Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie Berlitz.pl

I. Definicje 

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym znaczeniu, chyba, że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:  

 1. Platforma – oprogramowanie udostępniane Użytkownikowi przez Berlitz, pozwalające w szczególności na korzystanie z Usług oraz Treści wykupionego kursu językowego.
 2. Klient lub Nabywca – oznacza osobę fizyczną, która zawarła Umowę z Berlitz Poland Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie odpłatnych usług. Postanowienia Regulaminu dotyczące Klienta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 3. Kurs - oznacza oferowany przez Berlitz Poland Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością kurs z języka obcego online
 4. Operator lub Berlitz – oznacza Berlitz Poland Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie, adres: ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS 0000119749; NIP 526-021-52-66, REGON:012033020, kapitał zakładowy: 1 171 350 zł; tel.: +48 228 737 685,  e-mail:
 5. Rejestracja – oznacza jednorazową czynność, polegającą na założeniu konta w Serwisie przez Operatora na wyraźną prośbę Użytkownika dokonaną poprzez podanie adresu e-mail,  numeru telefonu, imienia i nazwiska (loginu) oraz hasła. 
 6. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie
 7. Serwis – portal internetowy działający pod adresem internetowym
 8. Treści – oznaczają wszelkiego rodzaju dane tekstowe, dane graficzne, pliki audialne (np. nagrania), pliki audiowizualne (np. wideoklipy, filmy, obiekty multimedialne, nagrania z lektorami, kursy, etc.), informacje niechronione prawem autorskim, a także komentarze, opinie i oceny zamieszczone przez Użytkownika lub lektora w Serwisie; wszelkie dodatkowe załączniki, pliki lub materiały dołączane do Treści stanowią ich integralną część. Są to treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym. 
 9. Umowa – oznacza umowę o odpłatne
 10. Usługi – oznaczają Kursy dostępne w Serwisie.
 11. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z usług świadczonych przez Operatora na podstawie Umowy i postanowień Regulaminu. By Użytkownikiem mogła być osoba, nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych musi zostać wyrażona zgoda opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu. Na prośbę Operatora opiekunowie prawni takich Użytkowników przedłożą swoją pisemną zgodę na korzystanie z Serwisu 

II. Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego

przez Użytkownika, a także prawa i obowiązki Klienta i Operatora.. 

 2. Przed skorzystaniem z Usług należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usług Klient oraz Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

3. Operator przed zawarciem Umowy nieodpłatnie udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu. Regulamin może być swobodnie odtwarzany, kopiowany, drukowany oraz pobierany ze strony internetowej Serwisu w każdym czasie. 

 4. Warunki niniejszego Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym wyraźnie odmiennie w Umowie zawartej pomiędzy Nabywcą a Berlitz 

5. Operator może wskazać partnerów, z pomocą których świadczy Usługi, np. operatorów płatności internetowych, z usług których korzysta Nabywca 

6. Wszelka korespondencja pisemna lub elektroniczna powinna być kierowana na następujące dane kontaktowe Operatora:  e-mail: ecommerce@berlitz.pl; adres do korespondencji: ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa. 

7. Obsługa Klienta udziela Klientom oraz Użytkownikom informacji i wsparcia technicznego związanego z Umową, Serwisem, Regulaminem, w dni robocze, w godzinach wskazanych na stronie w zakładce „Kontakt”, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem e-mail ecommerce@berlitz.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie. Koszt połączenia z Obsługą Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora.  

III. Rejestracja w Serwisie 

1. Nabywca i Użytkownik dokonując jakichkolwiek czynności zobowiązani są do podawania prawdziwych i kompletnych danych osobowych.  

2.Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do konta założonego w Serwisie i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.  

3. Użytkownik może mieć tylko jedno konto w Serwisie.  

IV. Wymagania techniczne: 

System operacyjny: Windows lub MacOS 

Wymagania systemowe dla sesji coachingowych i lekcji z lektorem online: 

Komputery stacjonarne: 

Dla Windows:  

 • Windows 10, Windows 8 or 8.1, Windows 7
 • Chrome, Firefox, Edge Chromium
 • Komputer lub laptop z procesorem Intel Pentium 4 lub nowszym obsługujący standard SSE2 oraz 512 MB of RAM lub Surface PRO 2 lub Surface PRO 3

Dla MacOS: 

 • Mac OS X, macOS 10.9 lub nowszy
 • Chrome, Firefox, Edge Chromium, Safari (jeszcze nieobsługiwany)
 • 64-bitowy processor Intel oraz 512 MB of RAM

Dla Chrome OS: 

 • Nasza Platforma Live Coaching działa przez przeglądarkę Chrome na laptopach I tabletach z systemem Chrome OS (Chromebooks).
 • Chrome
 • 2GB RAM

