Berlitz opracował skalę poziomów zaawansowania dla wszystkich nauczanych języków, która precyzyjnie określa umiejętności językowe ucznia. Skala Berlitz mierzy poziom znajomości języka obcego począwszy od 1 (poziom początkujący) do 10 (poziom biegły).

Po wypełnieniu ankiety będącej analizą potrzeb i celów oraz po odbyciu rozmowy z konsultantem językowym, otrzymasz szczegółową mapę edukacyjną, która wyznaczy drogę do osiągnięcia założonych celów poprzez poszczególne poziomy znajomości języka obcego.

Poziomy językowe Berlitz

Początkujący

Poziom 1

Wiedza językowa wystarczająca do przedstawienia siebie i innych; zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w sprawach personalnych (adres zamieszkania, narodowość, opis znajomych, stan posiadania, itp.); zrozumienia dat, numerów i wypełniania prostych formularzy; wyrażania prostych potrzeb, zamówienia posiłku, podania kierunku itp. Potrafią Państwo brać czynny udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca mówi powoli i wyraźnie.

Początkujący

Poziom 2

Znajomość języka wystarczająca do zrozumienia i przekazania prostych wiadomości, podtrzymania rozmowy (z użyciem prostych form czasu teraźniejszego i przyszłego); podania krótkiego opisu lub prezentacji osób i czynności wykonywanych codziennie, preferencji itp. w formie konwersacyjnych, niewyszukanych zdań. Umiejętność zrozumienia i radzenia sobie w zwykłych sytuacjach życia codziennego, np. robienie zakupów lub rezerwacja hotelu, o ile rozmowa przebiega bez zakłóceń i niespodzianek.

Średniozaawansowany

Poziom 3

Wiedza językowa pozwalająca na zrozumienie ogólnego przekazu rozmów dotyczących spraw codziennych, rozpoczęcie, podtrzymanie i zakończenie konwersacji na tematy mniej znane; uczestnictwo w dyskusjach związanych z wykonywanym zawodem (udzielenie prostych instrukcji, opisanie i rozwiązanie problemu, oprowadzenie gości po firmie, zdawanie relacji na temat realizowanego projektu). Umiejętność przyjęcia lub odrzucenia zaproszenia, wyrażenia gratulacji, zgody, odmowy lub zażalenia.

Średniozaawansowany

Poziom 4

Znajomość języka umożliwiająca zrozumienie informacji na znane tematy w jasno określonym kontekście, nawiązanie i podtrzymanie konwersacji dotyczących spraw ogólnych i zawodowych, jak np. doradztwo produktowe czy rozwiązywanie zaistniałych problemów. Zdolność poprowadzenia dłuższej rozmowy na tematy mniej znane i w sytuacjach bardziej skomplikowanych, jak np. negocjacje warunków zatrudnienia, odwołanie zamówienia czy uzyskanie informacji z określonej dziedziny.

Konwersacyjny

Poziom 5

Wiedza językowa potrzebna do swobodnego podtrzymania rozmowy z użyciem wielu sposobów i strategii odpowiednich dla danej sytuacji, w obrębie określonego zasobu słów i zwrotów. Umiejętność przekazywania instrukcji, wydawania poleceń oraz zadawania pytań i udzielania informacji w kwestiach związanych ze stanowiskiem pracy. Pewność wypowiedzi w codziennych rozmowach formalnych i nieformalnych, możliwość uczestnictwa w spotkaniach i dyskusjach. Zdolność uzyskiwania wyjaśnień lub wyrażania poglądów dotyczących projektu czy jakości produktu oraz wyrażania hipotez i przekazywania opinii na temat możliwych konsekwencji.

Konwersacyjny

Poziom 6

Przygotowanie językowe wystarczające do kompetentnej i pewnej komunikacji w wielu prywatnych i służbowych sytuacjach, z dużą możliwością wyboru językowych środków przekazu informacji i z dopasowaniem właściwego stylu wypowiedzi. Opanowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wymagających głębszej znajomości języka, jak np. konsultacje z prawnikiem, księgowym, wykonawcami projektów. Problemu nie stanowi także udział w rozmowie z kilkoma rodowitymi użytkownikami danego języka jednocześnie.

Zaawansowany

Poziom 7

Wiedza językowa umożliwiająca rozpoczęcie, podtrzymanie i zakończenie nieoczekiwanej rozmowy oraz wyrażenie i obrona swojego zdania. Rozumienie idiomatycznego języka rodowitego mówcy, swoboda w wygłaszaniu prezentacji czy podsumowywaniu wniosków. Znajomość języka pozwalająca na udział w trudnych i złożonych dyskusjach, rozwiązywanie konfliktów z użyciem odpowiednich środków językowych, zaprezentowanie nowych pomysłów przed większą grupą słuchaczy. Umiejętność używania danego języka jako środka zdobywania wiedzy na temat interesujących zagadnień.

Zaawansowany

Poziom 8

Kompetencje zapewniające pewność posługiwania się językiem nawet w bardzo trudnych sytuacjach, takich jak prowadzenie spotkania czy negocjacje biznesowe. Świadomość językowa umożliwiająca wygłoszenie perfekcyjnej prezentacji (sprzedażowej, sprawozdawczej itp.), pełne uczestnictwo w wielopłaszczyznowych rozmowach prywatnych i służbowych czy w wykładach dotyczących skomplikowanych zagadnień. Swoboda, pewność i precyzja w wyrażaniu opinii z wyczuciem i adekwatnym zastosowaniem niuansów językowych.

Biegły

Poziom 9

Znajomość języka zapewniająca swobodną i efektywną komunikację w szerokim zakresie tematów nowych i znanych z wykorzystaniem różnorodnych wyrażeń i struktur. Opanowanie umiejętności precyzyjnego przekazywania informacji i opinii, wygłaszania jasnych i bogatych językowo prezentacji oraz prowadzenia skomplikowanych konwersacji z uwzględnieniem właściwego w danej sytuacji doboru słów i wyrażeń.

Biegły

Poziom 10

Wiedza językowa pozwalająca na płynne i naturalne formułowanie zdań, przekazywanie nowych rozwiązań i pomysłów w sposób całkowicie precyzyjny, bezproblemowe rozumienie tekstów zawierających skomplikowane terminy i struktury. Wypowiedzi są konstruowane w sposób przejrzysty, uporządkowany i szczegółowy, także na temat bardzo złożonych i trudnych kwestii.

Please select a level for more info

Początkujący
Średniozaawansowany
Konwersacyjny
Zaawansowany
Biegły

Dowiedz się więcej

Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić dostępne opcje nauki i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.