kézfogás_egy_találkozón.jpeg

Mit (ne) tegyen a „nagy” szavakkal

Ha bedob néhány elegáns kifejezést a beszélgetései során, azzal kifinomultabbnak tűnik és a környezetét is lenyűgözheti.

Ez egy remek módja annak is, hogy okosabbnak tűnjön, akkor is, ha nem tudja, mit mondjon egy adott témáról, de jó benyomást akar kelteni, és jártasabbnak szeretne tűnni, mint amilyen valójában (mint ez az angol szakos diák irodalomórán).

Van azonban egy éles határvonal az ékesszólás és az erőltetett szókincs között.

Néha a hangzatos szavak használata visszafelé sülhet el, különösen akkor, ha nem igazán tudja, mit jelentenek. Ilyenkor előfordulhat, hogy olyasmit mond, aminek semmi értelme, és a beszélgetőtársa értetlenül fogadja szavait. Ráadásul az olyan összetett szavak használata, amelyeket nem is ért, fellengzősnek hathat - ezért óvatosan lavírozzon ezen a mezsgyén.

Csak akkor használja őket, ha valóban érti a jelentésüket, és akkor is csak a megfelelő kontextusban! Ne alkalmazza őket eszetlenül, mert az a szándékával ellentétes hatást fog eredményezni.

Amellett, hogy ezeket a divatos szavakat és jelentésüket meg kell tanulni, a kiejtésükben is rejlik kihívás. Ha olyan nagy szavakat választ, amelyeket kiejteni is nehéz, mint például az "epitome" vagy a "niche", a végén talán olyasmit mond, amin mindenki nevetni fog (ez nem is feltétlenül lenne olyan rossz forgatókönyv!).

A lényeg: ha frappáns szavakat szeretne használni, hogy okosabbnak tűnjön, előbb tanulja meg a jelentésüket, értse meg, hogyan használja őket kontextusban, és gyakorolja a kiejtésüket.

Nagy szavak és jelentésük - hogy intelligensnek hasson

A legokosabb módja annak, hogy angolul beszélve ékesszólóbbnak tűnjön, ha az alapvető, hétköznapi szavakat felcseréli azok divatosabb változataival. Például a "very big" (=nagyon nagy) helyett használja a "massive" (=masszív) kifejezést, a "detailed" (=részletes) helyett a "granular" (aprólékos) szót, és a "not interesting" (=nem érdekes) helyett mondja, hogy "banal" (=banális).

Látja? A "granular" szó használata egy mondatban kétségtelenül elegánsabbá teszi a beszédét, és ezáltal gördülékenyebbnek és kifejezőbbnek fog tűnni.

Az alábbi táblázatokban szereplő szavak pontosan ezt az elvet követik. A legtöbbjük csak egyszerű, alapszintű, hétköznapi szavak szebb változata. A többi olyan szakmai vagy tudományos környezetben használt szó, amelyek jobban kifejezik a mondanivalóját.

Elegáns szavak, amelyeket a munkahelyen használhat

A kérdés nem az, hogy meg kell-e tanulni néhány divatos szót, amivel a munkahelyen lenyűgözheti a főnökét és a munkatársait. A kérdés az, hogyan használhatja őket anélkül, hogy felfuvalkodott mindentudónak tűnjön, aki a környezetében lévőket bosszantja?

Nos, az egész arról szól, hogy bölcsen használjuk őket. Ne zsúfoljon bele 10 divatos szót egy egyszerű mondatba csak azért, hogy okosabbnak tűnjön. Csak akkor használja őket, ha segítenek közvetíteni az üzenetét. Ha nem jelentenek értéket a mondatban, ne használja őket.

Más szóval – ne erőltesse! Legyen természetes!

Ennek fényében íme néhány szuper kifejezés, amelyet a munkahelyén is használhat.

két_öltönyös_férfi_beszélget_a_folyosón.jpeg

Kifejezés

Kiejtés

Angol példa

Magyar példa

Ambivalent

/æmˈbɪvələnt/

I must admit I feel ambivalent about the proposed merger.

Be kell vallanom, hogy ellentmondásos érzéseim vannak a javasolt egyesüléssel kapcsolatban.

Bespoke

/bɪˈspoʊk/

Our team can offer you a bespoke solution that aligns with your unique needs.

Csapatunk az Ön egyedi igényeihez igazodó, személyre szabott megoldást kínál.

Brainstorming

/ˈbreɪnˌstɔːrmɪŋ/

Let's schedule a brainstorming session to generate innovative strategies for our upcoming project.

