Ekscytujący przewodnik po przedimkach określonych i nieokreślonych w języku angielskim

Author

Berlitz

Przedimki w języku angielskim są istotną częścią nauki tego języka, spotkasz je na każdym kroku!

Kiedy zaczniesz zgłębiać angielską gramatykę, przekonasz się, że wiele słów, które uważamy za oczywiste, w rzeczywistości służy niezwykle ważnym celom. Chociaż przedimki w języku angielskim są krótkie i nie mają więcej niż trzy litery, pomagają nam się precyzyjnie i wydajnie poruszać w codziennych rozmowach.

Jeśli nie jesteś rodzimym użytkownikiem języka angielskiego, nauczenie się, jak poprawnie używać angielskich przedimków, pomoże Ci osiągnąć biegłość w tym języku. W tym pomocnym przewodniku omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o różnicach między przedimkami określonymi i nieokreślonymi, wraz z przykładowymi zdaniami i ich wymową, co pomoże Ci od razu przejść do ćwiczenia tego ważnego elementu.

Zaczynamy!

Czym są przedimki w angielskiej gramatyce?


Przedimki są najczęstszymi określnikami w języku angielskim, co oznacza, że pomagają nam określić tożsamość rzeczownika. Innymi słowy, przedimki mogą pomóc nam określić, czy poznaliśmy dokładną tożsamość danego rzeczownika podczas rozmowy.


W językoznawstwie jest to określane jako odniesienie rzeczownika. Na przykład, gdy mówimy "
I love candles" (pol. kocham świece) bez przedimka, stwierdzamy, że nie znamy odniesienia rzeczownika - mówimy o świecach ogólnie, a nie o jednej konkretnej świecy. Kiedy jednak mówimy "I love the candle" (pol. kocham tą świecę), mówimy, że uwielbiamy konkretną, indywidualną świecę - i że dla odbiorców jest całkowicie jasne, która to świeca.


Czym jest przedimek określony?

Przedimek określony jest używany do zasygnalizowania, że mówisz o konkretnej rzeczy lub grupie rzeczy. Twoi rozmówcy muszą być w pełni świadomi, o jakiej konkretnej rzeczy mówisz, ponieważ w przeciwnym razie nie byliby w stanie zrozumieć Twojej komunikacji. Jedynym przedimkiem określonym w języku angielskim jest "the".


Oto kilka sposobów na stwierdzenie, czy odbiorcy znają i rozpoznają tożsamość rzeczownika:

 • Przedmiot ten jest oczywisty.

 • Przedmiot jest powszechnie znany.

 • Rzeczownik został wspomniany wcześniej w zdaniu.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o sytuacjach, w których możesz użyć przedimka określonego w zdaniu.


Kiedy używać “
the”?

Angielski przedimek "the" może być używany ze wszystkimi rzeczownikami, w tym rzeczownikami w liczbie pojedynczej, mnogiej, policzalnymi i niepoliczalnymi. Jedynym warunkiem wstępnym jest to, że czytelnik lub słuchacz jest już świadomy tożsamości rzeczownika, na przykład w następujących sytuacjach:


Gdy rzeczownik jest oczywisty

Jeśli przedmiot, o którym mowa, jest oczywisty, nie musisz się martwić, że odbiorcy nie będą wiedzieć, o czym mówisz. Zwykle dzieje się tak, gdy mówisz o rzeczowniku, który znajduje się bezpośrednio w Twoim polu widzenia. Na przykład, jeśli jesz obiad, a na stole stoi dzbanek pełen wody, możesz po prostu zapytać: "Can you pass me the water?" (pol. Czy możesz podać mi wodę?).

Oto kilka innych przykładów:

Po angielsku

Po polsku

Wymowa

IPA

I will have the chocolate ice cream, please.

Poproszę lody czekoladowe.

eye weel hav thuh choh-cuh-lat eyes creem, plees

aɪ ˈwɪl həv ðə ˈtʃɑklət ˈaɪs ˈkɹim | ˈpliz ‖

We can’t leave until the truck gets out of the way.

