46 przydatnych hiszpańskich przyimków miejsca, relacji i czasu, które warto poznać!

Author

Berlitz

Jeśli masz problemy z tymi małymi, ale niezwykle istotnymi słowami, takimi jak de, por, para i con, musisz zapoznać się z tym przewodnikiem po hiszpańskich przyimkach.

Rzeczywiście, jedną z najtrudniejszych części nauki hiszpańskiego (lub jakiegokolwiek innego języka!) jest właściwe dobranie przyimków. Słowa te są zazwyczaj bardzo krótkie i wielofunkcyjne, co czyni je dość skomplikowanymi dla osób posługujących się językami obcymi.

Podczas gdy rodzimi użytkownicy języka zazwyczaj dobrze je rozumieją, nie wynika to z mistrzowskiego opanowania skomplikowanego zestawu reguł i wyjątków. Zamiast tego, rodzimi użytkownicy języka są w stanie poprawnie używać przyimków w oparciu o to, czy coś "brzmi dobrze". Dzieje się tak dlatego, że przyimki mogą być używane z różnych powodów, w różnych sytuacjach, a zatem nie mają standardowego zestawu reguł.

Badanie przeprowadzone przez St. Cloud State University miało na celu dokładne zrozumienie, dlaczego przyimki są tak trudne do nauczenia dla osób posługujących się językami obcymi. Autorzy zidentyfikowali trzy główne powody:

  • Przyimki mogą mieć wiele znaczeń. Jak zobaczysz później, pojedynczy hiszpański przyimek może oznaczać dwie, trzy, a nawet cztery różne rzeczy, w zależności od kontekstu.

  • Przyimki są krótkie. Większość przyimków to słowa jedno- lub dwusylabowe, co utrudnia ich rozpoznanie w mowie.

  • Przyimki są używane w różny sposób w różnych językach. W przeciwieństwie do wielu słówek, przyimki w języku obcym są bardzo trudne do przetłumaczenia na język ojczysty.

  • Istnieje wiele przyimków. Tylko w tym przewodniku znajdziesz ich aż 46! Nauczenie się ich będzie wyzwaniem, ale obiecujemy, że Ci się uda.


Bez pracy nie ma kołaczy i jest to jedna z tych sytuacji, w których korzyści z opanowania, jak używać każdego z 46 przyimków w języku hiszpańskim jest zdecydowanie tego wart. Dzięki temu nie tylko wyróżnisz się na tle innych osób uczących się hiszpańskiego, ale także na tle native speakerów! Jak zobaczysz poniżej, zawarliśmy też fragment o typowych błędach przyimkowych, które nawet native speakerzy popełniają przez cały czas.

Jeśli więc czujesz się gotowy, by stawić czoła temu wyzwaniu, przejdźmy od razu do rzeczy!

Czym są przyimki w gramatyce?

Przyimki to słowa, które pomagają nam powiązać rzeczowniki i zaimki z innymi słowami w zdaniu. Jak sugeruje przedrostek przy- w przyimkach, zawsze występują one przed rzeczownikiem lub zaimkiem. W języku hiszpańskim przyimki mogą pomóc nam opisać gdzie, kiedy i jak coś się dzieje.


Pełna lista hiszpańskich przyimków

Jeśli śledzisz nasz hiszpański blog od jakiegoś czasu, wiesz już, że staramy się być tak dokładni, jak to tylko możliwe. Dlatego też zebraliśmy dla Ciebie kompletną listę przyimków i wyrażeń przyimkowych po hiszpańsku!

Przyimki proste

Naturalnym miejscem do rozpoczęcia są przyimki proste. Chociaż nazwa może wskazywać, że są łatwiejsze, "proste" w nazwie nie ma wpływu na to, jak się ich używa. Odnosi się po prostu do faktu, że składają się one z jednego słowa. Poniżej znajdziesz 25 prostych przyimków:

Po polsku

Po hiszpańsku

Wymowa

IPA

Do

A

ah

a

Przed, w obliczu

Ante

ahn-teh

ˈante

Pod

Bajo

bah-hoh

ˈbaxo

Obok

Cabe

cah-beh

ˈkaβe

Z

Con

cohn

kon

Przeciw

Contra

con-trah

ˈkontɾa

Od, o

De

deh

de

Od, z

Desde

dess-deh

ˈdezðe

Podczas

Durante

doo-rahn-teh

duˈɾante

W

En

ehn

en

Pomiędzy, między

Entre

ehn-treh

ˈentɾe

Z wyjątkiem, oprócz

Excepto

ex-ep-toe

ekˈsepto

Ku, do, w kierunku

Hacia

ah-see-ah

ˈaθja

Do, aż, nawet

Hasta

ass-tah

ˈasta

Przy pomocy, dzięki czemu

Mediante

meh-dee-ahn-teh

meˈðjante

Dla, do

Para

pah-rah

ˈpaɾa

Przez, na (osobę)

