Miminka se intenzivně učí tím, že se takzvaně vnořují to mateřského jazyka. Přirozeně kladou důraz na percepci od rodilého mluvčího, což prakticky znamená důraz na porozumění.

Víme také, že mozek se vzhledem ke své plasticitě učí pomaleji v dospělosti než v dětství, ale procesně se mozek dítěte učí stejně jako mozek dospělého. To, co však dětem oproti dospělým z větší části chybí, je strach a ostych ze špatné výslovnosti či chybovosti v kontextu věty.Každé dítě přece ví, že pointou je nechat se vtáhnout do hry. To si můžeme přeložit jako ponořit se do výuky cizího jazyka. Nejsnazší to tak mají děti z bilingvního prostředí. Všichni jsme ale určitě slyšeli i názor, že to tyto děti mají v mnohém těžší. Není tomu tak.

Zde jsou dnes již popřené mýty o bilingvní výchově.

  1. Bilingvismus nevede k poruchám řeči ani vývojové dysfázii. Samozřejmě, i bilingvní děti mohou mít vývojovou dysfázii, ale není to bilingvismus, co k tomu vede. A stejně tak platí, že i dítě s vývojovou dysfázií se může naučit dva a více jazyků.
  2. Bilingvismus nebrzdí ani nenarušuje jazykový a kognitivní vývoj dítěte a nemá negativní vliv na vývoj myšlení. Intelektové schopnosti a myšlení jsou podmíněny mnoha faktory, jako věkem, genetickou výbavou, podnětností prostředí, atd.
  3. Přepínání mezi jazyky není známkou lenosti nebo nedostatečného osvojení jazyka, naopak poukazuje na flexibilní kognici a výborné kompetence v obou jazycích.
  4. Dítě si může dva jazykové systémy osvojovat simultánně. S různými lidmi a v různých kontextech se učí a volí různé jazyky. To popírá mýtus, že by se děti měly učit jazyky postupně či odděleně.
  5. To, že je dítě bilingvní, automaticky neznamená, že nemá přízvuk. Připouštíme-li variantu dominance jednoho z jazyků, ve druhém se slabší přízvuk objevit může. Mimochodem, kdokoliv, kdo mluví jen jedním jazykem, tzv. monolingvní mluvčí, jistý přízvuk má. Je to vlivem místa, kde vyrůstal, komunitou, ve které se pohybuje, osobním žargonem atd.

Jak se ale dítě, které nepochází z bilingvního prostředí, učí anebo může naučit další jazyk – jiný než mateřský? Projděme si trošku historie:

History_Berlitz_Kids.jpeg

Počátky výuky cizích jazyků zaznamenáváme už ve starém Římě. Metoda výuky spočívala v rozmlouvání učitelů s jejich žáky. Předmětem výuky byla nejčastěji řečtina, a Quintilianus (1. st. n. l.) dokonce doporučoval učit děti dříve cizí než mateřský jazyk. Ve středověku pak byla nejčastěji používanou metodou metoda pasivního drilu a paměťového rázu.

V 17. a 18. století se postupně začínají prosazovat metody humanistické. Jedním z představitelů se stává český rodák, Učitel národů Jan Amos Komenský. Jeho teorie jdou proti mechanickým překladům a podporují porovnávání prostředků v mateřském a cizím jazyce. Paralelně s humanistickým proudem rozvíjí své učení John Locke, dle kterého je praktické používání cizího jazyka – především mluvení – nejrychlejší metodou jeho učení.

Ale byl to právě Maximilan Delphinius Berlitz, který na poli individuálního vzdělávání cizího jazyka začal v r. 1878 rozvíjet přímou metodiku, která funguje dodnes. Žák komunikuje se svým lektorem – rodilým mluvčím jazyka výuky – výhradně v cílovém jazyce. Individuálně přizpůsobená výuka zajistí žákovi sebevědomí v rozmlouvání s jeho lektorem. Tak, jak je bilingvní dítě vystaveno cizojazyčnému prostředí, i žák Bberlitzovy metody se v rámci výuky absolutně vnoří do světa cizích jazyků a rozmlouvání se svými lektory. A může to být jak v rámci výuky, tak v létě během dětského tábora nebo letní školy.

Pic_Berlitz_Tip_Forbes_únor_2024.jpg

Od počátků až dodnes se však můžeme u dětí držet několika bodů, jak je naučit jiný než mateřský jazyk:

  • Učení hrou

Hra a zábava by měly být u dětí klíčovým prvkem. Dítě se nejvíc naučí při hravých aktivitách – zapojte proto hry, písničky nebo příběhy. Když je učení zábavné, děti si rychleji osvojí slovíčka i gramatiku, a přitom se z učení těší.

  • Pravidelnost

Důležitým bodem je pravidelný kontakt s cizím jazykem. Můžete využít služeb jazykové školy či na dítě denně cestou do školky/školy mluvit jen anglicky. Nemusíte se bát zapojení interaktivních prvků v podobě cizojazyčných aplikací nebo účelových videí ze sociálních sítí.

  • Prostředí

Jazykové dovednosti se nejvíce prohlubují skrze prostředí a sociální interakci. Umocněte učení prostřednictvím skupinových aktivit, kde děti mohou vzájemně komunikovat a sdílet své jazykové dovednosti. Máte známé nebo kamarády, kteří mluví nebo stejně jako vy chtějí, ať jejich dítě mluví cizím jazykem? Domluvte se a zapojte je. Kamarádi s podobným cílem vytvoří podporující prostředí, které motivuje k pravidelnému procvičování.

  • Podpora výuky

Zapojte využívání jazykových dovedností do běžného života. To může zahrnovat psaní deníčku, hraní divadla, nebo dokonce společné vaření podle receptu v cizím jazyce. Tímto způsobem dítě automaticky a zcela přirozeně aplikuje znalosti v různých situacích.

  • Individuální přístup

Stokrát opakovanou pravdou zůstává, že každé dítě je jedinečné a jiné, a učí se proto jedinečně a jinak. Mějte proto porozumění pro individuální potřeby a tempo každého dítěte. Najděte spolu právě ten způsob učení, který nejlépe odpovídá vašemu dítěti, a právě jeho zájmům.

Výuka cizích jazyků by měla být pro děti inspirujícím dobrodružstvím plným radosti a objevování. S integrovaným přístupem, který zahrnuje hru, pravidelný kontakt, přirozená kurikula, sociální interakci a individuální přístup, mohou děti efektivně a radostně rozvíjet své jazykové dovednosti.