Szervezzünk egy ötletbörzét, hogy innovatív stratégiákat dolgozzunk ki a közelgő projektünkhöz.

Comprehensive

/ˌkɒmprɪˈhɛnsɪv/

We have prepared a comprehensive report detailing all aspects of the project.

Átfogó jelentést készítettünk, amely a projekt minden aspektusát részletezi.

Confluence

/ˈkɒnflʊəns/

The confluence of different departments' expertise will lead to a comprehensive solution.

A különböző részlegek szakértelmének egyesítése átfogó megoldáshoz vezet.

Conundrum

/kəˈnʌndrəm/

The conundrum we face is how to balance short-term profits with long-term sustainability.

Az előttünk álló rejtély az, hogy hogyan lehet egyensúlyt teremteni a rövid távú nyereség és a hosszú távú fenntarthatóság között.

Deviate

/ˈdiːvieɪt/

Let's stick to our original plan and not deviate from the project timeline.

Tartsuk magunkat az eredeti tervhez, és ne térjünk el a projekt ütemtervétől.

Diminutive

/dɪˈmɪnjʊtɪv/

The diminutive changes we made to the user interface greatly improved the user experience.

A felhasználói felületen végrehajtott apró változtatások jelentősen javították a felhasználói élményt.

Efficacious

/ˌɛfɪˈkeɪʃəs/

The marketing campaign we implemented last quarter proved highly efficacious.

Az elmúlt negyedévben végrehajtott marketingkampány rendkívül eredményesnek bizonyult.

Equanimity

/ˌɛkwəˈnɪmɪti/

Maintaining equanimity during high-pressure projects helps us make better decisions.

A higgadtság megőrzése a nagy nyomást okozó projektek során segít jobb döntéseket hozni.

Fiasco

/fiˈæskoʊ/

Due to unforeseen challenges, the product launch turned into a fiasco.

Az előre nem látható kihívások miatt a termékbevezetés kudarcot vallott.

Granular

/ˈɡrænjʊlər/

We need to analyze the data at a granular level.

Az adatokat aprólékosan kell elemeznünk.

Impeccable

/ɪmˈpɛkəbl/

Your impeccable execution in the presentation impressed the clients.

A prezentáció kifogástalan kivitelezése lenyűgözte az ügyfeleket.

Pernicious

/pərˈnɪʃəs/

We must be cautious of the pernicious effects of prolonged stress on employee well-being.

Óvatosnak kell lennünk a hosszan tartó stressz munkavállalók jólétére gyakorolt káros hatásaival szemben.

Perspicacious

/ˌpɜːrspɪˈkeɪʃəs/

Our perspicacious financial analyst accurately predicted the market trends.

Éleslátó pénzügyi elemzőnk pontosan megjósolta a piaci irányvonalakat.

Pragmatic

/ˈpræɡˌmætɪk/

Taking a pragmatic approach, we can address the budget constraints without compromising on quality.

A gyakorlatias megközelítést alkalmazva a költségvetési korlátokat a minőség romlása nélkül tudjuk kezelni.

Akadémiai környezetben használható szavak

Az akadémiai környezet megköveteli, hogy pallérozottnak hangozzon. Ahhoz, hogy jobb jegyeket kapjon, és meggyőzze professzorait tudásáról és ékesszólásáról, bővítenie kell a szókincsét.

Legyen szó akár írásbeli, akár szóbeli számonkérésről, ezek a szavak segítenek abban, hogy intelligensebben és elegánsabban fejezze ki magát, miközben jó benyomást is tesz tanáraira.

könyvtár.jpeg

Kifejezés

Kiejtés

Angol példa

Magyar példa

Acquiesce

/ˈækwiˌɛs/

In the research group, we decided to acquiesce to the professor's suggestion.

A kutatócsoportban úgy döntöttünk, hogy engedünk a professzor javaslatának.

Antithesis

/ænˈtɪθəsɪs/

The antithesis of love is not hatred, but rather indifference.

A szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem a közömbösség.

Banal

/bəˈnæl/

The research paper presented banal arguments.

A kutatási dokumentum sablonos érveket mutatott be.

Brevity

/ˈbrɛvɪti/

The presenter's brevity allowed us to grasp the main points of the study quickly.

Az előadás rövidségének köszönhetően gyorsan megérthettük a tanulmány főbb pontjait.

Candor

/ˈkændər/

The professor appreciated my candor when I shared my opinion on the topic.

A professzor nagyra értékelte az őszinteségemet, amikor megosztottam a véleményemet a témáról.

Caveat

/ˈkeɪviæt/

Before proceeding with the experiment, the researcher added a caveat about potential errors.