Urządzenia mobilne: 

iPhone (iOS): 

 • iPhone 5S lub nowszy
 • Safari
 • iOS 11 lub nowszy

iPad (iOS): 

 • iPad Mini 3, iPad Air, iPad Pro, iPad (2017) lub nowszy
 • Safari
 • iOS 11 lub nowszy

Android (tablet i smartfon): 

 • Android 4.0 lub nowszy
 • Chrome

Wymagania sieciowe: 

Aby zapewnić płynność rozmowy platforma Live Online dostosowuje transmisję danych bazując na możliwościach Państwa sieci domowej:  

 • Aby uczestniczyć w sesji z mikrofonem oraz kamerką internetową potrzeba co najmniej
 • Aby uczestniczyć w sesji tylko z mikrofonem potrzeba co najmniej 1.5Mbps prędkości wysyłania oraz 2 Mbps prędkości pobierania 
 • Aby uczestniczyć w sesji tylko z możliwością odsłuchu (bez mikrofonu ani kamerki internetowej) potrzeba co najmniej 1 Mbps prędkości wysyłania oraz 2 Mbps prędkości pobierania

Prędkości można sprawdzić na stronie

Firewall:

Do połączenia z platformą Live Online wymagana jest możliwość przesyłania oraz pobierania filmów na żywo poprzez poniższe porty: 

 • UDP
 • TCP: 80, 443
 • HTTP: 80, 443

V. Warunki zawierania Umowy  

1. Operator udostępnia w Serwisie aktualną ofertę kursów językowych. Poziom kursu jest przypisywany Użytkownikowi na podstawie rozwiązanego przez Użytkownika testu językowego, który jest dostępny na stronie internetowej Serwisu. 

2. Korzystanie przez Użytkownika z Kursów w Serwisie jest odpłatne zgodnie z aktualnymi cennikami zamieszczonymi w Serwisie lub uzgodnionymi indywidualnie z Klientem na podstawie zawartej Umowy.  

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Operatora są cenami brutto. Cena kursu podana na stronach internetowych Serwisu jest wiążąca w chwili wykupienia przez Klienta danego Kursu. 

4. Warunkiem korzystania z Kursu jest zawarcie Umowy pomiędzy Berlitz a Klientem. 

5 Akceptacja warunków Umowy oraz Regulaminu wraz z załącznikami stanowiącymi ich integralną część następuje poprzez kliknięcie w przycisk “Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu oraz Umową i akceptuję ich  treść”. 

6. Za chwilę zawarcia Umowy  na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość uznaje się moment otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy wysłanego przez Berlitz na adres e-mail Klienta. 

7. Po zawarciu Umowy Operator prześle Nabywcy na trwały nośnik za pomocą wiadomości na adres poczty elektronicznej Nabywcy dokument zawartej Umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody Nabywcy na dostarczenie Treści w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy. 

VI. Płatność na podstawie Umowy  

1. Berlitz udostępnia Klientowi różne sposoby płatności.  

2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Serwisie oraz każdorazowo, także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową. 

3. Do udostępnionych metod płatności  należą 

a) płatność jednorazowa przelewem elektronicznym; 

b) płatność ratalna przy wykorzystaniu kredytu konsumenckiego 

c) płatność kartą; 

d) płatność BLIK; 

4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Użytkownika za pośrednictwem upoważnionych serwisów płatniczych. Płatność za pomocą upoważnionych serwisów płatniczych wymaga postępowania zgodnie z wytycznymi operatora tego serwisu oraz zapoznania się z stosownym regulaminem serwisu płatniczego.  

 

VII. Realizacja Umowy 

1. Realizacja Usługi polega na przekazaniu Nabywcy zamówionych Treści. 

2. Operator udostępnia Nabywcy Treści nie wcześniej niż po pozytywnej autoryzacji płatności lub zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym. Treści mogą być przekazane Nabywcy od razu po zawarciu Umowy i opłaceniu zamówienia lub w terminach określonych przez Operatora w zależności od rodzaju Treści, które nabył Nabywca. 

3. Nabywca, w zależności od wyboru Operatora oraz możliwości technicznych Serwisu może uzyskać dostęp do Treści poprzez: 

a) link przesłany Nabywcy na wskazany przez Nabywcę adres e-mail lub 

b) konto Użytkownika, do którego zostaną przypisane zakupione Treści lub  

c) dedykowaną stronę Serwisu, gdzie znajdują się zakupione Treści. 

4. Informacje, czy dane Treści mogą być pobierane przez Nabywcę na własny nośnik, znajdują się w opisie Treści lub instrukcjach przekazanych Nabywcy. 