Nie możemy wyjechać, dopóki ciężarówka nie przestanie nas blokować.

we cahnt leev uhn-teel thuh truck gehts ah-oot off thuh way

wi ˈkænt ˈliv ənˈtɪl ðə ˈtɹʌk ˈɡɛts ˈaʊt əv ðə ˈweɪ ‖

I bumped into the tree.

Wpadłam na drzewo.

eye bumpd een-too thuh tree

aɪ ˈbʌmpt ˈɪntə ðə ˈtɹi ‖Gdy rzeczownik jest powszechnie znany

Jeśli jest to coś, o czym wszyscy wiedzą, nie musisz się martwić, że nie będzie wiadomo o czym mówisz. Pomyśl o powszechnie znanych przedmiotach, wartościach lub uczuciach, które są powszechnie znane. Oto kilka przykładów.

Po angielsku

Po polsku

Wymowa

IPA

The sky is so blue today.

Niebo jest dziś takie błękitne.

thuh skeye ees soh bloo

ðə ˈskaɪ ˈɪz ˈsoʊ ˈblu təˈdeɪ ‖

I love the sound of the ocean.

Uwielbiam szum oceanu.

eye luv thuh sound off thuh oh-sheh-ahn

aɪ ˈlʌv ðə ˈsaʊnd əv ði ˈoʊʃən ‖

There’s nothing like the love of a mother.

Nie ma nic lepszego niż miłość matki.

there’s nuh-theeng laik thuh luv off ah muh-there

ˈðɛrz ˈnʌθɪŋ ˈlaɪk ðə ˈlʌv əv ə ˈmʌðɚ ‖


Kiedy rzeczownik został już wymieniony

Zaimki pomagają nam uniknąć powtórzeń. Używaj ich, aby odnosić się do rzeczowników, o których już wcześniej wspomniałeś.

Po angielsku

Po polsku

Wymowa

IPA

Mary heard some birds singing outside her window. While she loved hearing the birds sing, she couldn’t focus on her English homework.

Mary usłyszała śpiew ptaków za oknem. Chociaż uwielbiała słuchać śpiewu ptaków, nie mogła skupić się na pracy domowej z angielskiego.

mah-reeh hurd sum birds seen-geeng aut-said her ween-dou. wah-eel she luvd heh-ah-reeng thuh beerds seeng, she could-nt fou-coos ohn hur een-gleesh hum-werk

ˈmɛri ˈhɝd ˈsʌm ˈbɝdz ˈsɪŋɪŋ ˌaʊtˈsaɪd ˈhɝ ˈwɪndoʊ ‖ ˈwaɪəl ʃi ˈlʌvd ˈhɪrɪŋ ðə ˈbɝdz ˈsɪŋ | ʃi ˈkʊdn̩t ˈfoʊkəs ˈɔn ˈhɝ ˈɪŋɡlɪʃ ˈhoʊmˌwɝk ‖

Excuse me, has anyone seen a few books around here? I think I left the books on the table about an hour ago.

Przepraszam, czy ktoś widział tutaj kilka książek? Myślę, że zostawiłem książki na stole jakąś godzinę temu.

ex-coose-me, has ah-nee-uan seen ah fee-ooh books ah-raund heer? eye theek eye left thuh books ohn thuh tay-bleh ah-baut ahn ah-oohr ah-goh

ɪkˈskjuz ˈmi | həz ˈɛniˌwʌn ˈsin ə ˈfju ˈbʊks ɚˈɹaʊnd ˈhɪr ‖ aɪ ˈθɪŋk aɪ ˈlɛft ðə ˈbʊks ˈɔn ðə ˈteɪbəl əˈbaʊt ən ˈaʊɚ əˈɡoʊ ‖

Look at those ducks in the lake! Oh, you missed it, the ducks were swimming in sync.

Spójrz na te kaczki na jeziorze! Och, przegapiłeś to, kaczki pływały w synchronizacji.

look aht those duhcks een thuh layk! oh, yoo meesd eet, thuh duhcks wur swee-meeng een seenc.