Mielőtt folytatta volna a kísérletet, a kutató hozzáfűzött egy figyelmeztetést a lehetséges hibákra vonatkozóan.

Cultivate

/ˈkʌltɪveɪt/

As students, we must cultivate critical thinking skills to analyze complex issues.

Hallgatóként kritikai gondolkodási készségeket kell fejlesztenünk az összetett kérdések elemzéséhez.

Cumulative

/ˈkjuːmjʊˌleɪtɪv/

Over the years, the cumulative effect of these small advancements has led to significant progress in the field.

Az évek során ezeknek a kis előrelépéseknek a halmozódó hatása jelentős előrelépést eredményezett a területen.

Didactic

/daɪˈdæktɪk/

I believe that the fable has a didactic purpose.

Úgy vélem, hogy a mesének tanító célja van.

Digress

/daɪˈɡrɛs/

The speaker tends to digress during presentations, making it challenging to follow the central message.

Az előadó hajlamos elkalandozni az előadások során, így nehéz követni a fő mondanivalót.

Diligent

/ˈdɪlɪdʒənt/

I am as diligent as possible in completing my assignments.

A lehető legszorgalmasabban végzem el a feladataimat.

Egregious

/ɪˈɡriːdʒəs/

The author’s egregious errors in the thesis weakened the credibility of the research.

A szerző szakdolgozatban elkövetett égbekiáltó hibái gyengítették a kutatás hitelességét.

Eloquent

/ˈɛləkwənt/

The professor delivered an eloquent lecture.

A professzor ékesszóló előadást tartott.

Equitable

/ˈɛkwɪtəbl/

Our academic institution provides equitable opportunities for all students.

Akadémiai intézményünk igazságos lehetőségeket biztosít minden diák számára.

Implicit

/ɪmˈplɪsɪt/

The results of this study were implicit.

E tanulmány eredményei nyilvánvalóak voltak.

Innate

/ɪˈneɪt/

Some people have an innate talent for music.

Vannak, akiknek veleszületett tehetségük van a zenéhez.

Meticulous

/məˈtɪkjələs/

I am meticulous in my academic research.

Aprólékos vagyok a tudományos kutatásaimban.

Myriad

/ˈmɪriəd/

The study examined a myriad of factors.

A tanulmány számtalan tényezőt vizsgált.

Opportune

/ˈɒpətjuːn/

This is an opportune moment to discuss this issue.

Ez a megfelelő pillanat, hogy megvitassuk ezt a kérdést.

Proverbial

/prəˈvɜrbiəl/

The professor illustrated the concept using the proverbial example of 'actions speak louder than words'.

A professzor a közmondásos példával ábrázolta a gondolatot: "a tettek hangosabbak, mint a szavak".

Qualitative

/ˈkwɒlɪteɪtɪv/

The qualitative analysis provided valuable insights into the participants' subjective experiences.

A minőségi elemzés értékes betekintést nyújtott a résztvevők személyes tapasztalataiba.

Quintessential

/ˌkwɪntɪˈsɛnʃəl/

The author's work is often regarded as the quintessential representation of romantic poetry.

A szerző művét gyakran a romantikus költészet tipikus példájának tekintik.

Substantiate

/səbˈstænʃieɪt/

The researcher presented data to substantiate the hypothesis.

A kutató adatokat mutatott be a hipotézis bizonyítására.

Társaságban használható érdekes szavak

Ha a barátai között a legokosabb embernek számít, az biztosan növeli az önbizalmát. Segíthet abban, hogy kivívja az elismerésüket, bókokat kapjon, és talán még egy-két randit is szerezhet, miközben a barátaival időzik egy bárban.

Az érem másik oldala azonban az, hogy a túlságosan kifinomult szavak használata laza, társasági környezetben fellengzősnek és helytelennek tűnhet. Bánjon óvatosan ezekkel a kifejezésekkel, ne essen túlzásba. Ha mégis előfordul, akkor a végén kellemetlen, zavarba ejtő helyzetbe is kerülhet..

Íme közel 30 olyan angol szó és példamondat, amelyet társas helyzetekben használhat.

vacsora_a_szabadban.jpeg

Kifejezés

Kiejtés

Angol példa

Magyar példa

Amiable

/ˈeɪmiəbl/

He's an amiable guy, everyone enjoys his company at parties.

Kedves fickó, mindenki élvezi a társaságát a bulikon.

Aplomb

/əˈplɒm/

I admire you, John! You always respond with aplomb.

Csodállak, John! Mindig magabiztosan válaszolsz.