Por

pore

poɾ

Z wyjątkiem

Salvo

sal-voh

ˈsalβo

Według

Según

seh-goon

seˈɣun

Bez

Sin

seen

sin

Pod

So

so

ˈso

O, na

Sobre

soh-breh

ˈsoβɾe

Za, po

Tras

trass

ˈtɾas

Versus, przeciwko

Versus

ver-soos

ˈbeɾsus

Przez, poprzez

Vía

vee-ah

ˈbiaPrzyimki złożone

Nie przejmuj się słowem "złożone" w ich nazwie - oznacza to po prostu, że przyimki te składają się z dwóch lub więcej słów. Poniżej znajdziesz 21 przyimków złożonych w języku hiszpańskim.

Po polsku

Po hiszpańsku

Wymowa

IPA

Pomimo, wbrew

A pesar de

ah peh-sar deh

a peˈsaɾ ðe

Oprócz czegoś, jak również

Además de

ah-deh-mas deh

aðeˈmaz ðe

Obok

Al lado de

all la-doe deh

al ˈlaðo ðe

Dookoła

Alrededor de

all-reh-deh-door deh

alreðeˈðoɾ ðe

Przed

Antes de

ahn-tess deh

ˈantez ðe

Pomimo (czegoś)

A pesar de

ah peh-sar deh

a peˈsaɾ ðe

Blisko, w pobliżu

Cerca de

ser-cah deh

ˈθeɾka ðe

Odnośnie (czegoś)

Con respecto a

con ress-pec-toe ah

kon resˈpekto a

Zgodnie z

De acuerdo con

deh ah-coo-air-doe con

de aˈkweɾðo kon

Pod

Debajo de

deh-bah-ho deh

deˈβaxo ðe

Przed (czymś)

Delante de

deh-lan-teh deh

deˈlante ðe

W, wewnątrz

Dentro de

den-troh deh

ˈdentɾo ðe

Po

Después de

des-poo-ess deh

desˈpwez ðe

Za

Detrás de

deh-trass deh

deˈtɾaz ðe

Na

Encima de

ehn-see-mah deh

enˈθima ðe

Jeśli chodzi o

En cuanto a

ehn coo-ahn-toe ah

en ˈkwanto a

Naprzeciwko

Enfrente de

ehn-fren-teh deh

emˈfɾente ðe

Naprzeciwko, w kierunku

Frente a

fren-teh ah

ˈfɾente a

Poza (czymś), pomijając (coś)

Fuera de

foo-air-ah deh

ˈfweɾa ðe

Obok, zaraz obok

Junto a

hoon-toe ah

ˈxunto a

Daleko od

Lejos de

leh-hoss deh

ˈlexoz ðe


Rodzaje przyimków

Teraz podzielimy przyimki według ich zastosowania. W ten sposób omówimy kilka najpopularniejszych z nich i sprawimy, że zaczniesz ich używać tak szybko, jak to możliwe.


Hiszpańskie przyimki miejsca lub położenia

Jednym z najczęstszych zastosowań przyimków w języku hiszpańskim
(i polskim!) jest powiązanie rzeczownika lub wyrażenia rzeczownikowego z jego geograficznym otoczeniem. Jedną z zalet hiszpańskich przyimków położenia jest to, że “en pełni funkcję różnych przyimków jednocześnie: w, na. Nie będziesz więc musiał wybierać spośród wielu przyimków, próbując dowiedzieć się, czy jesteś w szkole, na łodzi czy na lotnisku!

Przyimek

Przykład

Tłumaczenie

Wymowa

IPA

Bajo

Quisiera estar en la playa, bajo los rayos del sol.

Chciałbym być na plaży, w promieniach słońca.

key-see-air-ah ess-tar ehn la pla-yah, bah-ho los rah-yoss dell sol

kiˈsjeɾa esˈtaɾ en la ˈplaʝa | ˈbaxo loz ˈraʝoz ðel ˈsol ‖

De

Vengo de la escuela.

Przyszedłem ze szkoły.

ven-goe deh la ess-coo-eh-lah

ˈbenɡo ðe la esˈkwela ‖

Delante de

María está sentada delante de mí.

Maria siedzi przede mną.

mah-ree-ah ess-tah sen-tah-dah deh-lahn-teh deh me

maˈɾia esˈta senˈtaða ðeˈlante ðe ˈmi ‖

Desde

Caminé desde mi casa.

