Imprint & Legal Notices

Publisher of these Web Pages

Berlitz Poland Sp z o.o.

ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Poland

Tel: 0048 22 652 00 22

email: zgloszenia@berlitz.pl

Dyrektor Operacyjny: Małgorzata Sprusińska

© Copyright Berlitz Poland Sp z o.o.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, animacje i video, oraz layout strony internetowej Berlitz są obiektem ochrony praw autorskich i innych chroniących je praw.

Zawartość tej strony nie może być kopiowana, dystrybuowana, zmieniana ani udostępniana stronom trzecim dla celów komercyjnych. Przypominamy, że niektóre logotypy na tej stronie są objęte ochroną praw autorskich stron trzecich.

Znaki handlowe


Jeżeli nie powiedziano inaczej, wszystkie znaki handlowe na tej stronie są zarejestrowanymi znakami handlowymi Berlitz Poland Sp z o.o. Odnosi się to do poszczególnych znaków firmowych i logotypów.
Disclaimer

Te strony internetowe zostały opracowane z największą możliwą starannością. Ich zawartość jest stale aktualizowana i rozszerzana. Jakkolwiek, nie możemy zagwarantować pełnej poprawności i dokładności informacji które zawierają. Powinniśmy być zwolnieni od jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej za szkody wynikające bezpośrednio bądź pośrednio z użycia tych stron internetowych, chyba że szkody te wynikają z niedbałości.

Informacje nt. technik kadrowania


Użycie technik kadrowania do osadzenia jakichkolwiek należących do Berlitz znaków handlowych, logotypów lub innych informacji chronionych prawem autorskich (w tym zdjęć, tekstów, layoutu stron i designu) na innych stronach internetowych nie jest dozwolone bez wyrażenia przez Berlitz pisemnej zgody.

Zakazy dotyczące użytkowania


Używanie lub kontaktowanie się z tymi stronami internetowymi by zakłócić lub uszkodzić ich zawartość lub środki ochrony, oraz by nękać lub oczerniać Berlitz, jego produkty, usługi lub pracowników, jest surowo zabronione. Żadne niechciane wiadomości email (spam)nie mogą być wysyłane na te strony internetowe, ani za ich pośrednictwem.

Zgoda


Korzystając z tych stron, użytkownik akceptuje warunki, które regulują wszelkie użytkowanie i jego konsekwencje.

Zmiany


Berlitz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronach internetowych i warunkach ich użytkowania w dowolnym momencie. Wejdą one w życie z chwilą publikacji zmian.