Besotted

/bɪˈsɒtɪd/

She seems completely besotted with her new guitar. She plays it every chance she gets.

Úgy tűnik, teljesen el van ragadtatva az új gitárjától. Minden adandó alkalommal játszik rajta.

Disillusioned

/ˌdɪsɪˈluːʒənd/

He didn’t reply to me for hours, and after he did, I still felt disillusioned.

Órákig nem válaszolt nekem, és miután válaszolt, még mindig kiábrándultnak éreztem magam.

Effervescent

/ˌɛfərˈvɛsənt/

Laura’s got such an effervescent personality, she always brings so much energy to social gatherings.

Laurának olyan pezsgő személyisége van, mindig sok energiával tölti meg a társasági összejöveteleket.

Enigmatic

/ˌɛnɪɡˈmætɪk/

He’s got such an enigmatic smile! I am not sure if he likes me.

Olyan rejtélyes mosolya van! Nem vagyok benne biztos, hogy kedvel engem.

Ephemeral

/ɪˈfɛmərəl/

Let’s enjoy being together. Those moments are so ephemeral!

Élvezzük az együtt töltött időt, ezek a pillanatok olyan mulandóak!

Essentially

/ɪˈsɛnʃəli/

The party was fun, but essentially, it was just a gathering of friends and good food.

A buli szórakoztató volt, de alapvetően csak egy baráti összejövetel és jó ételek.

Felicitous

/fɪˈlɪsɪtəs/

Your felicitous choice of music creates the perfect ambiance for this party.

Találó zeneválasztásod tökéletes hangulatot teremtett a partin.

Fundamentally

/ˌfʌndəˈmɛntəli/

I think being kind to others is fundamentally important in building strong friendships.

Úgy gondolom, hogy a másokhoz való kedves hozzáállás alapvetően fontos az erős barátságok kialakításában.

Idiosyncratic

/ˌɪdiəsɪŋˈkrætɪk/

His sense of humor is quite idiosyncratic. He always cracks jokes that only he finds funny.

Humorérzéke meglehetősen sajátos. Mindig olyan vicceket mesél, amelyeket csak ő talál viccesnek.

Immense

/ɪˈmɛns/

This burger is immense! I won’t finish it all.

Ez a hamburger óriási! Nem fogom megenni az egészet.

Incandescent

/ˌɪnkænˈdɛsənt/

Your smile is incandescent today, you seem to radiate positive energy!

Ragyogó a mosolyod ma, sugárzik belőled a pozitív energia!

Intricate

/ˈɪntrɪkət/

The puzzle was so intricate that it took us hours to figure out all the pieces.

A kirakós olyan bonyolult volt, hogy órákba telt, mire minden darabot sikerült kiraknunk.

Luminous

/ˈluːmɪnəs/

The stars in the night sky looked luminous, and we enjoyed stargazing for hours.

Az éjszakai égbolton a csillagok fényesen ragyogtak, órákig élveztük a csillagvizsgálást.

Massive

/ˈmæsɪv/

Your party last night was a massive success!

A tegnap esti partid hatalmas siker volt!

Mellifluous

/məˈlɪfluəs/

Her voice is so mellifluous! It makes the song sound so melancholic.

A hangja annyira kellemes! Olyan melankolikusan hangzik tőle a dal.

Nefarious

/nɪˈfɛərɪəs/

The protagonist in the book battled against a nefarious character seeking world domination. It was interesting to read!

A könyv főhőse egy világuralomra törő alávaló szereplő ellen küzdött. Érdekes volt olvasni.

Opulent

/ˈɒpjʊlənt/

This restaurant looks too opulent for my taste. Let’s go somewhere else!

Ez az étterem az én ízlésemnek túl fényűzőnek tűnik. Menjünk máshová!

Petrichor

/ˈpɛtrɪkɔːr/

Can you smell the petrichor of wet earth? It’s delightful!

Érzed a nedves föld esőillatát? Csodás!

Predilection

/ˌpriːdɪˈlɛkʃən/

She has a predilection for watching romantic comedies. They're her favorite genre.

Előszeretettel néz romantikus vígjátékokat. Ez a kedvenc műfaja.

Resplendent

/rɪˈsplɛndənt/

The ballroom looks resplendent with these sparkling chandeliers and elegant decorations.

A bálterem a fényes csillároktól és elegáns dekorációtól ragyogóan néz ki.

Scintillating

/ˈsɪntɪleɪtɪŋ/

His scintillating humor always keeps everyone entertained.

Sziporkázó humora mindig mindenkit szórakoztat.