Przyszedłem z domu.

cah-me-neh dess-deh me ca-sah

kamiˈne ˈðezðe mi ˈkasa ‖

Detrás de

Tu mochila está detrás del sofá.

Twój plecak jest za kanapą.

too mo-chee-lah ess-tah deh-trass dell soh-fah

tu moˈʧila esˈta ðeˈtɾaz ðel soˈfa ‖

En

Estoy en mi cuarto.

Jestem w moim pokoju.

ess-toy ehn me coo-are-toe

esˈtoj em mi ˈkwaɾto ‖

Encima de

Las llaves están encima del librero.

Klucze znajdują się na górze regału.

las yah-vess ess-tahn ehn-see-mah dell lee-breh-roe

laz ˈʎaβes esˈtan enˈθima ðel liˈβɾeɾo ‖

Enfrente de

La televisión está enfrente de la mesa.

Telewizor znajduje się przed stołem.

la teh-leh-vee-see-ohn ess-tah ehn-fren-teh deh la meh-sah

la teleβiˈsjon esˈta emˈfɾente ðe la ˈmesa ‖

Entre

La casa de Pedro está entre el parque y la iglesia.

Dom Pedro znajduje się pomiędzy parkiem a kościołem.

la ca-sah deh peh-droh ess-tah ehn-treh elle par-keh e la e-gleh-see-ah

la ˈkasa ðe ˈpeðɾo esˈta ˈentɾe el ˈpaɾke j la jˈɣlesja ‖

Hacia

Ese gatito viene caminando hacia nosotros.

Ten kotek idzie w naszą stronę.

eh-seh gah-tee-toe vee-eh-neh ca-me-nahn-doe ah-see-ah no-soe-tross

ˈese ɣaˈtito ˈβjene kamiˈnando ˈaθja noˈsotɾos ‖

Hasta

Disculpe, ¿este autobús va hasta Valencia?

Przepraszam, czy ten autobus jedzie do Walencji?

dees-cool-peh, ess-teh ah-ooh-toe-boos vah ah-see-ah vah-lehn-see-ah

disˈkulpe | ˈeste awtoˈβuz ˈβa ˈasta βaˈlenθja ‖

Sobre

El vaso de agua está sobre la mesa.

Szklanka wody stoi na stole.

elle vah-so deh ah-goo-ah ess-tah so-breh la meh-sah

el ˈβaso ðe ˈaɣwa esˈta ˈsoβɾe la ˈmesa ‖

Tras

La caja está tras la puerta.

Skrzynka znajduje się za drzwiami.

la cah-hah ess-tah tras la poo-air-tah

la ˈkaxa esˈta ˈtɾaz la ˈpweɾta ‖


Przyimki relacji

Przyimki relacji określają połączenie (lub relację!) między dwoma rzeczownikami. Pozwalają Ci połączyć kolejne części Twojej opowieści, pomagając Ci opisać, kto zrobił co i z kim, przeciwko komu, dla kogo, od kogo itp.

Przyimek

Przykład

Tłumaczenie

Wymowa

IPA

Con

Voy a ir al cine con mi mamá.

Wybieram się do kina z mamą.

voy ah eer all see-neh con me ma-mah

ˈboj a ˈiɾ al ˈθine kom mi maˈma ‖

Contra

El mundo no está contra ti.

Świat nie jest przeciwko tobie.

elle moon-doe no ess-tah con-trah tee

el ˈmundo ˈno esˈta ˈkontɾa ˈti ‖

De

El carro de mi hermana es rojo.

Samochód mojej siostry jest czerwony.

elle cah-roe deh me air-mah-nah ess ro-hoh

el ˈkaro ðe mj eɾˈmana ˈez ˈroxo ‖

Entre

Si lo hacemos entre los dos, sí lo podemos lograr.

Jeśli zrobimy to razem, damy radę.

see lo ah-seh-moss ehn-treh los dos, see lo po-deh-moss lo-grar

si lo aˈθemos ˈentɾe loz ˈðos | ˈsi lo poˈðemoz loˈɣɾaɾ ‖

Para

¿Estas flores son para mí?

Czy te kwiaty są dla mnie?

ess-tass flo-ress son pah-rah me

ˈestas ˈfloɾes ˈsom ˈpaɾa ˈmi ‖

Por

Todo lo hago por ti.

Robię dla ciebie wszystko.

toe-doe lo ah-go pore tee

ˈtoðo lo ˈaɣo poɾ ˈti ‖

Según

Estos son los ingredientes según mi mamá.

