OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW/SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH  ORGANIZOWANYCH PRZEZ BERLITZ SP. Z O.O. ORAZ DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UMOWY

Administratorem danych osobowych dla uczestników szkoleń/kursów językowych oraz osób wykonujących zadania wynikające z realizacji umowy wskazanych przez Klienta jest Berlitz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69 zwanym dalej Berlitz.

Berlitz będzie przetwarzał dane osób kontaktowych wskazanych przez Klienta w umowie w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy oraz dane uczestników szkoleń/kursów językowych na podstawie przepisów prawa oświatowego jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego zgodnie z zatwierdzonym statutem.  Kierując się zasadą minimalizacji danych dane osobowe ww. osób to wyłącznie dane służbowe: imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu. W ramach wzajemnego udostępnienia po zakończonym szkoleniu/kursie Berlitz udostępni Klientowi dane uczestników szkolenia w postaci: postępów w nauce, listę obecności oraz certyfikat ukończenia szkolenie/kursu.

Ponadto dane osobowe ww. osób mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń prawnych wynikających z umowy lub z nią związanych – art. 6 ust.1 lit f rodo oraz obowiązku prawnego w świetle przepisów ordynacji podatkowej – art. 6 .ust.1 lit. c.

Dane osób mogą być udostępniane podwykonawcom Berlitz wyłącznie w celu realizacji umowy tj. podmiotom, które świadczą usługi doradcze, wysyłkowe, informatyczne, archiwizacyjne, niszczenia dokumentów oraz organom kontrolującym.

 W celu przeprowadzenia szkolenia/kursu on-line Berlitz może udostępnić dane uczestników kursu poza obszar EOG np. do USA za pośrednictwem platform cyfrowych tj. MS Teams/ZOOM/Calture. Dane, które mogą zostać udostępnione poza EOG to wyłącznie dane telemetryczne tj. adres IP, adres e-mail, nazwa przeglądarki oraz system operacyjny. Szkolenia on-line odbywają się w czasie rzeczywistym i nie są nagrywane ani też kopiowane.

W przypadku wyboru innej platformy on-line tj. MyBerlitz/KALTURA NEWROW dane nie są przekazywane poza EOG jednak mogą być nagrywane w celach edukacyjnych oraz poprawy jakości naszej usługi. Nagrania nie będą udostępniane innym podmiotom zewnętrznym ani udostępniane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Zapewniamy, że w takim przypadku gdy ww. dane uczestników kursu przekazywanie są poza EOG odbywać się będzie wyłącznie z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony i przy zastosowaniu obowiązujących środków prawnych:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

Dane osobowe, o których mowa powyżej przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy oraz okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z z umowy. Zaświadczenia o ukończeniu kursu będą przechowywane przez rok od czasu jego ukończenia.

Po tym czasie zaświadczenia zostaną usunięte.

Każda osoba z ww. będzie mogła  skorzystać z przysługujących jej praw tj.

 • dostępu do tych danych,
 • sprostowania tych danych,
 • usunięcia tych danych,
 • przeniesienia tych danych,
 • ograniczenia przetwarzania tych danych,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 4 w Warszawie.

Berlitz powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można nawiązać kontakt w celu otrzymania szczegółowych informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, informacji o podwykonawcach pod adresem e-mail rodo@berlitz.pl.