Serendipity

/ˌsɛrənˈdɪpɪti/

Running into an old friend at the bookstore was such serendipity. We had a great time catching up!

A könyvesboltban összefutni egy régi barátommal igazán szerencsés véletlen volt. Nagyon jól éreztük magunkat!

Ubiquitous

/juːˈbɪkwɪtəs/

I hate the fact that smartphones have become ubiquitous.

Utálom, hogy az okostelefonok mindenütt jelen vannak.

Unequivocally

/ˌʌnɪˈkwɪvəkəli/

You won’t convince him to come. He unequivocally stated that he was not going to the concert, no matter what.

Nem tudod meggyőzni, hogy jöjjön. Egyértelműen kijelentette, hogy nem megy el a koncertre, bármi történjék is.

Whimsical

/ˈwɪmzɪkəl/

I love the whimsical ambiance of this place! It’s so magical.

Imádom ennek a helynek a bohókás hangulatát. Olyan varázslatos!

Lenyűgöző szavak, amelyeket romantikus környezetben használhat

Ha Ön nem is túl romantikus alkat, néhány alkalom megkövetel egy kis érzelmességet. Ha elegáns szavakat használ a szeretet és a ragaszkodás kifejezésére, az különlegesebbé és emlékezetesebbé teheti a romantikus beszélgetéseket és gesztusokat.

Ugyanakkor ne használjon nagy szavakat, ha nem gondolja komolyan! Mindig legyen őszinte és hiteles a megnyilvánulásaiban. Ne feledje, hogy a szavaknak óriási erejük van abban, hogy érzelmeket ébresszenek azokban, akik befogadják őket.

A fentiek ismeretében íme 30 olyan szó, amelyet romantikus környezetben használhat, hogy kifejezze szerelmét és ragaszkodását a másik fél iránt, vagy hogy jelenlegi kapcsolatát a következő szintre emelje (gratulálunk!).

randevú_a_folyóparton.jpeg

Kifejezés

Kiejtés

Angol példa

Magyar példa

Admire

/ədˈmaɪər/

I admire your determination and strength; you inspire me to be a better person.

Csodálom az elszántságodat és az erődet; arra inspirál, hogy jobb ember legyek.

Adore

/əˈdɔːr/

I absolutely adore the way you make me laugh and feel loved.

Egyszerűen imádom, ahogyan megnevettetsz és szeretve érzem magam.

Allure

/əˈljʊər/

You have an allure that captivates my heart; I am drawn to you like a magnet.

Olyan vonzerőd van, ami rabul ejti a szívemet; úgy vonzol magadhoz, mint egy mágnes.

Amiable

/ˈeɪmiəbl/

I love spending time with you because you are so amiable and easy to be around.

Szeretek veled időt tölteni, mert olyan kedves vagy, és jó veled lenni.

Captivating

/ˈkæptɪveɪtɪŋ/

Your stories are always captivating; I could listen to you talk for hours.

A történeteid mindig magával ragadóak; órákig tudnám hallgatni, ahogy mesélsz.

Cherish

/ˈtʃɛrɪʃ/

I cherish the moments we spend together; they are the best times of my life.

Nagy becsben tartom az együtt töltött pillanatokat; ezek életem legszebb percei.

Dazzling

/ˈdæzlɪŋ/

You looked absolutely dazzling in that outfit tonight; you took my breath away.

Egyszerűen káprázatosan nézel ki ebben a ruhában ma este; eláll a lélegzetem.

Delight

/dɪˈlaɪt/

Dancing under the stars with you would be an absolute delight.

Veled táncolni a csillagok alatt a legnagyobb öröm lenne.

Devotion

/dɪˈvəʊʃən/

Your unwavering devotion to our relationship makes me feel cherished and secure.

A kapcsolatunk iránti megingathatatlan odaadásod miatt úgy érzem, hogy értékes vagyok és biztonságban érzem magam.

Embrace

/ɪmˈbreɪs/

In your warm embrace, I find solace and a sense of belonging.

Meleg ölelésedben megnyugvásra találok, és az összetartozás érzésével tölt el.

Enchant

/ɪnˈtʃænt/

Your smile has the power to enchant me every time we meet.

Mosolyod elvarázsol minden alkalommal.

Endear

/ɪnˈdɪr/

You never fail to endear yourself to me with your sweet gestures and kind words.

Kedves gesztusaid és szép szavaid mindig elnyerik a tetszésemet.

Enrapture

/ɪnˈræptʃər/

Your beautiful singing voice never fails to enrapture my heart; I could listen to you forever.