Takie są składniki według mojej mamy.

ess-toss son los een-greh-dee-ehn-tess seh-goon me ma-mah

ˈestos ˈson los inɡɾeˈðjentes seˈɣum mi maˈma ‖

Sin

Esta casa no será lo mismo sin ti.

Ten dom nie będzie taki sam bez ciebie.

ess-tah cah-sah no seh-rah lo mees-mo seen tee

ˈesta ˈkasa ˈno seˈɾa lo ˈmizmo sin ˈti ‖

Sobre

Debemos tener una plática seria, pero no te preocupes, no es sobre ti.

Musimy poważnie porozmawiać, ale nie martw się, nie chodzi o ciebie.

deh-beh-moss teh-nehr oo-nah pla-tee-cah seh-ree-ah, peh-ro no teh preh-oh-coo-pess, no es so-breh tee

deˈβemos teˈneɾ ˈuna ˈplatika ˈseɾja | ˈpeɾo ˈno te pɾeoˈkupes | ˈno ˈes ˈsoβɾe ˈti ‖

Versus

El partido de mañana es del Real Madrid versus el Barcelona.

W jutrzejszym meczu zmierzą się Real Madryt i Barcelona.

elle par-tee-doe deh mah-nyah-nah ess dell reh-all ma-dreed ver-soos elle bar-seh-lo-nah

el paɾˈtiðo ðe maˈɲana ˈez ðel reˈal maˈðɾið ˈβeɾsus el βaɾθeˈlona ‖

Vía

Él viaja de Londres a Guadalajara, vía Houston.

Podróżuje z Londynu do Guadalajary przez Houston.

elle vee-ah-hah deh lon-dress ah goo-ah-dah-lah-hah-rah, vee-ah Houston

ˈel ˈβjaxa ðe ˈlondɾes a ɣwaðalaˈxaɾa | ˈbia ˈowston ‖


Przyimki czasu

Jak zapewne się domyślasz, przyimki czasu pomagają powiązać rzeczownik z określonym czasem. Są one pomocne nie tylko w określaniu czasu po hiszpańsku, ale także w planowaniu spotkań z przyjaciółmi. W końcu nauka hiszpańskiego oznacza, że na pewno będziesz chciał znaleźć czas, aby odwiedzić kilka kawiarni ze znajomymi i napić się zimnego piwa po długim dniu w pracy!

Przyimek

Przykład

Tłumaczenie

Wymowa

IPA

A

Nos vemos a las doce y media.

Do zobaczenia o wpół do pierwszej.

noss veh-moss ah las doh-seh e meh-dee-ah

noz ˈβemos a laz ˈðoθe j ˈmeðja ‖

Desde

Te he estado esperando desde la mañana.

Czekam na ciebie od rana.

teh eh ess-tah-doe ess-peh-ran-doe dess-deh la mah-nyah-nah

te ˈe esˈtaðo espeˈɾando ˈðezðe la maˈɲana ‖

Durante

Te esperé durante media hora y no llegaste.

Czekałem na ciebie pół godziny, a ty nie przyszedłeś.

teh ess-peh-reh doo-rahn-teh meh-dee-ah oh-rah e no yeh-gass-teh

te espeˈɾe ðuˈɾante ˈmeðja ˈoɾa j ˈno ʎeˈɣaste ‖

Entre

Estaré disponible entre las dos y seis de la tarde.

Będę dostępny między 14:00 a 18:00 .

ess-tah-reh dees-po-nee-bleh ehn-treh las dos e says deh lah tar-deh

estaˈɾe ðispoˈniβle ˈentɾe laz ˈðos i ˈsejz ðe la ˈtaɾðe ‖

Hacia

El tren pasa por aquí hacia las tres de la tarde.

Pociąg przejeżdża tędy około trzeciej po południu.

elle trehn pah-sah pore ah-key ah-see-ah las trehs deh la tar-deh

el ˈtɾem ˈpasa poɾ aˈki ˈaθja las ˈtɾez ðe la ˈtaɾðe ‖

Hasta

Aquí vamos a estar hasta junio.

Będziemy tu do czerwca.

ah-key vah-mos ah ess-tar ass-tah ho-nee-oh

aˈki ˈβamos a esˈtaɾ ˈasta ˈxunjo ‖

Tras

Tras la lluvia, saldrá el sol.