ˈlʊk ət ˈðoʊz ˈdʌks ˈɪn ðə ˈleɪk ‖ ˈoʊ | jə ˈmɪst ˈɪt | ðə ˈdʌks wɚ ˈswɪmɪŋ ˈɪn ˈsɪŋk ‖


Czym są przedimki nieokreślone?

Przedimki nieokreślone są używane do zasygnalizowania, że mówisz o ogólnej grupie rzeczowników. Jest to przydatne, gdy nie mówisz o konkretnym rzeczowniku (tj. dokładnej wersji rzeczownika) i zamiast tego chcesz odnieść się do dowolnej wersji tego rzeczownika. Przedimki nieokreślone są używane wyłącznie z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej.


Kiedy używać “
a

Przedimek nieokreślony "a" może być użyty tylko przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. Zaraz, czy więc przedimki nieokreślone są używane z rzeczownikami policzalnymi? Czy nie jest to sprzeczne z intuicją?

No właśnie, tak. Może się wydawać, że rzeczowniki nieokreślone są używane, gdy mówisz o rzeczach, których nie można zdefiniować ani policzyć, ale w rzeczywistości tak nie jest. Nieokreślony oznacza w rzeczywistości, że nie mówisz o konkretnym egzemplarzu rzeczownika - wystarczy dowolny pojedynczy egzemplarz tego rzeczownika. Na przykład, gdy mówisz, że chcesz "a glass of water" (pol. szklanka wody), tak naprawdę nie ma znaczenia, którą szklankę wody otrzymasz. Stąd właśnie bierze się część nieokreślona.

Poniżej znajdziesz kilka przykładów użycia przedimka "a" w języku angielskim:

Gdy konkretna tożsamość jest nieznana

Możesz użyć przedimka nieokreślonego "a" w sytuacjach, w których nie wiesz, który konkretny egzemplarz rzeczownika jest zaangażowany w sytuację, do której się odnosisz.

Po angielsku

Po polsku

Wymowa

IPA

I think a raccoon went through my trash last night.

Myślę, że szop pracz przeszukał moje śmieci zeszłej nocy.

eye theenk ah rah-coon went throo meye trash last nayt

aɪ ˈθɪŋk ə ɹæˈkun ˈwɛnt ˈθɹu ˈmaɪ ˈtɹæʃ ˈlæst ˈnaɪt ‖

She went to the store to buy a carton of eggs.

Poszła do sklepu kupić opakowanie jajek.

she went too thuh stor too by ah car-tuhn off eggs

ʃi ˈwɛnt tə ðə ˈstɔr tə ˈbaɪ ə ˈkɑrtn̩ əv ˈɛɡz ‖

My mom wanted me to leave you a note.

Mama chciała, żebym zostawił ci wiadomość.

meye mom wahn-ted me too leev yoo ah nout

ˈmaɪ ˈmɑm ˈwɔntəd ˈmi tə ˈliv ju ə ˈnoʊt ‖Kiedy wspominasz o czymś po raz pierwszy

Jak już wiesz, przedimek określony "the" pomaga nam uniknąć powtórzeń, gdy mówimy o rzeczownikach, które już wymieniliśmy. Jednakże, gdy wspominamy o rzeczownikach po raz pierwszy, musimy upewnić się, że używamy przedimka nieokreślonego "a". Oto kilka przykładów:

Po angielsku

Po polsku

Wymowa

IPA

I left a cake in the oven. Please turn the oven off and take the cake out in thirty minutes.

Zostawiłem ciasto w piekarniku. Wyłącz piekarnik i wyjmij ciasto za trzydzieści minut.

eye lehft ah cay-k een thee uh-venn. puh-lees toorn thee uh-venn off and tay-k thuh cay-k aut een theer-tee mee-nuhts

aɪ ˈlɛft ə ˈkeɪk ˈɪn ði ˈʌvən ‖ ˈpliz ˈtɝn ði ˈʌvən ˈɔf ənd ˈteɪk ðə ˈkeɪk ˈaʊt ˈɪn ˈθɝti ˈmɪnəts ‖

I want to get a cat when I’m older. I will play with the cat all day long.