Gyönyörű énekhangod mindig elvarázsolja a szívemet; örökké tudnálak hallgatni.

Entrancing

/ɪnˈtrænsɪŋ/

You have an entrancing beauty that leaves me mesmerized every time I see you.

Elbűvölő szépséged van, ami mindig megbabonáz, amikor meglátlak.

Exquisite

/ɪkˈskwɪzɪt/

You are exquisite.

Tökéletes vagy.

Fondness

/ˈfɒndnəs/

I have a fondness for the way you make me feel loved and cherished every day.

Nagyon szeretem, ahogyan minden nap érezteted velem, hogy szeretsz és becsben tartasz.

Glorious

/ˈɡlɔːrɪəs/

Our love is a glorious journey filled with beautiful moments.

Szerelmünk egy gyönyörű pillanatokkal teli, káprázatos utazás.

Graceful

/ˈɡreɪsfəl/

I find your dance moves so graceful; you move like poetry.

Olyan kecsesnek találom a táncmozdulataidat; művészien mozogsz.

Infatuate

/ɪnˈfætjʊeɪt/

I can't help but feel infatuated with you; you are all I think about.

Nem tehetek róla, de beléd vagyok bolondulva, csak rád tudok gondolni.

Intimate

/ˈɪntɪmət/

Let's share an intimate dinner for two and create beautiful memories together.

Töltsünk el közösen egy meghitt, kétszemélyes vacsorát, és szerezzünk együtt szép emlékeket.

Luminous

/ˈluːmɪnəs/

Your luminous smile brightens my darkest days and warms my soul.

Ragyogó mosolyod feldobja legsötétebb napjaimat és melengeti a lelkemet.

Melodic

/ˈmɛlədɪk/

Your laughter is so melodic; it's like music to my ears.

A nevetésed olyan dallamos, zene füleimnek.

Soulmate

/ˈsoʊlˌmeɪt/

You’re truly my soulmate and I couldn’t live without you.

Te tényleg a lelki társam vagy - nem tudnék nélküled élni.

Tenderness

/ˈtɛndərnəs/

Your tender touch makes me feel safe and loved; you have a heart of gold.

Gyengéd érintésedtől biztonságban és szeretve érzem magam; aranyból van a szíved.

Whispers

/ˈwɪspərz/

Let's share whispers under the stars, where our secrets become our most cherished treasures.

Suttogjunk egymásnak a csillagok alatt, ahol a titkaink a legbecsesebb kincseinkké válnak.

Kifinomult szavak, amelyeket a művészet és az irodalom megvitatásakor használhat

Művészet vagy irodalom? E két terület leírásához gyakran választékos szókincsre van szükség. Legalábbis ilyen nyelvezetet várnak el egy olyan embertől, aki lelkes olvasó és kedveli a művészetet.

Lehet, hogy ki szeretné fejezni, a versben szereplő allegória milyen érzéseket keltett önben, vagy, hogy a könyv cselekménye hogyan ragadta magával, de nem ismeri a megfelelő szavakat. Ha így van, íme egy lista több mint 20 szóból, amelyeket különböző helyzetekben használhat a művészetről és az irodalomról szóló beszélgetés során.

képgalériában.jpeg

Kifejezés

Kiejtés

Angol példa

Magyar példa

Aesthetics

/ɛsˈθɛtɪks/

I really love the aesthetics of this painting. The colors and brushstrokes are just so mesmerizing.

Nagyon szeretem ennek a festménynek az esztétikáját. A színek és az ecsetvonások egyszerűen lenyűgözőek.

Allegory

/ˈæləɡɔːri/

The allegory in the story made it feel like there were deeper messages and lessons to think about.

A történet allegóriája olyan érzést keltett, mintha mélyebb üzenetek és tanulságok lennének, amelyeken el kell gondolkodni.

Allusion

/əˈluːʒən/

The allusion to classic literature in the story made it even more fun and interesting to read.

A klasszikus irodalomra való utalás a történetben még szórakoztatóbbá és érdekesebbé tette az olvasmányt.

Avant-garde

/ˌɑːvɑ̃ˈɡɑːrd/

The artist's avant-garde style is so unique and different from anything I've seen before.

A művész avantgárd stílusa annyira egyedi és más, mint bármi, amit eddig láttam.

Catharsis

/kəˈθɑːrsɪs/

Reading that book was such a catharsis for me. It helped me process my own emotions and feel better.

A könyv elolvasása katartikus élmény volt számomra. Segített feldolgozni a saját érzelmeimet és jobban érezni magam.