Po deszczu wyjdzie słońce..

tras lah you-vee-ah sal-drah elle sol

ˈtɾaz la ˈʎuβja | salˈdɾa el ˈsol ‖


Przyimek w połączeniu z zaimkiem

Przyimki z zaimkami są technicznie rzecz biorąc zaimkami i z tego powodu nie mogą być nazywane przyimkami. Są one jednak używane w połączeniu z innymi przyimkami, aby połączyć podmiot z dopełnieniem. Dzieje się tak, gdy łączysz rzeczownik z osobą, na przykład gdy mówisz "Samochód stoi przede mną". W tym zdaniu "samochód" jest podmiotem, a "mną" jest dopełnieniem. Tak więc, zazwyczaj znajdziesz przyimek tuż przed zaimkiem.

Tutaj znajdziesz pełną listę hiszpańskich przyimków występujących jako zaimek.

Przyimek

Przykład

Tłumaczenie

Wymowa

IPA

El perro vino hacia mí.

Pies podszedł do mnie.

elle peh-roh vee-noh ah-see-ah me

el ˈpero ˈβino ˈaθja ˈmi ‖

Ti

Esta flor es especial para ti.

Ten kwiat jest dla Ciebie wyjątkowy.

ess-tah flor ess ess-peh-see-all pah-rah tee

ˈesta ˈfloɾ ˈes espeˈθjal ˈpaɾa ˈti ‖

Usted

Esto es algo que no le corresponde a usted.

To nie zależy od ciebie.

ess-toe ess all-go keh no leh co-ress-pon-deh ah oos-ted

ˈesto ˈes ˈalɣo ˈke ˈno le koresˈponde a wsˈteð ‖

Él, ella

Ya no tengo la carta, se la di a ella.

Nie mam już tego listu, dałem go jej.

ya no ten-go la car-tah, seh la dee ah eh-yah

ʝa ˈno ˈtenɡo la ˈkaɾta | se la ˈði a ˈeʎa ‖

Nosotros, nosotras

¿Por qué no nos preguntaron a nosotros?

Dlaczego nas nie zapytali?

pore keh no nos preh-goon-tah-ron ah noss-oh-tross

poɾ ˈke ˈno nos pɾeɣunˈtaɾon a noˈsotɾos ‖

Vosotros, vosotras

Vale, entonces en la tarde pasamos por vosotros.

OK, w takim razie odbierzemy cię po południu.

vah-leh, ehn-ton-sess ehn la tar-deh pah-sah-moss pore vo-soh-tross

ˈbale | enˈtonθes en la ˈtaɾðe paˈsamos poɾ βoˈsotɾos ‖

Ustedes

Entre ellos y ustedes, siempre los escogeré a ustedes.

Między nimi a tobą, zawsze wybiorę ciebie.

ehn-treh eh-yos e oos-teh-dess, see-ehm-preh los es-coh-heh-reh ah oos-teh-dess

ˈentɾe ˈeʎos j usˈteðes | ˈsjempɾe los eskoxeˈɾe a wsˈteðes ‖

Ellos, ellas

Según ellos, la entrada debería estar por aquí.

Według nich wejście powinno znajdować się tutaj.

seh-goon eh-yoss, la ehn-trah-dah deh-beh-ree-ah ess-tar pore ah-key

seˈɣun ˈeʎos | la enˈtɾaða ðeβeˈɾia esˈtaɾ poɾ aˈki ‖

Skróty dla hiszpańskich przyimków

W przeciwieństwie do języka angielskiego, hiszpański ma bardzo mało kontrakcji, a około połowa z nich dotyczy przyimków! Kiedy niektóre przyimki są umieszczane obok określonych przedimków i zaimków, należy je skrócić, tak jak po angielsku "want to" może być skrócone podczas luźnej rozmowy do "wanna". Jednak w języku hiszpańskim kontrakcje nie są ani przypadkowe, ani opcjonalne - brak kontrakcji któregokolwiek z poniższych przykładów spowoduje błąd gramatyczny!

Połączenie

Kontrakcja

Przykład

Tłumaczenie

a + el

al

Voy a ir al banco.

Idę do banku.

de + el

del

Vengo del super.

Przychodzę z supermarketu.

con + mí

conmigo

¡Ven conmigo!

Chodź ze mną!

con + ti

contigo

¿Quién va a ir contigo?

Kto pójdzie z tobą?

con + sí

consigo

Creo que no llevaba su mochila consigo.

Chyba nie miał ze sobą plecaka.


Zwroty i wyrażenia z przyimkami

Przyimki są nieodłączną częścią języka hiszpańskiego, a wiele ważnych zwrotów opiera się właśnie na nich. Jednakże, jako osoba posługująca się językiem obcym, możesz mieć trudności ze zrozumieniem, co dokładnie oznaczają te zwroty, ponieważ nie da się ich dokładnie przetłumaczyć. Poniżej znajdziesz kilka popularnych hiszpańskich zwrotów i wyrażeń z przyimkami wraz z ich dosłownym tłumaczeniem na język polski oraz ich faktycznym znaczeniem.