5. Jeżeli dana Treść może być pobrana przez Użytkownika, Operator może wprowadzić limit pobrań danej Treści (na przykład dana Treść będzie mogła być pobrana tylko 1 raz). W przypadku wprowadzenia limitu pobrań Operator wyraźnie wskazuje Nabywcy, ile razy Użytkownik może pobrać daną Treść w ramach zawartej Umowy.  

6. Treść uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści lub pobranie Treści, zostały udostępnione Nabywcy, fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Nabywca wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Nabywca lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści. 

7. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Nabywca może wykorzystywać Treści wyłącznie na potrzeby własne. Nabywca w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści. 

8. W przypadku, gdy Nabywca uzyskuje dostęp do zakupionych Treści poprzez konto Użytkownika, zakazane jest: 

a) dzielenie konta Użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta Użytkownika innym osobom;  

b) podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Treści, które nie zostały przypisane do konta Użytkownika w wyniku ich zakupu; 

c) korzystanie z funkcji dostępnych w ramach konta Użytkownika w sposób naruszający dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje; 

d) nagrywanie poszczególnych lekcji lub konwersacji odbywanych w ramach świadczenia Usługi oraz korzystania z Kursu bez uprzedniej zgody Operatora;  

e) wykorzystywanie danych osobowych lektorów i native speakerów w jakimkolwiek innym celu niż określony w Regulaminie. 

9. Zmiany w Treściach mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Treści do potrzeb Użytkowników.  

VIII. Uprawnienia Użytkownika  

1. Użytkownik ma prawo do:  

a) nieprzerwanego dostępu do Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu; 

b). usunięcia konta Użytkownika w Serwisie.  

IX. Prawa i obowiązki Operatora  

1. Operator zobowiązany jest do:  

a) zapewnienia dostępu do Serwisu w celu korzystania z Usług w czasie wskazanym w Umowie  z wyjątkiem przypadków opisanych w ustępie 2 

b) dostarczenia Usług w zakresie określonym Umową;  

c) niezwłocznej naprawy zgłaszanych przez Użytkownika usterek w świadczeniu Usługi;  

2. Operator ma prawo do:  

a) przejściowego, krótkotrwałego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu albo ze względu na działanie siły wyższej;  

b) wysyłania na adres e-mail danego Użytkownika komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usługi oraz nowymi funkcjonalnościami w Serwisie;  

c) zablokowania konta Użytkownikom, których działania lub zaniechania naruszają postanowienia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia Regulaminu.  


X. Odpowiedzialność Operatora 
 

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.  

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za efekty związane z nauką języka obcego poprzez korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu.  

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub mobilnym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu lub Usług.  

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkowników praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.  

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz przerwy w świadczeniu Usługi mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec. W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny.  

XI. Własność intelektualna  

1. Operatorowi przysługuje całość praw autorskich majątkowych do wszelkich utworów znajdujących się w Serwisie, w tym m.in. do materiałów edukacyjnych i Kursów.  

XII. Procedura zgłaszania bezprawnych Treści  

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter, poprawność, kompletność, dokładność oraz przydatność i zawartość merytoryczną zamieszczonych przez siebie Treści oraz uczestnictwo w lekcjach. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści, z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zamieszczane Treści nie wyrażają poglądów Berlitz oraz nie powinny być utożsamiane z jej działalnością.  

2. W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających Regulamin, powinien on niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Operatorem pod adresem e-mail:ecommerce@berlitz.pl 

3. Zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu bezprawnych Treści lub Treści, z którymi jest związana bezprawna działalność, a w szczególności Treści, które stanowią:  

a) utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub przedmioty praw pokrewnych, a także przedmioty praw własności przemysłowej w rozumieniu ustawy – Prawo własności przemysłowej (np. znak towarowy) w przypadku, gdy udostępniający je za pośrednictwem Serwisu Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z nich w sposób umożliwiający zamieszczenie w Serwisie;  

b) naruszenie dóbr osobistych osób fizycznych lub osób prawnych w rozumieniu Ustawy – Kodeks cywilny (np. podanie nieprawdziwych informacji na temat osoby fizycznej lub osoby prawnej, zamieszczenie wizerunku osoby trzeciej bez jej zgody);  

c) naruszenie przepisów obowiązującego prawa, m.in. publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, popełnienia zbrodni lub występku, a także obrażanie uczuć religijnych w rozumieniu ustawy – Kodeks karny;  

d) naruszenie jakichkolwiek innych praw osób trzecich.  

4. O ile inaczej wyraźnie nie postanowiono, Użytkownikowi nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu zamieszczenia Treści w Serwisie.  

5. Operator zastrzega sobie prawo do uniemożliwiania dostępu do tych Treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że są one bezprawne lub jest z nimi związana bezprawna działalność. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Operator nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.  