Dystopian

/dɪsˈtoʊpiən/

The dystopian world in this novel is so intense and scary. It makes me think about our own society.

A regénybeli disztópikus világ annyira intenzív és ijesztő. Elgondolkodtat a saját társadalmunkról.

Elegy

/ˈɛlədʒi/

The elegy in the book was so touching. It made me reflect on the memories of my own loved ones."

A könyvben szereplő elégiák annyira meghatóak voltak. Elgondolkodtam a saját szeretteim emlékein.

Expressionism

/ɪkˈsprɛʃənɪzəm/

I really connect with expressionism. It's so emotional and raw.

Nagyon szeretem az expresszionizmust. Annyira érzelmes és nyers.

Haiku

/ˈhaɪˌkuː/

I found a lovely haiku in this book that perfectly captured the beauty of nature in so few words.

Találtam egy gyönyörű haikut ebben a könyvben, amely tökéletesen megragadta a természet szépségét mindössze néhány szóval.

Impressionism

/ɪmˈprɛʃəˌnɪzəm/

I really like the impressionism in this painting. It feels so fresh and alive.

Nagyon tetszik az impresszionizmus a festményen. Olyan frissnek és élénknek tűnik.

Metaphor

/ˈmɛtəˌfɔr/

The author's use of the ocean as a metaphor in the story really helped me understand the character's emotions.

Az, hogy a szerző az óceánt metaforaként használta a történetben, nagyon sokat segített abban, hogy megértsem a szereplők érzelmeit.

Monochrome

/ˈmɒnəˌkroʊm/

The monochrome illustrations in the graphic novel gave it a really cool and consistent look.

Az egyszínű illusztrációk a képregényben igazán vagány és egységes megjelenést kölcsönöztek.

Protagonist

/ˈproʊtæɡənɪst/

The protagonist in this book is so interesting. I can't wait to see how their story unfolds.

A könyv főhőse rendkívül érdekes szereplő. Alig várom, hogy lássam, hogyan bontakozik ki a történetük.

Realism

/ˈrɪəˌlɪzəm/

I really enjoy the realism in this novel, it feels like the characters and situations could be real people and events.

Nagyon tetszik a realizmus ebben a regényben, olyan érzés, mintha a szereplők és a helyzetek valódi emberek és események lennének.

Renaissance

/ˈrɛnəˌsɑːns/

I love learning about the Renaissance, it was such an important time for art and literature.

Szeretek a reneszánszról tanulni, nagyon fontos időszak volt a művészet és az irodalom számára.

Sonnet

/ˈsɒnɪt/

I stumbled upon a beautiful sonnet about love. The words were so heartfelt and touching.

Egy gyönyörű szonettre bukkantam a szerelemről. A szavak olyan szívből jövőek és meghatóak voltak.

Sublime

/səˈblaɪm/

The view from the mountaintop was sublime. I felt so small and amazed by the beauty of nature.

A kilátás a hegytetőről fenséges volt. Olyan kicsinek éreztem magam, és lenyűgözött a természet szépsége.

Surreal

/səˈriːəl/

The artwork's surreal style makes me feel like I'm entering a dream world. It's so cool and unique.

A mű szürreális stílusa olyan érzést kelt bennem, mintha egy álomvilágba lépnék. Annyira érdekes és egyedi.

Symbolism

/ˈsɪmbəˌlɪzəm/

The flowers in this painting have a deeper meaning. They symbolize hope and rebirth.

Ezen a festményen a virágoknak mélyebb jelentése van. A reményt és az újjászületést jelképezik.

Versification

/ˌvɜːrsɪfɪˈkeɪʃən/

The versification in this poem was really interesting.

A verselés ebben a költeményben igazán érdekes volt.

Ötletes szavak, amelyeket a hobbijairól beszélve használhat

Amikor a hobbinkról beszélünk, szeretnénk úgy tűnni, mintha többet tudnánk, mint mások. Végül is ezek a mi személyes érdeklődési köreink, és általában nagyobb tudással rendelkezünk ezeken a területeken.

Legyen szó irodalomról, filmekről vagy sportról, íme néhány divatos szó, amellyel leírhatja érdeklődési körét.

szörföző_férfi.jpeg

Kifejezés

Kiejtés

Angol példa

Magyar példa

Accomplished

/əˈkɑːmplɪʃt/

She's so accomplished in playing the guitar.

Nagyon tehetségesen gitározik.

Admiration

/ˌædməˈreɪʃən/

I have so much admiration for her art. She's incredibly talented.

Csodálattal tekintek a művészetére. Hihetetlenül tehetséges.