Dosłowne tłumaczenie

Po hiszpańsku

Znaczenie

Wymowa

IPA

W żarcie

En broma

Żartobliwie

ehn broh-mah

em ˈbɾoma

Na żywo

En vivo

Na żywo

ehn vee-voh

em ˈbiβo

Na poważnie

En serio

Na poważnie

ehn seh-ree-oh

en ˈseɾjo

Dla domniemanych

Por supuesto

Oczywiście

pore soo-poo-ess-toe

poɾ suˈpwesto

W innej części

Por otra parte

Z drugiej strony

pore oh-trah par-teh

poɾ ˈotɾa ˈpaɾte

W wadze wszystkiego

A pesar de todo

Mimo wszystko

ah peh-sar deh toe-doe

a peˈsaɾ ðe ˈtoðo

Tutaj między nami

Aquí entre nos

Między nami (nie powtarzaj tego, co zaraz ci powiem)

ah-key ehn-treh noss

aˈki ˈentɾe nos

Ze strony

De parte de

W imieniu

deh par-teh deh

de ˈpaɾte ðe

Nie ma za co

No hay de qué

Nie ma za co

no ay deh keh

ˈno ˈaj ðe ˈke

Mówiąc o królu Rzymu

Hablando del rey de Roma

O wilku mowa

ah-blahn-doe dell ray deh ro-mah

aˈβlando ðel ˈrej ðe ˈroma

Często popełniane błędy

Jak potwierdzą zaawansowani użytkownicy języka hiszpańskiego, nawet native speakerzy popełniają błędy. Jest to szczególnie widoczne w przypadku przyimków, ponieważ istnieje wiele powszechnych błędów, które są tak wszechobecne, że sprawią, że zwątpisz w to, czego nauczyłeś się na zajęciach. Aby uniknąć tych błędów, zwróć uwagę na poniższe przykłady typowych hiszpańskich błędów popełnianych z przyimkami:

Nieprawidłowe użycie ❌

Prawidłowe użycie✅

Przykład

Tłumaczenie

Wymowa

IPA

A causa que

A causa de que

A causa de que reprobó el exámen, Pedro no podrá pasar la clase.

Ponieważ nie zdał egzaminu, Peter nie będzie w stanie zaliczyć zajęć.

ah cah-oo-sah deh keh reh-pro-boh elle ex-ah-men, peh-droh no poh-drah pah-sar la clah-seh

a ˈkawsa ðe ˈke repɾoˈβo el ekˈsamen | ˈpeðɾo ˈno poˈðɾa paˈsaɾ la ˈklase ‖

A costas de

A costa de

Martha fue exitosa a costa de todos sus problemas.

Martha odniosła sukces kosztem wszystkich swoich problemów.

mar-tah foo-eh ex-e-toe-sah ah coss-tah deh toe-doss soos pro-bleh-mass

ˈmaɾta ˈfwe eksiˈtosa a ˈkosta ðe ˈtoðos sus pɾoˈβlemas ‖

A cuenta de

Por cuenta de

Los gastos del viaje correrán por cuenta de la empresa.

Koszty podróży pokrywa firma.

los gas-toes delle vee-ah-heh coh-reh-ran pore la coo-ehn-tah deh la em-preh-sah

loz ˈɣastoz ðel ˈβjaxe koreˈɾam poɾ ˈkwenta ðe la emˈpɾesa ‖

A defecto de

En defecto de

En defecto de champaña, brindaremos con cidra.

W przypadku braku szampana wzniesiemy toast cydrem.

ehn deh-fec-toe deh cham-pah-nyah, breen-dah-reh-moss con see-drah

en deˈfekto ðe ʧamˈpaɲa | bɾindaˈɾemos kon ˈθiðɾa ‖

A horas

En horas

Es muy difícil manejar por la autopista en horas pico.

Jazda autostradą w godzinach szczytu jest bardzo trudna.

ess mooy dee-fee-seel mah-neh-har proe la ah-ooh-toe-pees-tah en oh-rass pee-coe

ˈez muj ðiˈfiθil maneˈxaɾ poɾ la awtoˈpista en ˈoɾas ˈpiko ‖

A la mayor brevedad

Con la mayor brevedad

Recibirá una respuesta con la mayor brevedad posible.