Chcę mieć kota, kiedy będę starszy. Będę bawić się z kotem przez cały dzień.

eye wahnt too get uh cat wen eye’m oll-der. eye weel play weeth thuh cat all day long

aɪ ˈwɔnt tə ˈɡɛt ə ˈkæt ˈwɛn ˈaɪm ˈoʊldɚ ‖ aɪ ˈwɪl ˈpleɪ ˈwɪθ ðə ˈkæt ˈɔl ˈdeɪ ˈlɔŋ ‖

I think a student might have taken your backpack by accident. Let’s look for the student.

Myślę, że jakiś uczeń mógł przypadkowo zabrać twój plecak. Poszukajmy tego ucznia.

eye theenk ah stoo-dent mait hav tay-kuhn yoor back-pack bay acc-see-duhnt. lets look for thuh stoo-dent

aɪ ˈθɪŋk ə ˈstudn̩t ˈmaɪt həf ˈteɪkən jɚ ˈbækˌpæk ˈbaɪ ˈæksədənt ‖ ˈlɛts ˈlʊk fɚ ðə ˈstudn̩t ‖


Odnosząc się do czyjegoś zawodu

Mówiąc o zawodach, będziesz chciał użyć przedimka nieokreślonego "a". Niezależnie od tego, czy mówisz o własnym zawodzie, czy o pracy kogoś innego, zawsze umieszczaj przedimek "a" bezpośrednio przed rzeczownikiem. Oto kilka przykładów:

Po angielsku

Po polsku

Wymowa

IPA

When I grow up, I want to be a teacher.

Kiedy dorosnę, chcę zostać nauczycielką.

wen eye grow up, eye want to be ah tee-cher

ˈwɛn aɪ ˈɡɹoʊ ˈʌp | aɪ ˈwɔnt tə ˈbi ə ˈtitʃɚ ‖

My mom’s a lawyer.

Moja mama jest prawnikiem.

my moms ah law-yur

ˈmaɪ ˈmɑmz ə ˈlɑjɚ ‖

I heard his brother is a comedian.

Słyszałem, że jego brat jest komikiem.

eye hurd hees bruh-ther ees ah cuh-me-dee-ahn

aɪ ˈhɝd ˈhɪz ˈbɹʌðɚ ˈɪz ə kəˈmidiən ‖


Kiedy używać “an”

Innym przedimkiem nieokreślonym w języku angielskim jest "an". Przedimek ten działa dokładnie tak samo jak "a", z wyjątkiem tego, że jest używany, gdy po przedimku następuje rzeczownik zaczynający się od samogłoski. Oto kilka przykładów:

Po angielsku

Po polsku

Wymowa

IPA

He wants an apple.

On chce jabłko.

he wants an ah-pl

hi ˈwɔnts ən ˈæpəl ‖

I wish we had an outdoor patio.

Szkoda, że nie mamy zewnętrznego patio.

eye weesh we had ahn aut-door pah-tee-oh

aɪ ˈwɪʃ wi həd ən ˈaʊtˌdɔr ˈpætiˌoʊ ‖

I once knew an Estonian teacher.

Znałem kiedyś estońskiego nauczyciela.

eye once new an ess-toh-nee-an tee-cher

aɪ ˈwʌns ˈnu ən ɛˈstoʊniən ˈtitʃɚ ‖Kiedy nie używać przedimków w języku angielskim

Chociaż używanie angielskich przedimków może być bardzo pomocne, istnieją pewne sytuacje, w których ich użycie byłoby poważnym błędem. Oto kilka scenariuszy, w których będziesz chciał uniknąć używania przedimków:


Zaimki

Wiele języków pozwala na wspólne użycie przedimka i zaimka - ale angielski do nich nie należy. Za każdym razem, gdy masz zaimek, będziesz chciał uniknąć używania przedimka przed rzeczownikiem. Oto kilka przykładów:

Po angielsku

Po polsku

Wymowa

IPA

Has anyone seen my book?