Artistic

/ɑːrˈtɪstɪk/

I really enjoy going to art galleries and exploring different artistic styles.

Nagyon szeretek galériákat látogatni és különböző művészeti stílusokat felfedezni.

Captivating

/ˈkæptɪveɪtɪŋ/

The movie we saw last night was so captivating it had us laughing and crying at the same time.

A tegnap este látott film annyira magával ragadó volt, hogy egyszerre nevettünk és sírtunk.

Cerebral

/ˈsɛrəbrəl/

My favorite movies are the cerebral ones that make me think.

A kedvenc filmjeim azok az intellektuális filmek, amelyek elgondolkodtatnak.

Connoisseur

/ˌkɒnəˈsɜːr/

I’m a coffee connoisseur. I can tell you all about different coffee beans and brewing techniques whenever you want.

Kávészakértő vagyok. Bármikor szívesen mesélek a különböző kávéfajtákról és pörkölési technikákról.

Eclectic

/ɪˈklɛktɪk/

My taste in music is so eclectic. I listen to everything from rock to classical to hip-hop.

A zenei ízlésem roppant sokszínű. A rockzenétől a klasszikus zenén át a hip-hopig mindent hallgatok.

Enthralling

/ɛnˈθrɔːlɪŋ/

I started watching this new series on Netflix, and it's so enthralling, I can't stop binge-watching it!

Elkezdtem nézni ezt az új sorozatot a Netflixen, és annyira lebilincselő, hogy egyfolytában azt nézem!

Erudite

/ˈɛrʊdaɪt/

He's well-read and erudite. He always has fascinating stories and insights to share.

Rendkívül olvasott és művelt. Mindig lenyűgöző történeteket és ismereteket oszt meg.

Flair

/flɛr/

I have a flair for baking. I love making cakes and decorating them.

Van érzékem a sütéshez. Szeretek süteményeket készíteni és díszíteni.

Lucrative

/ˈluːkrətɪv/

My hobby isn’t a lucrative one, but it brings me joy.

A hobbim nem jövedelmező, de örömet okoz.

Luminary

/ˈluːmɪnəri/

She's a luminary in the fashion world. Her designs have inspired many aspiring designers.

Ő a divatvilág egyik meghatározó alakja. Az általa tervezett ruhák sok feltörekvő tervezőt inspiráltak.

Melodic

/mɪˈlɑːdɪk/

The song has such a melodic tune. It's been stuck in my head all day.

A szám nagyon dallamos hangzású. Egész nap ez járt a fejemben.

Resilient

/rɪˈzɪliənt/

Sports has taught me how to be resilient. You need a lot of resilience to train!

A sport megtanított arra, hogyan legyek rugalmas. Az edzéshez nagy rugalmasságra van szükség!

Savvy

/ˈsævi/

I’m really tech-savvy. Whenever someone has a computer problem, I can help.

Széleskörű műszaki ismeretekkel rendelkezem. Ha valakinek számítógépes problémája van, tudok segíteni.

Legyen a Thesaurus a legjobb barátja

Ebben a cikkben csak 127 fontos kifejezést ismertettünk. Természetesen nem tudunk minden divatos szót, amire szüksége lehet, egyetlen bejegyzésben felsorolni. Egyszerűen túl sok van belőlük!

Szerencsére azonban van egy ingyenes online eszköz, amellyel kikeresheti a hétköznapi szavak szinonimáit, hogy bővítse szókincsét, és okosabbnak hasson.

Kitalálja, melyik az?

Így van - ez az online Thesaurus. Biztosan hallott már róla az angoltanárától, de ha még nem: a Thesaurus egy szinonimákat és rokon fogalmakat tartalmazó szótár. Remek módja annak, hogy különböző szavak szinonimáit megkeresve színesebbé tegye szóbeli vagy írásbeli megnyilatkozásait, és elkerülje, hogy újra és újra ugyanazokat a régi, unalmas szavakat ismételje.


Válogassa meg bölcsen a szavait

Akár egyszerű, hétköznapi szavakat használ kötetlen beszélgetésekben, akár elegáns és kifinomult kifejezéseket szakmai vagy tudományos környezetben, egy dolgot ne feledjen: a szavaknak hatalmuk van.

Olyan varázsigék, amelyeket Ön használ önmagára és azokra, akiknek mondja őket. A szavak, amelyeket kimond, érzelmeket ébresztenek, és alakítják azt, ahogyan mások látják Önt. Ugyanakkor a saját érzéseire is hatással vannak, és formálják azt, ahogyan önmagát ítéli meg.

Válassza meg őket bölcsen!