Otrzymasz odpowiedź tak szybko, jak to możliwe.

reh-see-bee-rah oo-nah res-poo-ess-tah con la mah-yoor breh-veh-dad po-see-bleh

reθiβiˈɾa ˈuna resˈpwesta kon la maˈʝoɾ βɾeβeˈðað poˈsiβle ‖

A lo que veo

Por lo que veo

Por lo que veo, no le está yendo muy bien en el trabajo…

Z tego co widzę, nie radzi sobie zbyt dobrze w pracy....

pore lo keh veh-oh, noh leh ess-tah yen-doe mooy bee-ehn ehn elle trah-bah-hoh

poɾ lo ˈke ˈβeo | ˈno le esˈta ˈʝendo muj ˈβjen en el tɾaˈβaxo

A menos de que

A menos que

No creo que te vaya a poder ver, a menos que llegues muy temprano.

Nie sądzę, żebym mógł się z tobą zobaczyć, chyba że przyjedziesz bardzo wcześnie.

no kreh-oh keh teh vah-yah ah po-dehr ver, ah meh-noss keh yeh-guess mooy tem-prah-no

ˈno ˈkɾeo ˈke te ˈβaʝa a poˈðeɾ ˈβeɾ | a ˈmenos ˈke ˈʎeɣez muj temˈpɾano ‖

A opinión de

En opinión de

En opinión del gobierno federal, es indispensable mantener la seguridad de la zona.

Zdaniem rządu federalnego konieczne jest utrzymanie bezpieczeństwa na tym obszarze.

ehn oh-pee-nee-ohn dell goh-bee-air-no feh-deh-ral, ess een-dees-pehn-sah-bleh man-teh-nehr la seh-goo-ree-dad deh la zo-nah

en opiˈnjon del ɣoˈβjeɾno feðeˈɾal | ˈes indispenˈsaβle manteˈneɾ la seɣuɾiˈðað ðe la ˈθona ‖

A pesar que

A pesar de que

A pesar de que está lloviendo, los niños fueron a jugar al parque.

Mimo deszczu dzieci poszły pobawić się do parku.

ah peh-sahr deh keh ess-tah yo-vee-ehn-doe, loss nee-nyoss foo-air-ohn ah who-gar all par-keh

a peˈsaɾ ðe ˈke esˈta ʎoˈβjendo | loz ˈniɲos ˈfweɾon a xuˈɣaɾ al ˈpaɾke ‖

A virtud de

En virtud de

La multa será aplicada en virtud de la ley.

Grzywna zostanie nałożona zgodnie z prawem.

la mool-tah seh-rah ah-plee-cah-dah ehn veer-tood deh la ley

la ˈmulta seˈɾa apliˈkaða em biɾˈtuð ðe la ˈlej ‖

A objeto de

Con objeto de

Los estudiantes visitarán el zoológico con objeto de profundizar su aprendizaje de biología.

Uczniowie odwiedzą zoo, aby pogłębić swoją wiedzę z zakresu biologii.

loss ess-too-dee-ahn-tess vee-see-ta-rahn elle zo-lo-he-coe con ob-heh-toe deh pro-foon-dee-zar soo ah-prehn-dee-sah-heh deh bee-oh-lo-he-ah

los estuˈðjantez βisitaˈɾan el θooˈloxiko kon oβˈxeto ðe pɾofundiˈθaɾ sw apɾendiˈθaxe ðe βjoloˈxia ‖

Al punto de

Hasta el punto de

El crimen ha incrementado hasta el punto de que los habitantes no quieren salir de sus casas.

Przestępczość wzrosła do tego stopnia, że mieszkańcy nie chcą opuszczać swoich domów.

elle cree-men ah een-creh-men-tah-doe ass-tah elle poon-toe deh keh loss ah-bee-tan-tess no key-air-ehn sah-leer deh soos cah-sas

el ˈkɾimen ˈa jnkɾemenˈtaðo ˈasta el ˈpunto ðe ˈke los aβiˈtantez ˈno ˈkjeɾen saˈliɾ ðe sus ˈkasas ‖

En relación a

En relación con

El uso de combustibles fósiles en esta ciudad se ha reducido un 10% en relación con 1980.