Czy ktoś widział moją książkę?

has ah-nee-one seen my book

həz ˈɛniˌwʌn ˈsin ˈmaɪ ˈbʊk ‖

I loved their concert!

Podobał mi się ich koncert!

eye love-d their con-sert

aɪ ˈlʌvd ðɚ ˈkɑnsɚt ‖

We followed their car to the venue.

Podążyliśmy za ich samochodem na miejsce.

we followed their car to thuh veh-new

wi ˈfɑlod ðɚ ˈkɑr tə ðə ˈvɛnˌju ‖Języki

Języki w języku angielskim nigdy nie wymagają przedimka. Chociaż inne języki czasami pozwalają na użycie przedimka bezpośrednio przed nazwą języka, po angielsku unikamy mówienia rzeczy takich jak "he speaks the French" (pol. on mówi po tym francusku)!

Po angielsku

Po polsku

Wymowa

IPA

My parents speak Dutch, but I don’t.

Moi rodzice mówią po holendersku, ale ja nie.

my pah-rents speek dutch, but eye dont

ˈmaɪ ˈpɛrənts ˈspik ˈdʌtʃ | ˈbʌt aɪ ˈdoʊnt ‖

Where did you learn to speak Spanish?

Gdzie nauczyłeś się mówić po hiszpańsku?

where deed yoo lern too speek spah-neesh

ˈwɛr ˈdɪd jə ˈlɝn tə ˈspik ˈspænɪʃ ‖

The couple next to us is speaking German, I think.

Para obok nas rozmawia chyba po niemiecku.

the cop-puhl next too us ees spee-king ger-man, eye theenk

ðə ˈkʌpəl ˈnɛkst tu əs ˈɪz ˈspikɪŋ ˈdʒɝmən | aɪ ˈθɪŋk ‖


Przedmioty akademickie

Jeśli uczysz się języka angielskiego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że studiujesz również inne przedmioty akademickie. Jeśli zastanawiasz się, jak się do nich odnieść, odpowiedź jest prosta: nigdy nie używaj przedimków! Oto kilka przykładów:

Po angielsku

Po polsku

Wymowa

IPA

Pepe isn’t very good at math.

Pepe nie jest zbyt dobry z matematyki.

peh-peh eesnt veh-ree good at math

ˈpeɪ(ˌ)peɪ ˈɪzn̩t ˈvɛri ˈɡʊd ət ˈmæθ ‖

I majored in Economics.

Studiowałem ekonomię.

eye may-yuhrd een eh-cuh-nuh-meecs

aɪ ˈmeɪdʒɚd ˈɪn ˌɛkəˈnɑmɪks ‖

My mom studied business in college.

Moja mama uczyła się biznesu na studiach.

my mom stuh-deed bis-nees een coh-lej

ˈmaɪ ˈmɑm ˈstʌdid ˈbɪznəs ˈɪn ˈkɑlɪdʒ ‖


Sporty

Końacząc, sport nigdy nie idzie w parze z przedimkami w języku angielskim. Niezależnie od tego, czy mówisz o swoim hobby, czy chcesz porozmawiać o sporcie, który oglądasz dla rozrywki, pamiętaj, aby całkowicie unikać przedimków. Nie zapomnij jednak, że powinieneś używać przedimków, jeśli mówisz o meczu lub zawodach - ale nie wtedy, gdy mówisz o sporcie ogólnie.

Po angielsku

Po polsku

Wymowa

IPA

My favorite sport is fencing.

Moim ulubionym sportem jest szermierka.

my fay-vuh-reet sport ees fen-seeng

ˈmaɪ ˈfeɪvɹət ˈspɔrt ˈɪz ˈfɛnsɪŋ ‖

I’ve never enjoyed playing soccer, but I do love watching a good soccer game!

Nigdy nie lubiłem grać w piłkę nożną, ale uwielbiam oglądać dobre mecze!

