy személyes, akár gyerekkori emléket vagy élményt, ami a vállalathoz kötődik. A lényeg, hogy kimutassa – a cég valamilyen formában már eddig is jelen volt az életében, így sokkal elkötelezettebb mint más jelöltek.

Az álomállás csak egy interjúnyira van

Az állásinterjúk egyébként is idegtépőek lehetnek, hát még ha idegen nyelven kell lefolytatni őket! Ennek ellenére pánikra semmi ok – csak nézze át ezt a 76 kérdést és választ tartalmazó cikket, hogy releváns tapasztalatait tömör és velős spanyol szavakba foglalhassa.

Ne feledje továbbá, hogy már eleve fél siker az is, hogy behívták az interjúra! Veregesse hát nyugodtan vállon magát, vegyen egy mély levegőt és higgye is el, hogy elég képzett és tehetséges ehhez a munkához!

Ha pedig úgy érzi, hogy átismételné az alapszavakat, itt talál egy cikket 50 alapvető kifejezéssel. Vagy bejelentkezhet hozzánk egy ingyenes konzultációra, hogy megbeszéljük a lehetőségeit.