Zużycie paliw kopalnych w mieście zostało zmniejszone o 10% w porównaniu do 1980 roku.

elle oo-so deh com-boos-tee-bless fo-see-less ehn ess-tah see-ooh-dad seh ah reh-doo-see-doe oon dee-ehss pore-see-ehn-toe ehn reh-lah-see-ohn con meel noh-veh-see-ehn-toss oh-chen-tah

el ˈuso ðe kombusˈtiβles ˈfosiles en ˈesta θjuˈðað se ˈa reðuˈθiðo wn 10% en relaˈθjon kon 1980

De acuerdo a

De acuerdo con

De acuerdo con las leyes sanitarias, es necesario usar cubrebocas dentro de los hospitales.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zdrowia, w szpitalach trzeba nosić maseczki.

deh ah-coo-air-doe con lass leh-yess sah-nee-tah-ree-ass, es neh-seh-sah-ree-oh oo-sar coo-breh-bo-cass den-troh deh los oss-pee-tah-less

de aˈkweɾðo kon laz ˈleʝes saniˈtaɾjas | ˈez neθeˈsaɾjo wˈsaɾ kuβɾeˈβokaz ˈðentɾo ðe los ospiˈtales ‖

Vinculado a

Vinculado con

Arrestaron a un criminal vinculado con el crimen organizado.

Aresztowano przestępcę powiązanego z przestępczością zorganizowaną.

ah-ress-tah-ron ah oon cree-mee-nal veen-coo-lah-doe con elle cree-mehn ore-gah-nee-sa-doe

aresˈtaɾon a wn kɾimiˈnal βinkuˈlaðo kon el ˈkɾimen oɾɣaniˈθaðo ‖

De arriba a abajo

De arriba abajo

Recuerda revisar tu asiento de arriba abajo antes de bajar del avión.

Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić swoje siedzenie przed opuszczeniem samolotu.

reh-coo-air-dah reh-vee-sar too ah-see-ehn-toe deh ah-ree-bah ah-bah-ho ahn-tess deh bah-har dell ah-vee-ohn

reˈkweɾða reβiˈsaɾ tw aˈsjento ðe aˈriβa aˈβaxo ˈantez ðe βaˈxaɾ ðel aˈβjon ‖

En base a

Con base en

Nuestros valores se forman con base en nuestra experiencia personal.

Nasze wartości są kształtowane na podstawie naszych osobistych doświadczeń.

noo-ess-tross vah-loh-ress seh for-man con bah-seh ehn noo-ess-trah ex-is-tehn-see-ah per-so-nall

ˈnwestɾoz βaˈloɾes se ˈfoɾman kom ˈbase en ˈnwestɾa ekspeˈɾjenθja peɾsoˈnal ‖


Hiszpańska piosenka o przyimkach

Teraz, gdy już masz 46 przyimków gotowych do nauczenia się, potrzebujesz skutecznego sposobu na ich zapamiętanie. Nawet jeśli nie uważasz się za szczególnie muzykalną osobę, badania wielokrotnie wykazały, że nauka języka poprzez muzykę jest niezwykle skuteczna. Jeśli szukasz chwytliwej melodii, aby nauczyć się kilku przyimków w języku hiszpańskim, obejrzyj poniższy filmik!

Señor Zauche and the Montford Spanish Club


FAQs


Gdzie używa się przyimków?

Jak sugeruje ich nazwa, przyimki są zawsze używane przed rzeczownikiem lub zaimkiem. Zawsze poprzedzają frazę rzeczownikową, ponieważ są używane do łączenia ich z resztą zdania. Pomyśl o przyimkach jak o mostach, pomagających budować połączenia między rzeczownikami a resztą zdania.


Skąd wiesz, kiedy użyć
a lub de w języku hiszpańskim?

De i a to dwa najczęściej używane przyimki w języku hiszpańskim, ale pełnią one zupełnie inne funkcje. Przyimek de jest najczęściej używany do wyrażania:

  • Posiadania, np. "los zapatos de Pedro" (pol. buty Pedra)

  • Przyczynowości, np. "ya está cansada de llorar" (pol. jest zmęczona płaczem)

  • Charakterystyki, np. "los aviones de papel" (pol. papierowe samoloty)

Z drugiej strony, przyimek a jest najczęściej używany do wyrażania:

  • Kierunku, np. "Juan va a Medellín" (pol. Juan jedzie do Medellín)

  • Przyszłości z bezokolicznikiem, np. "voy a cantar" (pol. będę śpiewać)

Dobra robota, poradziłeś sobie z przyimkami!

Chociaż nauka używania przyimków w języku hiszpańskim może być trudna, dokonałeś właściwego wyboru, stawiając czoła temu wyzwaniu. Pamiętaj, potrzeba czasu i praktyki aby po mistrzowsku operować przyimkami! Nawet rodowici Hiszpanie - którzy mówią po hiszpańsku przez całe życie - popełniają błędy używając przyimków, więc nie martw się, jeśli się czasem pomylisz.

Jeśli podobał Ci się ten artykuł, koniecznie zapoznaj się z naszymi przewodnikami gramatycznymi, między innymi o tym, jak odmieniać czasownik tener i kompletnym przewodnikiem po hiszpańskich akcentach!