6. W przypadku, gdy w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa lub wyrządzenia osobie trzeciej szkody przez Użytkownika lub Berlitz działającą w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Berlitz 

XIII. Ochrona danych osobowych  

1. Dane Użytkowników i Klientów – w zakresie w jakim stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa – są przetwarzane przez Operatora jako administratora danych.  

2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i Klientów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych]), a także niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta, korzystania z Usług, zawarcia i wykonywania Umowy.  

4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na stronie:

w zakładce „Polityka Prywatności”. 

XIV. Reklamacje  

1. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usługi przez Operatora. Reklamacja może zostać złożona pisemnie pod adresem: ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ecommerce@berlitz.pl 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.  

3. Operator najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona Operator poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez Operatora konieczności uzupełniania reklamacji przez Klienta, Operator niezwłocznie skontaktuje się z Klientem 

4. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona Klient może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Bezpłatne informacje udzielane są telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź bezpośrednio w biurze rzecznika. Adres i telefon odpowiedniego rzecznika można znaleźć w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

XV. Rozwiązywanie sporów  

1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:  

a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

b) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują̨ się̨ pod następującym adresem: : www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl. 

c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (

d) poddanie sporu pod rozstrzygnięcie za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: 

2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.  

4. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia polubownie, właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd powszechny w Polsce. 

XVI. Doprowadzenie Treści do zgodności z Umową 

1. Jeżeli Treści są niezgodne z Umową, Nabywca może żądać doprowadzenia Treści do zgodności z Umową. 

2. Ww. żądanie Nabywca może zgłosić za pomocą wiadomości na adres poczty elektronicznej Berlitz, opisując dokładnie istotę zaistniałej niezgodności Treści z zawartą Umową.  

3. Jeżeli doprowadzenie Treści do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Berlitz, Berlitz może odmówić doprowadzenia Treści do zgodności z Umową. 

4. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Berlitz uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści z Umową oraz wartość Treści zgodnych z Umową.  

5. Berlitz doprowadza Treści do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 14 dni od chwili, w której został poinformowany przez Nabywcę o braku zgodności Treści z Umową bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. 

6. Koszty doprowadzenia Treści do zgodności z Umową ponosi Berlitz. 

 

 XVII. Odstąpienie od Umowy 

1. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu lub indywidualnych Umów zawieranych z Operatorem, Nabywca ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.  

2. Nabywca w celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy powinien, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, przesłać jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie dokumentowej na adres e-mail: ecommerce@berlitz.pl

. Nabywca może skorzystać ze wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu umieszczonego na stronie internetowej Serwisu. 

3. Wzór odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 1. Skorzystanie ze wzoru nie jest konieczne do prawidłowego odstąpienia od Umowy.  

4. Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy: 

 1. w przypadku, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Berlitz o utracie prawa odstąpienia od Umowy;
 1. w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38

5. Jeżeli Treści dostarczone przez Berlitz są niezgodne z Umową, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy: 

 1. doprowadzenie do zgodności Treści z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do XVI pkt 2 i 3;
 1. Berlitz nie doprowadził dostarczonych Treści do zgodności z Umową zgodnie z XVI pkt 4;
 1. brak zgodności dostarczonych Treści z Umową występuje nadal, mimo że Berlitz próbował doprowadzić dostarczoną Treść do zgodności z Umową;
 1. brak zgodności dostarczonych Treści z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w XVI;
 1. z oświadczenia Berlitz lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on dostarczonych Treści do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy.

6.  Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści zgodnych z Umową. Jeżeli Umowa stanowi, że Treści są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treści pozostawały niezgodne z Umową. 

7. Nabywca nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Treści z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści z Umową jest istotny. 

8. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Berlitz obowiązany jest do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treściom niezgodnym z Umową albo Treściom, które nie muszą zostać dostarczone z uwagi na skuteczne odstąpienie od Umowy przez Klienta. 

9. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy po dokonaniu płatności przez Nabywcę  płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych od odstąpienia w taki sam sposób, w jaki dokonano płatności, a w przypadku braku możliwości takiej zwrotnej płatności – przekazem pocztowym, chyba że Berlitz ustali z Nabywcą  inny sposób zwrotu pieniędzy. 

XVIII. Postanowienia końcowe  

1. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem korespondencji e-mail lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach internetowych Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.  

2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:  

a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa – odpowiednio w tym koniecznym zakresie;  

b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;  

c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;  

d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Operatora.  

3. Do usług odpłatnych aktywnych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.  

4. Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu.  

5. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną jego część.  

Załącznik nr 1 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

– Adresat Berlitz Poland Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie, adres: ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS 0000119749; NIP 526-021-52-66, REGON:012033020, kapitał zakładowy: 1 171 350 zł; tel.: +48 228 737 685,  e-mail: ecommerce@berlitz.pl 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) 

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

– Adres konsumenta(-ów) 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data 

(*) Niepotrzebne skreślić.