I’ve neh-vuhr ehn-joyd play-eeng suh-ker, but eye do love wa-ching a good suh-ker gayme

ˈaɪv ˈnɛvɚ ɪnˈdʒɔɪd ˈpleɪɪŋ ˈsɑkɚ | ˈbʌt aɪ ˈdu ˈlʌv ˈwɑtʃɪŋ ə ˈɡʊd ˈsɑkɚ ˈɡeɪm ‖

My mom played badminton as a child.

Moja mama jako dziecko grała w badmintona.

my mom playd bad-meen-ton as a child

ˈmaɪ ˈmɑm ˈpleɪd ˈbædˌmɪtn̩ əz ə ˈtʃaɪəld ‖


Jak wymawia się angielski przedimek określony "the"?

W języku angielskim jest bardzo niewiele słów, które zmieniają wymowę w zależności od otaczających je słów, a "the" jest jednym z nich. Jeśli jesteś rodzimym użytkownikiem języka angielskiego, to wiesz, że "the" wymawia się w poniższym przykładzie nieco inaczej: “The dog took the apple” (pol.Pies wziął jabłko). Ale czy wiesz dlaczego?


Gdy słowo następujące bezpośrednio po "
the" zaczyna się od samogłoski, wymawia się je jako "thee". W przeciwnym razie wymawia się "thuh". Obejrzyj poniższy film, aby zobaczyć dwa sposoby wymowy tego przedimka.

How to pronounce the article THE - 3 rules| Accurate English


Przedimki w języku angielskim FAQ


Czy rzeczowniki zbiorowe występują z przedimkami?

Rzeczowniki zbiorowe nie łączą się z przedimkami nieokreślonymi. Mogą one jednak występować z przedimkami określonymi. Rzeczowniki te, znane również jako "rzeczowniki niepoliczalne", nie mogą być podzielone na pojedyncze jednostki. Dlatego nie możesz używać przedimków nieokreślonych bezpośrednio przed nimi.


Czy akronimy wymagają przedimków?

To zależy. Akronimy odczytywane jako pojedyncze litery (które, jeśli przeczytałeś nasz przewodnik po angielskich skrótach, wiesz, że nazywane są skrótowcami) wymagają przedimka, podczas gdy akronimy odczytywane jako całe słowo nie wymagają go. Oto kilka przykładów:

Skrótowce, które wymagają przedimka:

 • She works at the UN. (pol. Pracuje w ONZ.)

 • He’s getting an MBA. (pol. Ukończył studia MBA.)

 • The CEO of the company is incredibly accomplished. (pol.Dyrektor generalny firmy jest niezwykle doświadczony.)

Akronimy czytane jako pojedyncze słowo i nie wymagające przedimka:

 • He wants to work at NASA. (pol. On chce pracować w NASA. )

 • I bank at BOFA. (pol. Mam konto w BOFA.)

 • These shirts are BOGO today only. (pol. Te koszulki są w promocji tylko dzisiaj.)


Czy nazwy krajów wymagają przedimków?

Ogólnie rzecz biorąc, nazwy krajów nie wymagają przedimka. Istnieje jednak kilka krajów, które go wymagają, ponieważ zawierają rzeczowniki pospolite, takie jak Republika, Królestwo, Wyspa itp. lub ponieważ zawierają nazwę w liczbie mnogiej. Oto kilka krajów, które wymagają przedimka:

 • the Czech Republic

 • the Democratic People’s Republic of Korea

 • the Russian Federation

 • the United Kingdom

 • the Maldives

 • the Netherlands

 • the Philippines

 • the United Arab Emirates

 • the United States

Mamy nadzieję, że podobał Ci się ten przewodnik po angielskich przedimkach

Dobra robota! Dowiedziałeś się już wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby opanować przedimki w języku angielskim. W tym poręcznym przewodniku omówiliśmy różnicę między przedimkami określonymi i nieokreślonymi, różnicę między rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi oraz mnóstwo przykładów!


Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, koniecznie zajrzyj na nasz
blog o języku angielskim, na którym regularnie publikujemy treści dotyczące tego fascynującego języka. Niektóre z naszych ostatnich postów obejmują przewodnik po najtrudniejszych angielskich słowach (czy znasz je wszystkie?!) i setki śmiesznych i uroczych przezwisk.